Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP = Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method

Kinga Dorota Kulczycka, Marcin Domagała, Ewa Stychno

Abstract


Kulczycka Kinga, Domagała Marcin, Stychno Ewa. Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP = Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):805-817. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.159402

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3918

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.09.2016. Revised 24.09.2016. Accepted: 24.09.2016.

 

 

 

Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP

Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method

 

Kinga Kulczycka, Marcin Domagała, Ewa Stychno

 

Katedra i Zakład Zarządzania w  Pielęgniarstwie Wydział Nauk o  Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Chair and Department of Management in Nursing Faculty Health Sciences Medical University of Lublin

 

Słowa kluczowe: Narażenie zawodowe, Fizjoterapeuci, Obciążenie pracą

Key words: Occupational exposure, Physical therapists, Workload

 

 

 

Dr n. med. Kinga Kulczycka, mgr. Marcin Domagała, dr n.med. Ewa Stychno

 

Doctor of Medical Sciences Kinga Kulczycka,

Holder of University Degree Marcin Domagała,

Doctor of Medical Sciences Ewa Stychno

 

 

Streszczenie 

Sposób wykonywania pracy, w warunkach znacznego obciążenia  ma wielkie znaczenie w profilaktyce zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Praca fizjoterapeutów często wiąże się z koniecznością przyjmowania niefizjologicznych  pozycji ciała, w trakcie których może dojść do urazów.

Celem badania jest rozpoznanie pozycji ciała przyjmowanych przez fizjoterapeutów podczas pracy, które mogą stanowić  czynniki ryzyka związane ze  sposobem wykonywania pracy fizjoterapeuty.

Materiał i metody  Badania przeprowadzono w 2014 r. z udziałem 100 fizjoterapeutów pracujących na oddziałach rehabilitacji, na terenie województwa Świętokrzyskiego.

Wyniki Respondenci oceniali jako niewłaściwe przyjmowane  pozycje ciała, które zaobserwowali podczas wykonywania czynności zawodowych związane są z  pochylaniem podczas wykonywania czynności,  zgięcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i częste rotacje. Jako dodatkowe obciążenia w pracy uważali zginanie głowy do przodu lub skręcenie karku. Ruchy ramion stanowią znaczną uciążliwość dla fizjoterapeutów i występują podczas podnoszenia rąk do przodu i przesuwaniu ich w kierunku klatki piersiowej.

Wnioski: świadomość ruchu, jego powtarzalność i dbanie o własne bezpieczeństwo powinno być kształtowane przez fizjoterapeutów w procesie edukacji oraz w trakcie praktyki zawodowej. Młodsi fizjoterapeuci i lepiej wykształceni  częściej wybierają odpowiednie pozycje podczas wykonywania pracy. Wraz ze wzrostem liczby miejsc pracy wzrasta ryzyko urazu związanego z nieprawidłowym  sposobem wykonywania czynności zawodowych.

 

Summary

The method of performing work in conditions of a considerable work load is of great importance in the prophylaxis of musculoskeletal disorders. The work of physiotherapists is frequently associated with the necessity for assuming non-physiological body positions, during which an injury may occur. The objective of the study is the recognition of body positions assumed by physiotherapists, which may be classified into occupational risk factors related with the method of performing the work of a physiotherapist.

Material and method

 The study was conducted in 2014 in the Kielce Region and covered 100 physiotherapists employed in rehabilitation wards. 

Results

The respondents evaluated as incorrect body positions assumed while performing occupational activities related with: long-term leaning position while performing activities, protrusion of the lumbar section of the spine, and frequent rotations. As an additional load at work they considered bending the head forward or twisting the neck.  Arm movements constitute considerable onerousness for physiotherapists and occur while elevating the arms forward and moving them towards the chest.

Conclusions: The awareness of movement, its repeatability, and care of own safety should be shaped by physiotherapists in the education process and during occupational practice. Younger physiotherapists more often choose adequate positions while performing work. An improvement of professional qualifications exerts an effect on assuming correct positions at work by physiotherapists. An increase in the number of workplaces is accompanied by an increased risk of injury related with incorrect method of performing occupational activities.  


Keywords


Narażenie zawodowe, Fizjoterapeuci, Obciążenie pracą, Occupational exposure, Physical therapists, Workload.

Full Text:

PDF (Polski)

References


References

Horst W. Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy, Ergonomiczne czynniki ryzyka. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.

Horst W. Diagnozowanie sposobu wykonywania pracy. Zagrożenia ergonomiczne. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2012.

Kwolek A. Rehabilitacja medyczna. Tom 1. Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2012.

Nowotny J. Podstawy fizjoterapii. Wybrane metody fizjoterapii. Kasper. Kraków 2005.

Wrzosek Z., Bolanowski J. Podstawy rehabilitacji dla studentów medycyny. PZWL. Warszawa 2011.

Bilski B. Higiena pracy dla fizjoterapeutów. UM w Poznaniu. Poznań 2005.

Kucha J.(red.). Rehabilitacja. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL. Warszawa 1989.

West D.J., D. Gardner D. Occupational injuries of physiotherapists in North and Central Queensland. Australian Journal of Physiotherapy; 2001. 47:179–186.

Da Costa B.R. Vieira E.R. Risk factors for work-related musculoskeletal disorders: A systematic review of recent longitudinal studies. Am. J. Ind. Med. 2010;53(3) :285-323.

Lisiński P. Samborski W. Bóle kręgosłupa lędźwiowego w grupie zawodowej fizjoterapeutów. Borgis - Balneologia Polska, 2006. 3 :156-160.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.159402

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Kinga Dorota Kulczycka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)