Особливості моторики дітей молодшого шкільного віку з депривацією слуху в процесі фізичного виховання = Features motor skills of children of primary school age deprivation hearing in the process physical education

Svetlana Savlyuk

Abstract


Savlyuk S. Особливості моторики дітей молодшого шкільного віку з депривацією слуху в процесі фізичного виховання = Features motor skills of children of primary school age deprivation hearing in the process physical education. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):818-831. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.159358

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3904

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.09.2016. Revised 24.09.2016. Accepted: 24.09.2016.

 

УДК 159.9 : 616. 28-008.13/.14

 

ОСОБЛИВОСТІ МОТОРИКИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДЕПРИВАЦІЄЮ СЛУХУ В ПРОЦЕСІ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Features motor skills of children of primary school age deprivation hearing in the process physical education

 

С. Савлюк

Національний університет фізичного

виховання і спорту України, м. Київ

 

S. Savlyuk

National University of Physical

Education and Sports of Ukraine, m. Kyiv

 

Анотація. Мета дослідження: розкрити особливості моторики дітей молодшого шкільного віку з депривацією слуху (ДС) спеціальної школи-інтернату у процесі фізичного виховання.Матеріал і методи: дослідження силових якостей дітей молодшого шкільного віку з депривацією слуху проводилися на базі Острозької та Калушської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів та ЗОШ № 27 м. Рівне. У дослідженнях узяли участь 139 школярів 6-10 років із депривацією слуху та 186 практично здорових однолітків того ж віку. Результати: виявлене значне відставання дітей із депривацією слуху від їх ровесників: у хлопчиків і дівчаток 6-10 років із ДС показники динамометрії, рівень розвитку сили м’язів черевного пресу та cилового індексу статистично вірогідно нижчі, ніж у практично здорових однолітків (р<0,01). Висновки: визначені показники cилових якостей дітей із ДС статистично вірогідно нижчі у 2-3 рази, ніж у їх здорових однолітків.

Ключові слова: силові, якості, депривація, слух, моторика, молодший, школяр.

Аннотация. Цель исследования: исследовать моторику детей младшего школьного возраста с депривацией слуха (ДС) специальной школы-интерната в процессе физического воспитания.Материал и методы: исследование силовых качеств детей младшего школьного возраста с депривацией слуха проводилась на базе Острожской и Калушской специальной общеобразовательной школы-интерната І-ІІІ степеней и СОШ № 27 г. Ровно. В исследованиях приняли участие 139 школьников 6-10 лет с депривацией слуха и 186 практически здоровых ровесников того же возраста. Результаты: выявлено значительное отставание детей с депривацией слуха от их ровесников: у мальчиков и девочек 6-10 лет из ДС показатели динамометрии, уровень развития силы мышц брюшного пресса и cилового индекса статистически достоверно ниже, чем у их практически здоровых ровесников (р<0,01). Выводы: определенные показатели cилових качеств детей из ДС статистически достоверно ниже в 2-3 раза, чем у их здоровых ровесников.

Ключевые слова: силовые, качества, депривация, слух, моторика, младший, школьник.

Annotation. Objective: to investigate the motility of primary school children with hearing deprivation (HD) of special boarding school during physical education.Material and methods: the study of power quality of primary school children with hearing deprivation held at the Ostroh and Kalush special boarding schools of I-III degree and school number 27 c. Rivne. In the study involved 139 students 6-10 years with hearing deprivation and 186 healthy peers of the same age. Results: it was found a significant backlog of children with hearing deprivation from their healthy peers; defined characteristics of power quality of children with HD statistically significantly lower in 2-3 times than in their healthy peers.Conclusions: defined characteristics of the power quality of children with HD are statistically significantly lower in 2-3 times than in their healthy peers.

Keywords: power, quality, deprivation, hearing, motor skills, junior, student.


Keywords


силові, якості, депривація, слух, моторика, молодший, школяр, power, quality, deprivation, hearing, motor skills, junior, student.

References


Список використаної літератури

Абилова Э.Н. Особенности развития двигательной сферы глухих детей младшего школьного возраста / Э.Н. Абилова // Дефектология. М, – 1992. – № 4. – С. 37-43.

Баранцова А.И. Научно-методические аспекты реабилитации школьников младших классов с тяжелыми нарушениями речи средствами физического воспитания: автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – Краснодар, 2000. –21 с.

Байкина Н.Г. Диагностика и коррекция двигательной сферы у лиц с нарушениями слуха: учеб. пособие / Н.Г. Байкина. Запорожье: ЗГУ, 2003. – 232 с.

Івахненко А.А. Розвиток психомоторної функції глухих дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : спеціальність 13.00.03 Корекційна педагогіка / Івахненко Анна Аркадіївна. – Одеса, 2012. – 20 с.

Калмыков С. А. Методика коррекции и развития силы и гибкости у глухих детей среднего школьного возраста в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук : 13.00.04 / Калмыков Сергей Александрович. – Тамбов, 2007. – 26 с.

Овсянникова Е.Ю. Методика коррекции физического развития и физической подготовленности глухих школьников в процессе непрерывного адаптивного физического воспитания: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук : 13.00.04 / Овсянникова Елена Юрьевна. – Ярославль, 2006. – 19 с.

Пеганов Ю.А. Способы повышения уровня физической подготовленности глухих и слабослышащих старших школьников / Ю.А. Пеганов, А.Г. Спицин // Дефектология. – 1998. – № 2. – С. 37-49.

Сватьєв А. Корекція рухової сфери у глухих дітей / А. Сватьєв // Дефектологія. – 2000. – № 3. – С. 36-38.

Сапожников Ю.Р. Возможности коррекции недостатков двигательной активности глухих школьников средствами физических упражнений: дисс. канд. пед. наук / Ю.Р. Сапожников. – М. 1985. – 125 с.

Шуплецова Т.С. Особенности развития мышечной силы у глухих школьников / Шуплецова Т.С. // Теория и практика физической культуры. – 1990. – № 9. – С. 28-29.

Mytskan T. Influence value orientations parents for upbringing of a healthy child / T. Mytskan, I. Grygus // Технологии социальной работы с различными группами населения : сборник научных статей V Международной научно-практической интернет конференции / Забайкал. гос. ун-т ; под ред. С. Т. Кохана. – Чита: ЗабГУ, 2015. – С. 225-236.

References

Abilova E.N. Features of development of the motor areas of deaf children of primary school age [Defectology], 1992, M. № 4, P. 37-43. (rus)

Barantsova A.I. Scientific and methodological aspects of rehabilitation of primary school children with severe speech disorders by means of physical education: abstract. diss. ... cand. ped. sciences. – Krasnodar, 2000, 21 p. (rus)

Baikina N.G. Diagnostics and correction of the motor areas in individuals with hearing impairments: proc. benefit / N.G. Baikina. Zaporozhye: ZNU, 2003, 232 p. (rus)

Ivakhnenko A.A. The development of psychomotor function of deaf children of primary school age by means of mobile games: abstract dissertation for the degree of pedagogical sciences, specialty 13.00.03 Correctional Pedagogy / Ivakhnenko Anna Arkadievna, Odessa, 2012, 20 p.

Kostanyan A.O. The role of auditory perception in the development of motor skills in school children: synopsis. diss ... dr. ped. Sciences. / A.O. Kostanyan, M., 1970, 33 p. (rus)

Ovsyannikova E.Y. Technique of correction of physical development and physical fitness of deaf students in the process of continuous adaptive physical education: thesis abstract on competition of a scientific degree of candidate of pedagogical sciences: 13.00.04 / Ovsyannikova Elena, Yaroslavl, 2006, 19 p. (rus)

Peganov Y.A. Ways to improve the level of physical fitness of deaf and hard of hearing students of high school [Defectology], 1998, № 2, P. 37-49. (rus)

Svatyev A. Correction of the motor areas in deaf children [Defectology], M, 2000, № 3, P. 36-38. (rus)

Sapozhnikov Y.R. Correction of deficiencies of motor activity of deaf pupils by means of physical exercise: diss. cand. ped. science / Y.R. Sapozhnikov. – M., 1985, 125 p. (rus)

Shupletsova T.S. Features of the development of muscular strength in deaf pupils [Theory and practice of physical culture], 1990, № 9, P. 28-29. (rus)

Mytskan T. Influence value orientations parents for upbringing of a healthy child / T. Mytskan, I. Grygus // Tekhnologii social'noj raboty s razlichnymi gruppami naseleniya: sbornik nauchnyh statej V Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj internet konferencii / Zabajkal. gos. un-t ; pod red. S. T. Kohana. – Chita: ZabGU, 2015. – P. 225-236. (eng)
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.159358

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Світлана Савлюк

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)