Koncepcja zdrowia i jego ochrony w świetle literatury przedmiotu = Health concept and its protections in the light of subject literature

Ewelina Kozłowska, Agnieszka Marzec, Paweł Kalinowski, Urszula Bojakowska

Abstract


Kozłowska Ewelina, Marzec Agnieszka, Kalinowski Paweł, Bojakowska Urszula. Koncepcja zdrowia i jego ochrony w świetle literatury przedmiotu = Health concept and its protections in the light of subject literature. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):575-585. eISSN 2391-8306. DOI 1http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.155048

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3883

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2016. Revised 25.08.2016. Accepted: 21.09.2016.

 

 

 

Koncepcja zdrowia i jego ochrony

w świetle literatury przedmiotu

 

Health concept and its protections in the light of subject literature

 

Ewelina Kozłowska1, Agnieszka Marzec2, Paweł Kalinowski1, Urszula Bojakowska1

 

1Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Zakład Dietetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

 

Streszczenie

 

Na przestrzeni lat powstawały liczne koncepcje zdrowia i jego ochrony. Ulegają one ewolucji przede wszystkim w konsekwencji rozwoju nauki i rozszerzania podejść do  otaczającej rzeczywistości. 

Celem pracy jest przedstawienie ewolucji pojęcia zdrowia oraz teorii uwarunkowań stanu zdrowia formułowanych na przestrzeni wieków. Wielość definicji ukazuje ewolucję jako proces kształtujący rozumienie zdrowia, a co za tym idzie działań podejmowanych na rzecz jego ochrony. Przyjęta koncepcja i specyfika zidentyfikowanych grup czynników wpływa na cele i przyjmowane strategie umacniania potencjału zdrowotnego ludności.

 W pracy szczegółowo omówiono biomedyczny, psychosocjomedyczny i socjologiczny paradygmat zdrowia. Przybliżono również koncepcję stylu życia jako efektywnej drogi w zapobieganiu występowania chorób, ich rozwoju i powikłań.

 

Słowa kluczowe: koncepcja zdrowia, paradygmat zdrowia, determinanty zdrowia, styl życia.

 

Abstract

Over the years numerous concepts of health and its protection arose. They undergo evolution above all in consequence of science development and extending approaches of surrounding reality.

An aim of the work is to present the evolution of health concept and theory of health determinants formulated over the centuries. The multitude of definition shows evolution as a process that shapes understanding the health, and consequently activities undertaken for the benefit of its protection. Adopted concept and specificity of identified groups of factors affects the objectives and adopted strategies to strengthen the health potential of population.

The work in detail discusses biomedical, psychosociomedical and sociological paradigm of the health. Lifestyle concept as an effective way to prevent the occurrence of diseases, their development and complications were also described.

 

Keywords: health concept, paradigm of the health, health determinants, lifestyle.


Keywords


koncepcja zdrowia, paradygmat zdrowia, determinanty zdrowia, styl życia, health concept, paradigm of the health, health determinants, lifestyle.

Full Text:

PDF (Polski)

References


B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

V. Korporowicz, Zdrowie i jego ochrona. Między teorią a praktyką, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.

T. B. Kulik, Koncepcja zdrowia w medycynie, [w:] Zdrowie Publiczne, red. T. B. Kulik, M. Latalski, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002, s. 75-76.

J. Niżnik, W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Wydawnictwo Branta, Kraków 2004.

B. Ślusarska, B. Dobrowolska, D. Zarzycka, Metateoretyczny kontekst zachowań zdrowotnych w paradygmatach zdrowia, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, 2013, t: 94, nr 4, s. 668.

A. Wojtczak, Zdrowie Publiczne - wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

H. Wrona - Polańska, Zdrowie i jego psychobiologiczne mechanizmy, [w:] Zdrowie, Stres, Choroba w wymiarze psychologicznym, red. H. Wrona – Polańska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008, s. 18.

Z. Kawczyńska – Butrym, Promocja zdrowia wyzwaniem dla socjologów, [w:] Socjologia medycyny w uczelni, red. M. Latoszek, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 1992, s. 44.

B. Woynarowska, Edukacja Zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

J. Drabik, Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa - cz. I, Wydawnictwo Uczelniane AWF, Gdańsk 1995.

H. Sęk, Zdrowie behawioralne, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, t.3, Gdańsk 2000, s. 542.

I. Heszen, H. Sęk, Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Zadania europejskiej strategii zdrowia dla wszystkich do 2000 roku, Warszawa 1994.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.155048

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Ewelina Kozłowska, Agnieszka Marzec, Paweł Kalinowski, Urszula Bojakowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)