Badanie satysfakcji z udziału w masowej imprezie biegowej na przykładzie RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! = Satisfaction survey of participation in the mass running event at the example of RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem!

Andżelika Dzięgiel

Abstract


Dzięgiel A., Badanie satysfakcji z udziału w masowej imprezie biegowej na przykładzie
RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! =
Satisfaction survey of participation in the mass running event at the example of
RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem!
Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(8):768-779. eISSN 2391-8306.

DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.155107

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3872

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/749193


STRESZCZENIE

Podnoszenie poziomu usług stanowi jeden z podstawowych celów prowadzenia działalności organizacji usługowych,
w tym sportowych. Znaczny wzrost imprez biegowych na polskim rynku spowodował silną konkurencję wśród organizatorów eventów. Jednym z elementów marketingu relacji, pomagającym pozyskanie jak największej liczby biegaczy, jest cykliczne badanie ich satysfakcji. W artykule jako przedmiot badań wybrano imprezę RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem!. Głównym celem artykułu było zbadanie opinii uczestników biegu masowego w zakresie wybranych czynników wpływających na jego atrakcyjność. Za pomocą metody on-line survey przeprowadzono dwukrotnie badania ankietowe, tj. po zakończeniu trzeciej i czwartej edycji, uzyskując odpowiedzi odpowiednio w 2014 r. od 24% i w 2015 r. od 28% wszystkich uczestników. Wyniki wykazały, że organizacja toruńskiej imprezy jest z każdą, kolejną edycją coraz wyżej oceniana, co w efekcie wpływa na rokrocznie wzrastającą frekwencję.

 

ABSTRACT

Increasing the level of service is one of the main objectives of service companies, including sports organizations.
A significant increase of running events on the Polish market caused strong competition among the organizers of the events. Regular survey of satisfaction is one of the elements of relationship marketing, which helping get high attendance of runners in the races. In the article as an object of study has been chosen event RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem!. The main objective of the research was to examine the opinion of the participants of running event on selected factors affecting its attractiveness. By means of on-line survey method research was conducted twice research - after finalization the third and fourth edition of events. In 2014, responses were received from 24% of all participants of the running event. The following year, the number of respondents increased to 28% of all participants. The results showed that the organization of the running event in the Torun from the first to the next edition received higher assessments, which affects the annually increasing the number of runners.

 


Keywords


impreza biegowa; Toruń; badanie satysfakcji; marketing relacji; running event; Torun; satisfaction survey; relationship marketing

Full Text:

PDF (Polski)

References


Armstrong G., Kotler Ph., Marketing. Wprowadzenie, Wyd. Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2012.

Bühler A, Nufer G., Relationship Marketing in Sports, Wyd. Butterworth-Heinemann, Oxford 2012.

Christopher M., Payne A., Ballatyne D., Relationship marketing: Creating Stakeholder Value, Routledge Taylor & Francis Group, London 2013.

Gołaś H., Mazur A., Zarządzanie jakością, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.

Klisiński J., Teoria i praktyka marketingu w sporcie i biznesie sportowym, Wyd. WSEiA, Bytom 2008.

Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, Wyd. PWE, Warszawa 2011.

Mruk H., Marketingowe metody i narzędzia rozwoju imprez biegowych, [w:] Z. Waśkowski (red.), Marketing imprez biegowych, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 2014.

Otto J., Marketing relacji: koncepcje i stosowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.

Petrykowska J., Kształtowanie relacji z klientami jako podstawa budowania lojalności,

[:w] A. Wiśniewska (red.), Kształtowanie lojalności konsumenckiej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014.

Rudawska E., Interesariusze w marketingu relacji na rynku usług sportowych, Wyd. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 690, Ekonomiczne problemy usług nr 79, Szczecin 2011.

Sznajder A., Marketing sportu, Wyd. PWE, Warszawa 2012.

Oficjalna strona internetowa imprezy RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem!, www.run-torun.pl, [data dostępu: 10.01.2015].

Oficjalny profil imprezy RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! na portalu społecznościowym Facebook, https://www.facebook.com/10KmRunTorun, [data dostępu: 10.01.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.155107

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Andżelika Dzięgiel

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)