Integracja międzypokoleniowa przedszkolaków z seniorami cz. I. Opinie osób starszych = Intergenerational integration between preschool children and elderly people Part I. Opinions of the elderly

Jadwiga Bąk, Agnieszka Chrzan, Anna Świrszcz, Agata Pietraszek, Hanna Kachaniuk, Marianna Charzyńska-Gula, Marta Łuczyk

Abstract


Bąk Jadwiga, Chrzan Agnieszka, Świrszcz Anna, Pietraszek Agata, Kachaniuk Hanna, Charzyńska-Gula Marianna, Łuczyk Marta. Integracja międzypokoleniowa przedszkolaków z seniorami cz. I. Opinie osób starszych = Intergenerational integration between preschool children and elderly people Part I. Opinions of the elderly. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):498-505. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.154157

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3857

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2016. Revised 25.08.2016. Accepted: 16.09.2016.

 

 

 

Integracja międzypokoleniowa przedszkolaków z seniorami cz. I.

Opinie osób starszych

Intergenerational integration between preschool children and elderly people Part I. Opinions of the elderly

 

Jadwiga Bąk1, Agnieszka Chrzan1, Anna Świrszcz1, Agata Pietraszek2, Hanna Kachaniuk3, Marianna Charzyńska-Gula4, Marta Łuczyk2

 

  1. SKN przy Katedrze Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  2. Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  3. Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  4. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy było poznanie i opisanie opinii seniorów na temat organizowania wspólnych zajęć przedszkolaków z seniorami, których byliby potencjalnymi uczestnikami.

Materiał i metody. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z techniką ankiety. Badania przeprowadzono wśród 135 seniorów w wieku do 90 r.ż. uczestniczących w zajęciach Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Lublinie i Wadowicach.

Wyniki: Ponad 80% ankietowanych przyznało, że lubi dzieci w wieku przedszkolnym. Większość badanych seniorów przyznało (81,5%), że chciałoby, aby organizowano wspólne spotkania dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz osób starszych. Zdecydowana większość, bo nawet 90% badanych, którzy odpowiedzieli pozytywnie na to pytanie spotykałoby się z dziećmi nieodpłatnie. Rodzaje aktywności, które seniorzy chętnie realizowaliby razem z dziećmi to przede wszystkim czytanie książek i spacery. Jeden na ośmiu (12,7%) seniorów mógłby poświęcić czas przedszkolakom do 30 min. dziennie, a ponad połowa (58,1%) mogłaby poświęcić od 1-2 godzin dziennie. Głównym powodem chęci spotykania się z dziećmi byłoby dla badanych seniorów spełnienie poczucia bycia potrzebnym.

Wnioski: Badani seniorzy w większości deklarują chęć uczestnictwa
w spotkaniach integracyjnych z młodym pokoleniem. Może być to wyraźny sygnał wskazujący na potrzebę organizacji tego typu przedsięwzięć. Osoby starsze posiadają mądrość życiową oraz doświadczenie, z którego społeczeństwo powinno korzystać i przekazywać ją młodym pokoleniom.

Słowa kluczowe: starzenie się, integracja społeczna, rozwój dziecka

Abstract

Objective. The objective of the study was to identify and describe the opinions of seniors on organising activities for preschool children with the elderly as potential participants.

Material and methods. The diagnostic survey method was applied, together with the questionnaire technique. The survey was carried out among 135 seniors aged up to 90 years taking courses at the Universities of the Third Age in Lublin and Wadowice.

Results. Over 80% of the surveyed stated that they were fond of preschool children. Most of the seniors (81.5%) admitted that they would gladly participate in meetings with  children at this age. A considerable majority, i.e. 90% of the respondents who were willing to take part in such activities would do so free of charge. The types of activities that the seniors would like to carry out together with the children were mostly reading books and going for walks. One in seven (12.7%) of seniors would be able to spend up to 30 minutes per day with preschool children, and over a half (58.1%) - 1-2 hours per day. The main reason why the surveyed elderly people were willing to meet with children was to satisfy the need to be useful.

Conclusions. Most of the surveyed seniors declared their readiness to participate in integration meetings with the young generation. This may be a clear indication that such activities are needed. Elderly people have experience and worldly wisdom which society should use and share with younger generations.

Key words: aging, community integration, child development


Keywords


starzenie się, integracja społeczna, rozwój dziecka, aging, community integration, child development.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Present Perfect': Easing Elderly Loneliness Through Preschoolershttp://www.parentherald.com/articles/7130/20150622/present-perfect-easing-elderly-loneliness-through-preschoolers.htm (dostęp: 01.09.2016)

Przedszkole i dom opieki w jednym: to działa! http://www.opieka.senior.pl/84,0,Przedszkole-i-dom-opieki-w-jednym-to-dziala,22498.html (dostęp: 01.09.2016)

Przedszkolaki i seniorzy pod jednym dachem czyli otwarcie Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego http://www.pragapld.waw.pl/przedszkolaki-i-seniorzy-pod-jednym-dachem-czyli-otwarcie-centrum-edukacyjno-opiekuńczego.html (dostęp: 01.09.2016)

Przedszkole i klub seniora w jednym budynku. Dobry pomysł? http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,8520056,Przedszkole_i_klub_seniora_w_jednym_budynku__Dobry.html?disableRedirects=true (dostęp: 01.09.2016)

Larkin E. The Intergenerational Response to Childcare and AfterSchool Care. Generations Journal of the American Society on Aging 1999; 22(4): 33-36.

Rosebrook, Dr. V. Research Indicates: Intergenerational Interactions Enhance Young Children’s Personal/Social Skills. Together. Generations United Newsletter 2006; 11(2).

Developing an Intergenerational Program in Your Early Childhood Care and Education Center, A Guidebook for Early Childhood Practitioners. Penn State, College of Agricultural Sciences, 7

Uhlenberg P. Integration of old and young. The Gerontologist 2000; 40(2): 276-279.

Leszczyńska-Rejchert A. Edukacja międzypokoleniowa oraz integracja międzypokoleniowa jako wyzwanie współczesnej gerontologii. Gerontologia Polska 2014; 2: 76-83.

Podemska-Kałuża A. Integracja międzypokoleniowa w nowoczesnych podręcznikach do nauczania języka polskiego. W: Młodość i starość. Integracja pokoleń. Wyd. ZAPOL. Szczecin 2010: 253-254

Klimczuk A. Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce. [W:] Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Kałuża D, Szukalski P, (red.). Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010. ss. 92-107.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.154157

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Anna Świrszcz, Agnieszka Chrzan, Jadwiga Bąk, Agata Pietraszek, Hanna Kachaniuk, Marianna Charzyńska-Gula, Marta Łuczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)