Funkcjonowanie pacjentek chorych na raka piersi leczonych metodą radioterapii = The functioning of breast cancer patients treated with radiotherapy

Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Justyna Kapitan, Agata Pietraszek, Marzena Janczaruk, Andrzej Stanisławek, Marta Łuczyk

Abstract


Szadowska-Szlachetka Zdzisława, Kapitan Justyna, Pietraszek Agata, Janczaruk Marzena, Stanisławek Andrzej, Łuczyk Marta. Funkcjonowanie pacjentek chorych na raka piersi leczonych metodą radioterapii = The functioning of breast cancer patients treated with radiotherapy. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):489-497. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.151606

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3857

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2016. Revised 25.08.2016. Accepted: 16.09.2016.

 

 

Funkcjonowanie pacjentek chorych na raka piersi leczonych metodą radioterapii

 

The functioning of breast cancer patients treated with radiotherapy

 

Zdzisława Szadowska-Szlachetka1, Justyna Kapitan2, Agata Pietraszek1,3, Marzena Janczaruk3, Andrzej Stanisławek1,3, Marta Łuczyk1

 

  1. 1.      Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  2. 2.      Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  3. 3.      Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie

 

Streszczenie:

Cel pracy: Określenie jakości życia oraz czynników wpływających na funkcjonowanie kobiet z rakiem piersi leczonych metodą radioterapii.

Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 109 kobiet. W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z techniką ankiety, z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety oraz standaryzowanych narzędzi EORTC QLQ–C30 oraz EORTC QLQ – BR23. Analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu programu STATISTICA 10.0, przyjmując poziom istotności p<0,05.

Wyniki i wnioski: Pacjentki na średnim poziomie oceniają swoją jakość życia zakresie skal funkcjonalnych – najlepiej w zakresie funkcjonowania fizycznego, najniżej w zakresie funkcjonowania społecznego. Ocena perspektyw na przyszłość, obrazu własnego ciała, funkcjonowania seksualnego i satysfakcji seksualnej wypadła niekorzystnie – około 20 punktów na sto. W zakresie niekorzystnych objawów występujących w trakcie leczenia największe nasilenie dotyczyło biegunki i duszności, zaś najmniejsze  znaczenie dla pacjentek  miały problemy finansowe. Czynniki demograficzne różnicujące oceny badanych kobiet w zakresie różnych aspektów funkcjonowania to: wiek, stan cywilny, wykształcenie, sytuacja zawodowa oraz w mniejszym stopniu miejsce zamieszkania.

Słowa kluczowe: jakość życia, nowotwory piersi, zdrowie kobiety, radioterapia

 

Abstract

Objective: Identifying the quality of life and the factors influencing the functioning of women with breast cancer treated with radiotherapy

Material and methods: The survey included a group of 109 women. The diagnostic survey method was applied, with the use of a self-designed questionnaire and standardised tools: EORTC QLQ–C30 and EORTC QLQ – BR23. Statistical analyses were carried out with the STATISTICA 10.0 software, and the significance level was p < 0.05.

Results and conclusions: The patients assessed their quality of life as medium in terms of functional scales – the most favourable assessments concerned the women's physical functioning, and they evaluated their social functioning the least positively. The women's assessment of their future perspectives, their body image, and sexual functioning and satisfaction was rather unfavourable – approx. 20 points out of 100. As far as the negative symptoms experienced during treatment are concerned, the most common were diarrhoea and shortness of breath. Financial problems were the least important for the patients. Demographic factors differentiating the assessments made by the surveyed women on various aspects of functioning were: age, marital status, education, occupational status and, to a lesser degree, place of residence.

Key words: quality of life, breast neoplasms, women's health, radiotherapy


Keywords


jakość życia, nowotwory piersi, zdrowie kobiety, radioterapia, quality of life, breast neoplasms, women's health, radiotherapy.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Jassema J, Krzakowski M. (red).: Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy. Via Medica, Gdańsk 2009.

Kozierkiewicz A, Śliwczyński A, Jassema J, Topór-Mądry R, Paszkiewicz J. Praktyka leczenia raka piersi w Polsce. Nowotwory. Jornal of Oncology 2012; 4:250-262.

Jeziorski A.(red).: Onkologia. Podręcznik dla pielęgniarek. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

Palak Z. (red).: Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

Gomułka S.W. Rewerski W.(red.). Encyklopedia Zdrowia, tom II. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Krasuska M. E.: Opieka w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo YOKAM, Lublin 1997

Muniz R.M, Zago M.M.F. The oncologic radiotherapy experience for patients: a poison-drug. Revista Latino-Americana de Enfermagem 2008; 16 (6): 998–1004.

Poznachowska M, Klonowska A, Borkowska A. Psychologiczne aspekty leczenia radioterapią. Znaczenie komunikacji pomiędzy technikiem radioterapii a pacjentem w redukcji lęku związanego z leczeniem. Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014; 8(3): 108-114.

De Walden-Gałuszko K. (red).: Psychoonkologia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000.

Walczak M, Kułakowicz P. Rola technika elektroradiologii w procesie radioterapii. Inżynier i fizyk medyczny. 2012; 3 (1): 105–108.

De Walden – Gałuszko K. (red.).: Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

Munshi A, Dutta D, Kakkar S, Budrukkar A, Jalali R, Sarin R, Gupta S, Parmar V,,Badwe R. Comparison of early quality of life in patients treated with radiotherapy following mastectomy or breast conservation therapy: a prospective study. Radiotherapy and Oncology 2010; 97 (2): 288-93.

Kawecka – Dziembowska B, Borkowska A, Osmańska-Gogol M, Pałaszyńska R, Nowicka A. Nasilenie cech depresji i jakość życia u pacjentów z choroba Hodgkina w okresie diagnozy, leczenia i remisji. Psychoonkologia 2006; 10(1): 3-8.

Chwałczyńska A, Woźniewski M, Rożek- Mróz K. Malicka I. Jakość życia kobiet po mastektomii. Wiadomości Lekarskie 2004; 57: 5-6.

Kulesza-Bończyk B, Terlikowski R, Dobrzyńska B, Filpowska J, Połajnowicz. W. Jakość życia kobiet po leczeniu operacyjnym raka sutka . Zdrowie Publiczne 2009; 119(3): 293-297.

Barnaś E, Skręt A, Skręt-Mgierło J, Sobolewski M. Quality od life in women with Brest cancer. Przegląd Menopauzalny 2009; 1: 15-19.

Puchalska M, Sierko E, Sokół M, Wojtukiewicz M . Jakość życia chorych na raka piersi poddanych chemioterapii prowadzonej w warunkach szpitalnych. ProblemyPielęgniarstwa. 2011; 19: 341-347.

Dyla A, Tworowska J, Tabor E. Ocena jakości życia po mastektomii. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2012; 6: 8-9.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.151606

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Agata Pietraszek, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Justyna Kapitan, Marzena Janczaruk, Andrzej Stanisławek, Marta Łuczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)