Współwystępowania bólu głowy i kręgosłupa oraz objawom im towarzyszącym- badanie pilotażowe = Co-occurrence of headaches and back pain and associated with them symptoms

Katarzyna Kożuch, Piotr Kozłowski, Magdalena Kozłowska, Barbara Cuch

Abstract


Kożuch Katarzyna, Kozłowski Piotr, Kozłowska Magdalena, Cuch Barbara. Współwystępowania bólu głowy i kręgosłupa oraz objawom im towarzyszącym- badanie pilotażowe = Co-occurrence of headaches and back pain and associated with them symptoms. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):433-441. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.153863

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3854

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2016. Revised 25.08.2016. Accepted: 06.09.2016.

 

 

Współwystępowania bólu głowy i kręgosłupa oraz objawom im towarzyszącym- badanie pilotażowe

Co-occurrence of headaches and back pain and associated with them symptoms

 

Katarzyna Kożuch1, Piotr Kozłowski2, Magdalena Kozłowska3, Barbara Cuch2

 

1  Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2 Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka, UM w Lublinie

3 Katedra i Klinika Neurologii, UM w Lublinie

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin

e-mail: piotr7176@gmail.com

 

 

Streszczenie

Celem pracy była ocena częstości współwystępowania bólu głowy i kręgosłupa. W badaniu oceniono styl życia pacjentów z dolegliwościami bólowymi głowy i kręgosłupa. Ankietowani odpowiedzieli na pytania dotyczące poziomu natężenia bólu, czasu trwania dolegliwości bólowych oraz objawom im towarzyszącym. Badaniem objęto 103 osób. Kobiety stanowiły 56,9% respondentów, natomiast mężczyźni 43,1%. Wiek ankietowanych zawierał się pomiędzy 18 a 75 lat.  Badanie przeprowadzono w okresie od stycznia do marca 2016 roku metodą wywiadu standaryzowanego. Narzędziem użytym do zebrania danych był autorski, anonimowy kwestionariusz. Kwestionariusz zawierał 43 pytania z możliwością jednokrotnego wyboru w tym trzy pytania z możliwością wielokrotnego wyboru. Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem testu chi- kwadrat. Wszystkie wartości w których p<0,05 uznano za istotne statystycznie.

Wszyscy ankietowani skarżyli się na dolegliwości bólowe głowy, niewiele mniej ankietowanych skarżyła się na ból kręgosłupa (93,2%). Na pytanie przez jaki okres czasu występują dolegliwości bólowe głowy 36,4% respondentów wskazała, że około 1 godzinę, ponad 30% ankietowanych zgłasza ból głowy trwający ponad 3 godziny, u jednej piątej ankietowanych ból utrzymuje się 2-3 godziny. Respondenci istotnie statystycznie (p<0,05) częściej potrafili określić lokalizację bólu. Ankietowani z podobną częstością wskazywali ból w okolicy skroniowej (27,7%) oraz w okolicy potylicznej (24,8%). Najczęstszym objawem towarzyszącym dolegliwościom bólowym głowy była zmiana nastroju (66,3%, p<0,05). Ankietowani najczęściej odczuwają ból pleców zlokalizowany w odcinku lędźwiowym (75%, p<0,05). Kobiety istotnie statystycznie częściej (p<0,05) wskazywały na ból umiejscowiony w odcinku szyjnym (83,7% ankietowanych w tej grupie). Na pytanie o to czy w czasie doby zmienia się nasilenie bólu 81,3% ankietowanych wskazała, że charakter bólu ulega zmianie w ciągu doby, jest to wartość istotna statystycznie (p<0,05).

 

Słowa kluczowe: ból głowy, ból kręgosłupa, styl życia, migrena

 

Abstract

            The aim of this study was to evaluate the prevalence of headaches and back pain in relation to the quality of life of people suffering from this kind of pain. Respondents answered questions about the level of pain intensity, duration of pain and symptoms accompanying them. The study involved 103 people. Women accounted for 56.9% of the respondents, men- 43.1%. The age of the respondents was between 18 and 75 years of age. The study was conducted from January to March 2016 and implemented the standardized interview method. The tool used for data collection was an anonymous questionnaire. The questionnaire contained 43 single-choice questions and three multiple-choice questions. Statistical analysis was performed using chi-square test. All values for which p<0.05 were considered statistically significant.

All respondents complained of headaches and almost all respondents complained of back pain (93.2%). To the question regarding the duration of headache, respondents most often (36.4%) indicated that it usually lasted about 1 hour, more than 30% of respondents reported headache lasting more than three hours, one-fifth of the responders pain lasted about 2-3 hours. Statistically significant respondents (p <0.05) were more likely to precisely identify the location of headache. Respondents with similar frequency indicated pain in the temporal (27.7%) and occipital (24.8%) region. The most common symptoms associated with headaches were mood swings (66.3%, p <0.05). The respondents most often felt pain in the lumbar section (75%, p <0.05). Women significantly more often (p <0.05) indicated pain located in the cervical section (83.7% of respondents in this group). To the question of whether during the day the severity of pain changed, 81.3% of the respondents gave an answer that the nature of pain changed throughout the day (a statistically significant value, p <0.05).

 

Key words: headache, back pain, life style, migraine


Keywords


ból głowy, ból kręgosłupa, styl życia, migrena, headache, back pain, life style, migraine.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo

Prusiński A.: Miejsce nowoczesnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w leczeniu bólów głowy. Medycyna i życie, reprint z Vol. 5/Nr 3(16)/2012, 6.

Kozubski W., Domitrz I.: Bóle i neuralgie w zakresie głowy i twarzy, W: Neurologia, red. Kazubski W., Liberski P., PZWL, 2006, Warszawa, 620-639.

Abu-Arafeh I., Razak S., Sivaraman B. et. all:. Prevalence of headache and migraine in children and adolescents: a systematic review of population-based studies. Dev Med Child Neurol 2010; 52:1088–97.

Jensen R., Stovner L.J.: Epidemiology and comorbidity of headache. Lancet Neurol 2008; 7:354–61.

Berg J., Stovner L.J.: Cost of migraine and other headaches in Europe. Eur J Neurol 2005; 12:59–62.

Hamel E.: The biology of serotonin receptors: focus on migraine pathophysiology and treatment, The Canadian Journal of Neurological Sciences, 1999; 26,4, 2-6.

Katarzyńska A., Domitrz I.: Codzienny przewlekły ból głowy – historia, epidemiologia, klinika i przyszłość. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2009; 43(2): 155-161.

Kwolek A.: Rehabilitacja medyczna. Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2007; 116-129.

Stodolny J.: Choroba przeciążeniowa kręgosłupa – epidemia naszych czasów. Wyd. ZL Natura, Kielce 2004; 17-36, 55-314.

Chmielewski H.: Klinika zespołów bólowych kręgosłupa. Kwartalnik Ortopedyczny, 2009, (3);238-243.

Tamar J., Zeev A.: Are localized low back pain and generalized back pain similar entities? Results of a longitudinal community based study. Disability and Rehabilitation, 2006; 28(6);369 – 377.

Cherkin D., Sherman K.J.: Conceptualization and Evaluation of an Optimal Healing Environment for Chronic Low-Back Pain in Primary Care. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2004, 10;171–S-178.

Mortimer M., Ahlberg G.: To seek or not to seek? Care-seeking behaviour among people with low-back pain. Scand J Public Health, 2003; 31;194–203.

Falla D. Neuromuscular control of the cervical spine in neck pain disorders. In: Graven-Nielsen T, Arendt-Nielsen L, Mense S, editors. Fundamentals of musculoskeletal pain. Seattle: IASP Press; 2008. p. 417–30.

Gold E.B.: Diet and Lifestyle Factors Associated with Premenstrual Symptoms in a Racially Diverse Community Sample: Study of Women’s Health Across the Nation (SWAN), 2007. Journal of women’s health;16, 5; 641-656

J.: Edukacja i Reedukacja Ruchowa, 2003, Kasper, Kraków.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.153863

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Piotr Kozłowski, Katarzyna Kożuch, Magdalena Kozłowska, Barbara Cuch

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)