Analiza socjometryczna w ocenie grupy społecznej i budowaniu zespołu sportowego = Sociometry in the assessment of social group and sport team building

Anna Ussorowska, Monika Mieszkowska, Marek Graczyk

Abstract


Ussorowska Anna, Mieszkowska Monika. Graczyk Marek. Analiza socjometryczna w ocenie grupy społecznej i budowaniu zespołu sportowego = Sociometry in the assessment of social group and sport team building. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(8):719-733. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.62023

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3842

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2016. Revised 25.08.2016. Accepted: 28.08.2016.

 

 

Review article

 

ANALIZA SOCJOMETRYCZNA W OCENIE GRUPY SPOŁECZNEJ I BUDOWANIU ZESPOŁU SPORTOWEGO

Sociometry in the assessment of social group and sport team building

 

Anna Ussorowskaa, Monika Mieszkowskab, Marek GraczykC

 

 

a Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, Polska

 

b Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, Polska

 

c Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, Polska

 

 

 

 

 

Key words: physical activity, sociometry, social relations development

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, socjometria, budowanie relacji społecznych

 

Streszczenie

            Socjometria jako metoda badawcza jest powszechnie wykorzystywana zarówno w socjologii jak i psychologii społecznej, głównie do oceny i pomiaru struktur władzy, współpracy
i komunikacji pomiędzy jednostkami danej populacji oraz spoistości określonych grup społecznych. Głównym celem takiego działania jest ocena kierunku i siły stosunków przyciągania i odrzucania, które występują między przedstawicielami danych grup. W sporcie, a zwłaszcza dyscyplinach drużynowych, które odpowiadają założeniom małych grup społecznych czynnik relacji międzyosobowych jest szczególnie istotny w budowaniu drużyny, a co za tym idzie w tworzeniu odpowiednich warunków do osiągania wysokich wyników sportowych.

            Znajomość nieformalnej struktury społecznej zespołu sportowego może okazać się cennym źródłem informacji, które świadomy trener jest w stanie odpowiednio wykorzystać. Posiadając wiedzę na temat czynników kształtujących relacje interpersonalne, można na nie świadomie oddziaływać w celu korekty i eliminacji zachowań niepożądanych. Ponadto dzięki świadomemu kształtowaniu i monitorowaniu właściwych postaw w drużynie trener jest w stanie istotnie poprawić sytuację interpersonalną pojedynczego zawodnika, a co za tym idzie znacząco wpływać na ogólną atmosferę panująca wewnątrz drużyny, co jak dowodzą liczne badania naukowego bezpośrednio koreluje z efektywnością działań drużyny i osiąganiu wysokich wyników w rywalizacji.

 

Abstract

            Sociometry as a research method has been widely used both in sociology and social psychology, especially for       assessment and measurement of power structures, cooperation and communication between units of the small population and the cohesion of specific social groups. The main purpose of such action is to evaluate the direction and forces of “attraction and rejection” relations that exist between the representatives of such groups. In sports, especially team disciplines (that correspond to the assumptions of small social groups) interpersonal relationship factor is very important in building of a team structure and thus that to create the right conditions to achieve high goals.

            Knowledge of informal social structure of sport team can be a valuable source of information for conscious coach to use. With knowledge about the factors influencing on interpersonal relations, it is possible to affect on them and eliminate unwanted behaviors. Moreover, thanks to the conscious shaping and monitoring the proper attitudes in team trainer is able to improve the interpersonal situation of a single player. By doing this the general atmosphere within the team will improve which has been found in numerous studies to correlate with in the effectiveness of team activities in achieving high goals. 


Keywords


physical activity, sociometry, social relations development, aktywność fizyczna, socjometria, budowanie relacji społecznych.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Brzeziński, J. (1980). Elementy metodologii badań psychologicznych: skrypt dla studentów psychologii i pokrewnych dyscyplin socjologii i pedagogiki. Państ. Wydaw. Naukowe.

Czajkowski, Z. (1996). Psychologia sprzymierzeńcem trenera. Centralny Ośrodek Sportu.

Cope, C. J., Eys, M. A., Beauchamp, M. R., Schinke, R. J., Bosselut, G. (2011). Informal roles on sport teams. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 9(1), 19-30.

Gracz J, Sankowski T. (1995):. Psychologia sportu. AWF Poznań Poznań.

Graczyk, M. (2005). Problemy psychologii w sporcie wysoko kwalifikowanym. Forum Trenera 5(1), 11-14.

Huciński T. (2012). Psychospołeczne uwarunkowania optymalnej gotowości sportowej w olimpizmie., Tczew.

Krawczyński M. (red.) (2008). Psychologiczne konteksty aktywności fizycznej człowieka. Ateneum - Szkoła Wyższa,

Krawczyński M. (1995). Spójność grupowa a dojrzałość społeczna AWF Gdańsk.

Maroszek K, Dubowik E, Kościelak R, Kulas H, Krawczyński M. (1995). Wybrane zagadnienia z psychologii sportu. AWF im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Molak A. (1974). Socjometryczne techniki badawcze. AWF Warszawa.

Niebrzydowski L, Płaszczyński E. (1989). Przyjaźń i otwartość w stosunkach międzyludzkich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pilkiewicz M. (1963): Analiza ilościowa danych socjometrycznych. Psychologia

wychowawcza, 2.

Prapavessis, H., Carron, A. A., Spink, K. S. (1996). Team building in sport. International Journal of Sport Psychology, 27(3), 269-285.

Srokosz W. (1971). Stosunki międzyosobnicze w drużynach piłki nożnej. Sport Wyczynowy.

Stawiarski W, Żarek J. (1999): Niektóre aspekty nieformalnej struktury społecznej zespołów sportowych w świetle badań socjometrycznych. Wychowanie Fizyczne I Sport Nr 3.

Szczepański J. (1972). Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa.

Turowski, J. (1993). Socjologia: małe struktury społeczne. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Tyszka T. (red.) (1991). Osobowość sportowca. Psychologia i sport. Warszawa.

Jarvis, M., Gajdzińska, M. (2003). Psychologia sportu. Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

Wlazło, E. (1990). Wpływ stosunków interpersonalnych w zespole na jego wyniki sportowe. Sport wyczynowy, (11-12).

Okoń W.(1998): Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Żak.

Parzelewski, D. (2006). Psychologia sportu, teorie, badania, praktyka. Warszawa.

Pilch T. (1977). Zasady badań pedagogicznych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Rychta, T. (1992). Cechy osobowości i ich funkcje regulacyjne. [w:] T. Ulatowski (red.) Trening–teoria sportu.

Skorny, Z. (1984). Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki. Przewodnik metodyczny dla studiujących nauczycieli. WSiP, Warszawa.

Strelau, J. (2007). Psychologia: podręcznik akademicki. Podstawy psychologii (Tom 1). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.62023

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Anna Ussorowska, Monika Mieszkowska, Marek Graczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)