Zmiany sekularne w budowie i proporcjach ciała piłkarzy ręcznych = Secular changes in the body build and body proportions of the handball players

Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń, Justyna Andrzejewska, Marcin Basiak

Abstract


Burdukiewicz Anna, Pietraszewska Jadwiga, Aleksandra Stachoń, Andrzejewska Justyna, Basiak Marcin. Zmiany sekularne w budowie i proporcjach ciała piłkarzy ręcznych = Secular changes in the body build and body proportions of the handball players. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):367-378 eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.62003

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3840

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2016. Revised 25.08.2016. Accepted: 06.09.2016.

 

 

Zmiany sekularne w budowie i proporcjach ciała piłkarzy ręcznych

 

Secular changes in the body build and body proportions of the handball players

 

 

Burdukiewicz Anna1, Pietraszewska Jadwiga1, Aleksandra Stachoń1, Andrzejewska Justyna1, Basiak Marcin2

 

1 Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

2 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, student

 

Adres do korespondencji:

Anna Burdukiewicz

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zakład Antropologii Fizycznej

Al. I.J. Paderewskiego 35, P-2

51-612 Wrocław

Telefon: + 48 71 347 3313

E-mail: anna.burdukiewicz@awf.wroc.p

 

Słowa kluczowe: zmiany długofalowe, antropometria, piłkarze ręczni

 

Streszczenie:

Cel. Celem pracy jest zbadanie przejawów trendu sekularnego w budowie i proporcjach ciała profesjonalnych graczy piłki ręcznej badanych w 1977 i 2014 roku.

Materiał i metody. Ogółem zmierzono 51 mężczyzn. W opracowaniu wykorzystano wyniki pomiarów cech somatycznych: masa ciała, wysokość ciała, długość kończyny górnej, długość kończyny dolnej, wysokość siedzeniowa, zasięg kończyn górnych, obwody tułowia (obręczy barkowej, klatki piersiowej przez punkt xiphoidale, bioder), obwody segmentów kończyn (ramienia, przedramienia, uda, podudzia), fałdy skórno-tłuszczowe (pod dolnym kątem łopatki, na ramieniu, nad grzebieniem biodrowym, na podudziu). Cechy somatyczne posłużyły do wyliczenia wskaźników proporcji ciała oraz komponentów budowy (endomorfia, mezomorfia, ektomorfia). Wszystkie analizowane zmienne zostały poddane analizie statystycznej.

Wyniki. Piłkarze ręczni z obu grup są wysokorośli, mają długie kończyny dolne i średnią długość korpusu ciała oraz masywną sylwetkę ciała. Odnotowano dodatni kierunek trendu w poziomie rozwoju wszystkich cech somatycznych za wyjątkiem zasięgu kończyn górnych. W analizowanych proporcjach ciała wystąpiła wyraźna tendencja do powiększenia relatywnej długości korpusu ciała, a ponadto sylwetka stała się bardziej androidalna.

Wnioski. Kierunek zmian sekularnych w cechach wysokościowych i długościowych nie różni się od zaobserwowanego w populacji generalnej. Znaczne powiększenie masywności segmentów kończyn oraz komponentu mezomorfii należy wiązać ze zmianami w treningu sportowym.

 

Key words: long-term changes, anthropometry, handball players

 

Abstract:

Aim. The aim of the paper is to investigate a secular trend in body build and proportions of professional handball players examined in the years 1977 and 2014.

Material and methods. There were measured in total 51 males. In the analysis, the following measurements of the somatic features were used: body mass, body height, lower extremity length, sitting height, arm span, girths of trunk (shoulder, chest throught point xiphoidale, hip), the circumferences of the segments of extremities (arm, forearm, thigh, calf), skindfolds (subscapular, triceps, supraspinale and calf). The somatic features were used to calculate the body proportions’ indexes as well as the components of body build (endomorphy, mesomorphy, ectomorphy). All the variables were analyzed with statistical methods.

Results. The handball players from both groups are high, have long lower extremities, an average length of trunk and massive body posture. There were noticed positive direction of trend in a level of development of all somatic features except the arm span. Among the analyzed body proportions, a significant tendency to enlarging the relative length of body trunk was observed and the trunk became more android.

Conclusions. The direction of secular changes in the features of body high and length do not differ from these observed in a general population. The significant enlargement of body segments’ massiveness in extremities as well as mesomorphy component should be connected with the changes in sport training.


Keywords


zmiany długofalowe, antropometria, piłkarze ręczni, long-term changes, anthropometry, handball players.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bogin B.A. (1999) Patterns of Human Growth. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

Kowal M., Cichocka B.A., Woronkowicz A., Pilecki M.W., Sobiecki J., Kryst Ł. (2011) Międzypokoleniowe zmiany w budowie ciała i akceleracja pokwitania u dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat z populacji wielkomiejskiej w świetle uwarunkowań psychosocjalnych. Monografie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, nr 5.

Tanner JM (1995) Growth as a measure of the nutritional and hygienic status of a population. Hormone Research, 38, 106–115.

Cole T.J. (2000) Secular trends in growth. Proceedings of the Nutrition Society, 59, 317–324.

Cole T.J. (2003) The secular trend in human physical growth: a biological view. Economics and Human Biology. 1, 161–168.

Malinowski A. (2000) Tendencje przemian budowy ciała dzieci i młodzieży Poznania w latach 1976-1996. Prace Naukowe. Kultura Fizyczna, 3, 105-109.

Radochońska A., Perenc L. (2009) Trendy w rozwoju fizycznym u dzieci i młodzieży z Rzeszowa w dwudziestopięcioleciu 1978–2004. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 3, 239–250.

Bejer A. (2011) Badania nad rozwojem fizycznym dzieci i młodzieży w południowo-wschodniej Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Rzeszów 2011, 1, 10–24.

Krawczyński M. (2003) Wzrastanie, dojrzewanie i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Endokrynologia Pediatryczna/ Pediatric Endocrinology, 2(1), 9-16.

Mleczko E., Januszewski J. (2009 Długookresowe tendencje przemian w rozwoju somatycznym i motorycznym Krakowskich studentów. Antropomotoryka, 19(46), 65-79.

Norton K. Olds T. (2001) Morphological Evolution of Athletes Over the 20th Century. Causes and Consequences. Sports Medicine; 31(11), 763-783.

Lozovina M., Lozovina V., Pavičić L. (2012) Morphological changes in elite male water polo players: survey in 1980 and 2008. Acta Kinesiologica, 6(2), 85‐90.

Sedeaud A., Marc A., Schipman J., Schaal K., Danial M., Guillaume M., Berthelot G., Toussaint J.F. (2014) Secular trend: morphology and performance. Journal of Sports Sciences, 32(12), 1146-54.

Filipcic A., Leskosek B., Sarabon N., Filipcic T. (2012) Secular Trends in Body Dimensions among Young Tennis Players from 1992 to 2008. International Journal of Morphology, 40(3), 1558-1568.

Malinowski A. Boziłow W. (1997) Podstawy antropometrii: metody, techniki, normy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź.

Carter J.E.L., Heath B.H. (1990) Somatotyping Development and Applications. Cambridge University, Cambridge.

Bogucki Z. (1979) Elementy statystyki dla biologów. Statystyka opisowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań.

Kopczyński M. (2005) Trend sekularny i trendy warstwowe we wzroście poborowych z Królestwa Polskiego w latach 1874-1913. Przegląd Historyczny, 92(2), 327-337.

Bielicki T., Szklarska A., Welon Z., Brajczewski C. (1997) Nierówności społeczne w Polsce: antropologiczne badania poborowych w trzydziestoleciu 1965-1995. Monografie Zakładu Antropologii PAN, Wrocław, 16.

Wolański N. (1975) Metody kontroli i normy rozwoju dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa.

Kułaga Z., Litwin M., Tkaczyk M., Palczewska I., Zajączkowska D., Zwolińska T., Krynicki A., Wasilewska A., Moczulska A., Morawiec-Knysak M., Barwicka K., Grajda A., Gurzkowska B., Napieralska E., Pan H. (2011) Polish 2010 growth references for school-aged children and adolescents. European Journal of Pediatrics, 170(5), 599-609.

Nowak-Szczepańska N., Gomuła A. (2014) Zmiany sekularne wymiarów ciała: wysokość ciała i względna masa ciała BMI. [W:] S. Kozieł, N. Nowak-Szczepańska, A. Gomuła (red.) Antropologiczne badania dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1966-2012, Arboretum, Wrocław, 39-59.

Lipowicz A., Łopuszańska M., Kołodziej H., Szklarska A., Bielicki T. (2015) Secular trends in BMI and the prevalence of obesity in young Polish males from 1965 to 2010. European Journal of Public Health, 25(2), 279-82.

Zienkowski L. (1998) Incomes of households during transition, 1989–1996. Research Bulletin, 7, 5–26.

Ziółkowska-Łajp E. (1999) Studia tendencji przemian cech morfologicznych. Uwarunkowania i skutki w świetle badań wieloletnich. Monografie, AWF, Poznań, 336.

Greiner T.M., Gordon C.C. (1992) Secular trends of 22 Body Dimensions In Four Racial/Cultural Groups of American Males. American Journal of Human Biology, 4, 235-246.

Hermassi S., Chelly M.S., Tabka Z., Shephard R.J., Chamari K. (2011) Effects of 8-week in-season upper and lower limb heavy resistance training on the peak power, throwing velocity, and sprint performance of elite male handball players. Journal of Strength and Conditioning Research, 25(9), 2424-2433.

Rensing N., Westermann A., Möller D., von Piekartz H. (2015) Effects of Reactive Jump Training in Handball Players Regarding Jump Height and Power Development in the Triceps Surae Muscle. Sportverletz Sportschaden, 29(4), :236-243.

Stachoń A., Burdukiewicz A., Pietraszewska J., Andrzejewska J. (2012) Changes in body build of AWF students 1967-2008. Can a secular trend be observed? Human Mvement, 13(2), 109– 119.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.62003

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń, Justyna Andrzejewska, Marcin Basiak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)