Pedagogiczno-psychologiczne aspekty zapobiegania agresji na etapie szkolnym = Pedagogical and psychological aspects of prevention of agression at school stage

Ewelina Drumińska, Marta Wojdat, Małgorzata Pujszo, Robert Stępniak

Abstract


Drumińska Ewelina, Wojdat Marta, Pujszo Małgorzata, Stępniak Robert. Pedagogiczno-psychologiczne aspekty zapobiegania agresji na etapie szkolnym = Pedagogical and psychological aspects of prevention of agression at school stage. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(8):595-606. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.61003

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3790

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.08.2016. Revised 08.08.2016. Accepted: 26.08.2016.

 

 

Pedagogiczno-psychologiczne aspekty zapobiegania agresji na etapie szkolnym

Pedagogical and psychological aspects of prevention of agression at school stage

 

 

Drumińska Ewelina1, Wojdat Marta1, Pujszo Małgorzata1, Stępniak Robert2

 

1 Studenckie Koło Naukowe "WyKoNa", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

2 Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

 

 

 

Corresponding author: Stępniak Robert Ph. D

Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

ul. Sportowa 2,

85-091 Bydgoszcz

Polska

email: robi1969@wp.pl

 

 

 

 

Słowa kluczowe: zapobieganie agresji, sporty walki młodzież.

Keywords: prevention of agression, martial arts, youth.

 

 

 

 

Streszczenie

 

Cel: Zjawisko agresji w środowisku szkolnym stanowi istotny problem współczesnej pedagogiki. Jest więc sprawą oczywistą, że lepiej jest zapobiegać agresji niż walczyć z jej skutkami. Sporty walki adoptowane do szkolnictwa wraz z całą nadbudowa pedagogiczno- psychologiczną kodeksu honorowego Budo rozwijają tężyznę fizyczną młodego pokolenia narzucając jednocześnie twarde zasady moralne. W niniejszych badaniach postanowiono sprawdzić czy trening różnych sportów walki aplikowany w danym środowisku szkolnym daje możliwość kontrolowania własnej agresji.

Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 28 uczniów trenujących w środowisku szkolnym różne sporty walki oraz 28 uczniów ćwiczących jedynie na zajęciach obowiązkowych. Poziom agresji sprawdzono za pomocą kwestionariusza agresji Buss-Perry - Instytut Amity.

Wyniki: Zebrane dane wykazały obniżony poziom agresji całkowitej, oraz spadek agresji całkowitej w funkcji stażu treningowego w grupie uczniów trenujących sporty walki. Nie wszystkie elementy składowe agresji trenujących uczniów ulegały jednak obniżeniu.

Wnioski: Trening sportów walki realizowany z dziećmi/młodzieżą szkolną stanowi dobry, lecz jedynie początkowy etap zapobiegania agresji w warunkach szkolnych.

 

Abstract

 

Objective: The phenomenon of agression in the school environment is an important issue of modern pedagogy. It is so obvious that it is better to prevent an agression than to correct  its consequences. Martial arts adapted to the school along with the entire superstructure of pedagogical and psychological code of honor Budo develop physical prowess of the younger generation at the same time imposing tough moral principles. In the present study it was decided to check the training of various martial arts applied in the school environment gives you the ability to control their own aggression.

Material and Methods: The study involved 28 students who training in the school environment, various martial arts, and 28 students practicing only mandatory Physical Education.  The level of aggression was examined by questionnaire aggression Buss-Perry - Amity Institute.

Results: The collected data showed a reduced level of total aggression, and a decrease in total aggression as a function of training experience in a group of student training in martial arts. But not all components of total aggression of training students were reduced

Conclusions: The training of martial arts implemented with children of school is good method, but only as a initial start of the prevention of agression in the school environment.


Keywords


zapobieganie agresji, sporty walki młodzież, prevention of agression, martial arts, youth.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Stępnik, A. (2009). Agresja – dwa ujęcia biologiczne/Aggression – Two Biological Depictions. IDO – Ruch dla Kultury / Movement for Culture. 9: 111–118.

Szołtysek, A. E., Kłyk, M. (2007). Agresja w szkole.„. In: Forum Nauczycieli” WOM Katowice, 1(24):2 -11.

Jędrzejko, M. (2011). Śmierć jako zabawa – człowiek w świecie gier komputerowych

i sieciowych (spojrzenie socjopedagogiczne). Media i społeczeństwo, 1(1): 165-179.

Przybysz-Zaremba, M. (2015). Agresja i przemoc w szkole. Przegląd wybranych egzemplifikacji działań (nie) profilaktycznych podejmowanych przez nauczycieli oraz uczniów – kilka uwag praktycznych. In: Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży, Studia i Monografie /Red. S. Cudak. Wyd. Społeczna Akademia Nauk, Łódź/Warszawa. 175-189.

Cichosz, W., Tyburska, A. (2014). Profilaktyka agresji i przemocy w środowisku rodzinnym i szkolnym. Studia Gdańskie, 35: 94-110.

Pietrzak, H., Cynarski, W. J. (2000). Psychologia duchowej drogi sztuk walki. Rocznik Naukowy Ido-Ruch dla Kultury, 1: 202-210.

Przybylski, G., Pujszo, R., Pyskir, M., Pyskir, J., Bannach, M. (2010). Male recreational judo training as a factor improving physical wellness based on particular indicators. In: Physical activity in disease prevention and health promotion. Biała Podlaska (1): 61-70.

Pyskir, M., Pujszo, R., Bosek, M., Grzegorzewski, B., Błach, W. (2004) Wpływ wybranych ćwiczeń fizycznych na system kontroli postawy człowieka. Med. Sport. 20, 247-253.

Pujszo, R, Przybylski, G, Pyskir, M, Bannach, M. (2011). Spirometric parameters of judo training and inactive young men – measured compared to predicted values as one of wellness indicators. W: Wellness in different phases of life. Lublin: Medical University; (1): 145- 155.

Przybylski, G., Pujszo, R., Pyskir, M., Pyskir, J., Bannach, M. (2011). Dobrostan fizyczny młodych mężczyzn niewidomych i niedowidzących na podstawie wybranych pomiarów spirometrycznych The wellness of blind and visually impaired young men on the basis of chosen spirometric parameters. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2: 315–324.

Cynarski, W. J., (2004) Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, cyt., s. 251.

Dąbrowski, A., Majcher, P., Cynarsk,i W. J. (2002) Socjalizacyjne i edukacyjne walory sportów walk – na przykładzie judo, [w:] Dąbrowski A., Jasiński T., Kalina R. M. (red.), Sporty walki w edukacji dzieci i młodzieży, Wyd. Novum, Płock, dz. cyt., s. 124.

Litwiniuk, A., Cynarski, W. J. (2001) Idea fair play w świadomości osób uprawiających wybrane sporty i sztuki walki, [w:] Cynarski W. J. (red.), IDO, Ruch dla kultury, 2: 217-218.

Jowett, S. [2003]When the honeymoon is over: a case study of a coach-athlete dyad in crisis. The Sport Psychologist, 17, 444–460.

Jowett, S., Cockerill, I. M. [2003] Olympic medallists’ perspective of the althlete–coach relationship. Psychology of Sport and Exercise, 4, 313–331.

Gould, D., Collins, K., Lauer L, Chung, Y. [2007] Coaching life skills through football: A study of award winning high school coaches. Journal of Applied Sport Psychology, 19,16- 37.

Sas-Nowosielski, K. (2008) O niektórych społeczno –pedagogicznych aspektach roli trenera. Sport Wyczynowy, s 76.

Miłkowski, J. (1983). Karate. Wiadomości podstawowe. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 29-33, 236.

Jarvis M. (2003). Psychologia sportu. Gdańsk – Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 77, 80-82, 85-86.

Cynarski, W. J., (1997) Przygotowanie psychiczne w sportach walki Dalekiego Wschodu, Magazyn Sztuk Walk "SAMURAI", 4: 29-30.

Jowett, S. (2005) On repairing and enhancing the coach-athlete relationship. In S. Jowett & M. Jones [Eds.], The psychology of coaching (pp. 14–26). Leicester, UK The British Psychological Society, Sport and Exercise Psychology Division.

Horn, T. S. (2008) Coaching effectiveness in the sport domain. In TS. Horn (Ed.), Advances in sport psychology (3rd ed., pp. 239–267). Champaign, IL Human Kinetics.

Kavussanu, M. (2007) Morality in sport. In S. Jowett & D. Lavallee [Eds.], Social psychology in sport (pp. 265–277). Champaign, IL Human Kinetics.

Poklek, R. (2006) Wpływ aktywności fizycznej na poziom agresji młodocianych przestępców, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu” 2: 234–243.

Jasiński, T. (2007) Deklarowana agresja i agresywność u chłopców trenujących grę w połkę ręczną, na tle grup porównawczych. [w:] Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical traning and sports, 12: 164-170.

Rotter, I., Kotwas, A., Kemicer - Chmielewska, E,. Watral, A. (2015) Aktywność fizyczna jako czynnik redukujący zachowania agresywne u młodzieży w wieku gimnazjalnym. Pom J Life Sci (61),4: 444-447.

Sack, B., Pietrzak, M. (2004), Zachowania agresywne uczniów w szkole podstawowej, Edukacyjne. Dyskursy Internetowe Pismo Pedagogiczne, Uniwersytet Szczeciński - Instytut-Pedagogiki avaiable:http://www.edukacyjne.dyskursy.univ.szczecin.pl/agresywne.htm

Świerczyńska, A., Turska, M. M. (2012) Komunikacja trener – zawodnik. podstawy teoretyczne, przejawy, możliwości interwencji psychologicznej, [w:] Drop, E., Maćkiewicz, M., Liberi Libri, Młoda Psychologa, Warszawa 1: 424-428.

Jochimek, M., Krokosz, D., Lipowski, M. (2013). Trener w oczach zawodników – rozważania nad percepcją postawy trenera i oczekiwaniami młodzieży uprawiającej sporty indywidualne. [w:] Jastrzębski, Z. (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego

i sportu 3, Wyższa Szkoła Sportowa. Łódź, 3: 1-153 cyt: 57.




DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.61003

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2016 Robert Stępniak, Ewelina Drumińska, Marta Wojdat, Małgorzata Pujszo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)