Wytrzymałość biegowa i pływacka studentów UKW Bydgoszcz = Speeding and swimming endurance of students UKW Bydgoszcz

Diana Gwiździel, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow

Abstract


Gwiździel Diana, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Wytrzymałość biegowa i pływacka studentów UKW Bydgoszcz = Speeding and swimming endurance of students UKW Bydgoszcz. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(8):489-503. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.60941

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3782

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.08.2016. Revised 08.08.2016. Accepted: 19.08.2016.

 

 

Wytrzymałość biegowa i pływacka studentów UKW Bydgoszcz

Speeding and swimming endurance of students UKW Bydgoszcz

 

Gwiździel Diana, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Streszczenie

Do określenia poziomu wytrzymałości pływackiej i biegowej studentów kierunku Turystyka i Rekreacja Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wybrano metodę eksperymentu pedagogicznego, natomiast, jako technikę wybrano test, a narzędziem do przeprowadzenia badań został test Coopera.

W odpowiedzi na główny problem badawczy, na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że poziom wytrzymałości biegowej studentów Turystyki i Rekreacji plasuje się na poziomie dobrym i średnim, gdyż znaczna część grupy uzyskiwała takie wyniki. Natomiast w próbie pływackiej badana grupa wypadła znacznie gorzej,
gdyż największa liczba uczestników uzyskała słaby wynik. Nieco mniej osób osiągnęło zadawalający rezultat. Zarówno w próbie biegowej, jak i pływackiej przedstawiciele płci męskiej uzyskiwali lepsze wyniki od przedstawicielek płci żeńskiej. Jednakże najbardziej widoczne różnice między obiema płciami można zaobserwować w próbie pływackiej, w której uczestniczki biegu w większej mierze wyniki słabe albo bardzo słabe, kiedy studenci przeważnie zadawalające.

Słowa kluczowe: wytrzymałość, Test Coopera, pływanie.

 

 

Abstract

To determine the level of endurance swimming and cross-country students of Tourism and Recreation at the University of Bydgoszcz, you chose the method of pedagogical experiment, however, the technique chosen test, and a tool for testing was Cooper test.

In response to the major research problem, on the basis of the study it can be concluded that the level of endurance cross-country students of Tourism and Recreation ranks of good and medium, since a significant part of the group it obtained such results. However, in an attempt to swim test group fared much worse,

since the largest number of participants received a poor result. Slightly fewer people reached a satisfactory result. Both in an attempt to cross-country, swimming and representatives of the male experienced better outcomes than of the female sex. However, the most visible differences between the sexes can be observed in the test swim, in which participants run a greater extent the results of weak or very weak, when students usually satisfactory.

Key words: endurance, Cooper Test, swimming.


Keywords


wytrzymałość, Test Coopera, pływanie, endurance, Cooper Test, swimming.

Full Text:

PDF

References


Piśmiennictwo

Gwiździel D., Wytrzymałość biegowa i pływacka studentów Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Praca dyplomowa UKW Bydgoszcz 2013

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004

Napierała M., Ważniejsze uwarunkowania rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci i młodzieży z województwa kujawsko – pomorskiego, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo ŻAK, Warszawa 1995

Pilicz S., Pomiar Ogólnej Sprawności Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa 1997
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.60941

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)