Motywacja jako czynnik uprawiania sportu wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy = Motivation as a factor in sports among the students of the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Klaudia Kotecka, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow

Abstract


Kotecka Klaudia, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Motywacja jako czynnik uprawiania sportu wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy = Motivation as a factor in sports among the students of the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(8):467-488. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.60922

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3781

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/744750

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.08.2016. Revised 08.08.2016. Accepted: 19.08.2016.

 

 

Motywacja jako czynnik uprawiania sportu wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Motivation as a factor in sports among the students of the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Klaudia Kotecka, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 

 

Streszczenie

Ankieta przeprowadzona wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy była wiarygodnym źródłem odpowiedzi. W ankiecie wzięło udział 108 respondentów z czego 17,6% stanowiły kobiety a  82,4% mężczyźni. Przedział wiekowy odpowiadających to 19-27 lat. Analiza otrzymanych wyników wykazała, że zdecydowanie większa część ankietowanych studentów przykłada wagę do własnej sprawności fizycznej. Studenci, którzy wykonują ćwiczenia ruchowe trzy razy w tygodniu i więcej stanowili 36%  wszystkich respondentów. Najczęściej studenci podejmują aktywność fizyczną na wolnym powietrzu. Badania wykazują, że ankietowani czują satysfakcję i radość po zakończeniu ćwiczeń. Innymi istotnymi czynnikami, które motywują studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego są: poprawa ogólnej sprawności fizycznej, poprawa stanu  psychicznego oraz samopoczucia.

Dla wielu studentów motywacją jest poprawa stanu zdrowia czy odpoczynek od obowiązków. Niewielu studentów podejmuje aktywność fizyczną poprzez namowę znajomych czy chęć opóźnienia procesu starzenia.

Słowa kluczowe: motywacja, aktywność fizyczna, sport, studenci.

 

 

Abstract

A survey of students at the Kazimierz Wielki University

Bydgoszcz was a reliable source of answers. The survey was attended by 108 respondents of which 17.6% were women and 82.4% men. The age range corresponding to 19-27 years. Analysis of the results showed that by far the majority of the students surveyed pays attention to their own physical fitness. Students who perform physical exercises three times a week or more accounted for 36% of all respondents. Most often students take physical activity outdoors. Studies show that respondents feel the satisfaction and joy after exercise. Other important factors that motivate students Kazimierz Wielki University are to improve overall physical fitness, improving mental health and well-being.

For many students the motivation is to improve the health of the rest of the duties. Few students take physical activity through the urging of friends or wanting to delay the aging process.

Key words: motivation, physical activity, sport, students.


Keywords


motywacja, aktywność fizyczna, sport, studenci, motivation, physical activity, sport, students.

Full Text:

PDF

References


Bibliografia

Cofer C. N., Appley M. H., Motywacja. Teoria i badania, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972, s.5, 10.

Gasiul H., Teorie emocji i motywacji, Warszawa, Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007, s.222-223.

Kotecka K., Motywacja do sportu wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Praca dyplomowa, UKW 2016

Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Warszawa: PWN, 1984, s.56.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków, Wydawnictwo Impuls, 2008, s. 13.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001, s. 103-104, 125, 202, 237,

Maszke A., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004, s. 20.

Parkinson B., Colman A. M., Emocje i motywacja, Poznań, Zysk i S-ka, 1999,

s. 7-8.

Reykowski J., Z zagadnień psychologii motywacji, Warszawa, Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, 1977, s.18.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.60922

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)