Znaczenie diagnostyki i leczenia trombolitycznego w udarze nieokrwiennym mózgu = The importance of diagnosis and treatment thrombolytic in ischemic stroke

Joanna Siminska, Katarzyna Pietkun, Zygmunt Siedlecki, Sebastian Grzyb, Krystyna Nowacka, Wojciech Hagner, Kinga Grobelska, Wojciech Beuth

Abstract


Siminska Joanna, Pietkun Katarzyna, Siedlecki Zygmunt, Grzyb Sebastian, Nowacka Krystyna, Hagner Wojciech, Grobelska Kinga, Beuth Wojciech. Znaczenie diagnostyki i leczenia trombolitycznego w udarze nieokrwiennym mózgu = The importance of diagnosis and treatment thrombolytic in ischemic stroke. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(8):363-374. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.60602

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3766

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.08.2016. Revised 08.08.2016. Accepted: 19.08.2016.

 

 

ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I LECZENIA TROMBOLITYCZNEGO W UDARZE NIEOKRWIENNYM MÓZGU

THE IMPORTANCE OF DIAGNOSIS AND TREATMENT THROMBOLYTIC IN ISCHEMIC STROKE

 

Siminska Joanna1, Pietkun Katarzyna1,2, Siedlecki Zygmunt3, Grzyb Sebastian3, Nowacka Krystyna1,6, Hagner Wojciech1,6, Grobelska Kinga4, Beuth Wojciech5,6

 

1 Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum w Bydgoszczy

2 Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy

3 Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Collegium Medicum w Bydgoszczy

4 Klinika Medycyny Ratunkowej Collegium Medicum w Bydgoszczy

5 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  we Włocławku

6 Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

 

Streszczenie
W pracy przedstawiono aktualne zasady postępowania  przedszpitalnego podejmowanego przez zespół ratownictwa medycznego i postępowania wczesnoszpitalnego, które ma wpływ na dalszy proces leczenia. Przedstawiono również zastosowanie leczenia trombolityczego
w tzw. Złotej godzinie udarowej. Należy mieć na uwadze, że każde minuty, które odraczają podjęcie właściwego leczenia udaru niedokrwiennego mózgu przyczyniają się do uniemożliwienia wdrożenia nowoczesnych, specyficznych metod leczenia ( leczenie trombolityczego).

 

Słowa kluczowe:  badania diagnostyczne, postępowanie ratunkowe, udar mózgu.

Summary

The paper presents the current rules of conduct undertaken by a team of prehospital emergency medical services and conduct prehospital, which has an impact on the further process of treatment. It also presents the use of the treatment thrombolysis. Golden time of impact. It should be noted that every minute that defer taking the proper treatment of ischemic stroke contribute to preventing the implementation of modern, specific treatment (treatment thrombolysis.)

Key words: diagnostic tests, emergency procedures, stroke.


Keywords


badania diagnostyczne, postępowanie ratunkowe, udar mózgu, diagnostic tests, emergency procedures, stroke.

Full Text:

PDF

References


BIBLIOGRAFIA

Campell J. E. Basic Trauma Life Support dla para medyków i ratowników medycznych (BTLS) Medycyna Praktyczna, wyd. 1 Kraków 2006

Członkowscy A. i A.: Leczenie w neurologii. Kompendium. Rozdział III Wydawnictwo PZWL Warszawa 2004

Członkowska A., Nowa definicja udaru. Stanowisko American Heart Association i American Stroke Asociation, 2013, Medycyna Praktyczna, 2014(1)

Grochmal S., Stan rehabilitacji neurologicznej, w: Stan rehabilitacji i potrzeby rehabilitacyjne osób o poszczególnych rodzajach niepełnosprawności, red: J. Kiwerski-A. Ostrowska, Warszawa 1994,s.18

Kalinowski L., Duda J., Matys A., Żelewski Ł., Encyklopedia Badań Medycznych, Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 1996

Kjellström T., Norrving B., Shatchkute A. Helsingborg Declaration 2006 on European Stroke Strategies. Cerebrovasc. Dis. 2007; 23: 231–241.

Knypl K.: Kwas acetylosalicylowy-stare i nowe wskazania do stosowania. Przewodnik Lekarza, 2003, 6, 10, 14-21

Kwieciński H.: Postępowanie w udarze mózgu-aktualne (2002) zalecenia European Stroke Initiative, Medycyna Praktyczna 2002/07 88-89.

Pousada L., Osborn H., Levy D., Medycyna ratunkowa, red. Wyd. Polskiego J. Jakubaszko, Wydawnictwo Elsevier. Urban & partner, Wrocław 1999

Raniszewska E., Basiński A., Kozera G., Gąsecki D., Siebert J. Pomoc przedszpitalna, transport chorego i postępowanie na oddziale ratunkowym w ostrej fazie udaru mózgu. W: Siebert J., Nyka W.M. (red.). Udar mózgu: postępowanie diagnostyczne i terapia w ostrym okresie udaru. Via Medica, Gdańsk 2007: 42–53.

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee and the ESO Writing Committee Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovasc. Dis., 2008; 25: 457-507

Wiszniewska M., Kobayashi A., Członkowska A., Postępowanie w udarze mózgu Skrót Wytycznych Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego z 2012 rok, Polski Przegląd Neurologiczny, 2012, tom 8, nr 4,

Wojciechowska M., Grzywanowska-Łaniewska I.: Statyny we wtórnej prewencji udaru mózgu. Puls Medycyny nr1 (164) /2008

Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 2001, 15
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.60602

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)