Skuteczność kompleksowej fizjoterapii ambulatoryjnej u chorych z rozpoznaniem zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej = The efficiency of complex outpatient physiotherapy in patients diagnosed with lateral epicondylitis

Klaudia Pasiud, Wojciech Garczyński

Abstract


Pasiud Klaudia, Garczyński Wojciech. Skuteczność kompleksowej fizjoterapii ambulatoryjnej u chorych z rozpoznaniem zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej = The efficiency of complex outpatient physiotherapy in patients diagnosed with lateral epicondylitis. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(8):400-416. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.60741

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3764

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.08.2016. Revised 08.08.2016. Accepted: 19.08.2016.

 

 

Skuteczność kompleksowej fizjoterapii ambulatoryjnej u chorych z rozpoznaniem zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej

The efficiency of complex outpatient physiotherapy in patients diagnosed with lateral epicondylitis

 

Klaudia Pasiud1, A, B, D-F, Wojciech Garczyński2, 3, A, C-F

 

1absolwentka Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie, Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu

2Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

3Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna w Szczecinie

 

A. przygotowanie projektu badawczego; B. zbieranie danych; C. analiza statystyczna; D. interpretacja danych; E. przygotowanie manuskryptu; F. opracowanie piśmiennictwa; G. pozyskanie funduszy.

 

 

 

 

 

 

 

Autor do korespondencji:

dr n. o zdr. Wojciech Garczyński
Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna
ul. Biskupa Bandurskiego 71/17
71-685 Szczecin
mail:
w.garczynski@gmail.com

 

 

STRESZCZENIE

WSTĘP. Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, zwane powszechnie „łokciem tenisisty” jest jedną z najczęściej rozpoznawanych dolegliwości w okolicy stawu łokciowego u osób między 30 a 65 rokiem życia. Schorzenie to występuje wśród 1-3% populacji, a jej główną przyczyną są przeciążenia mięśni prostowników przedramienia w wyniku długotrwałej pracy dynamicznej lub statycznej o niewielkim obciążeniu. Osoby, które zawodowo wykonują czynności manualne są szczególnie predysponowane do powstania tego schorzenia.

CEL. Celem przeprowadzonych badań była ocena skuteczności kompleksowej fizjoterapii u pacjentów z rozpoznaniem zapalenia nadkłycia bocznego kości ramiennej.

MATERIAŁ I METODY. Badanie przeprowadzono w grupie 40 osób (25 mężczyzn i 15 kobiet) z rozpoznaniem zapalenia nadkłycia bocznego kości ramiennej, u których dolegliwości bólowe utrzymywały się od 4 do 6 miesięcy. Średni wiek grupy badanej to 44 lata ± 10,22. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego w oparciu o autorski kwestionariusz ankiety oraz standaryzowany kwestionariusz dotyczący niesprawności kończyny górnej DASH (Disability of the Arm, Shoulder and Hand). Poziom dolegliwości bólowych oceniono za pomocą skali NRS (Numerical Rating Scale). Ponadto u badanych wykonano trzy testy funkcjonalne: test Thomsona, test Cozena i test Milla. Do analizy wyników wykorzystano arkusz kalkulacyjny Excel i program Statistica 12.

WYNIKI. Najczęściej zlecanymi zabiegami fizjoterapeutycznymi w przypadku zapalenia nadkłycia bocznego kości ramiennej były: laseroterapia (67,5%), krioterapia (60%) oraz ultradźwięki (55%). Zaobserwowano istotną statystycznie różnicę (p<0,001) w poziomie dolegliwości bólowych przed (6,67) i po serii zabiegów (2,27) w skali NRS oraz w poziomie niesprawności kończyny górnej w skali DASH (przed 58,49, po serii zabiegów 23,90). W testach funkcjonalnych uzyskano poprawę u prawie 95% badanych.

WNIOSKI. Kompleksowa fizjoterapia, obejmująca od 3 do 5 zabiegów, prowadzona w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej, jest skuteczna u pacjentów z rozpoznaniem zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej.

 

SŁOWA KLUCZOWE: kompleksowa fizjoterapia, fizjoterapia ambulatoryjna, łokieć tenisisty.

 

 

SUMMARY

INTRODUCTION. Lateral epicondylitis commonly known as 'tennis elbow' is one of the most often diagnosed problems in the neighbourhood of the elbow joint in patients aged 30 to 65. The disease is present among 1-3% of the population and its main cause is the overload of the forearm extensor muscles as a result of long-term dynamic work or static work of small load. The people who perform manual activities professionally are especially predisposed to the disease.

PURPOSE. The purpose of the study carried out was the evaluation of the efficiency of complex physiotherapy in patients diagnosed with lateral epicondylitis.

MATERIAL AND METHODS. The study was carried out in a group of 40 people (25 men and 15 women) diagnosed with lateral epicondylitis who have experienced pain for 4 to 6 months. The average age of the study group was 44 years ± 10.22. In the study the method of diagnostic survey was applied based on the author's questionnaire and standardized questionnaire concerning the disability of the upper limb, DASH (Disability of the Arm, Shoulder and Hand). Pain level was assessed by means of NRS (Numerical Rating Scale). Moreover, there were three functional tests performed on the interviewees: Thomson's test, Cozen's test and Mill's test. Excel spreadsheet and Statistics 12 programme were used for the purposes of the analysis of the results.

RESULTS. The physiotherapeutic procedures ordered most often for lateral epicondylitis were: laser therapy (67.5%), cryotherapy (60%) and ultrasounds (55%). Statistically significant different was observed (p<0.001) with regard to the pain level before (6.67) and after a series of procedures (2.27) in the NRS as well as with regard to the level of the upper limb disability in the DASH scale (58.49 before and 23.90 after a series of procedures). Improvement was observed in almost 95% of the interviewees in the functional tests.

CONCLUSIONS. Complex physiotherapy covering 3 to 5 procedures performed in terms of outpatient physiotherapy is efficient in patients diagnosed with lateral epicondylitis.

 

KEY WORDS: complex physiotherapy, outpatient physiotherapy, tennis elbow.


Keywords


kompleksowa fizjoterapia, fizjoterapia ambulatoryjna, łokieć tenisisty, complex physiotherapy, outpatient physiotherapy, tennis elbow.

Full Text:

PDF (Polski)

References


BIBLIOGRAFIA

Chung-Yuan H.,Ko-Hung L., Hsin-Chia H., Zi-Yu Ch., Hsing-Yu Ch., Tsung-Hsien Y., Manipulation Therapy Relieved Pain More RapidlyThan Acupuncture among Lateral Epicondylalgia(Tennis Elbow) Patients: A Randomized Controlled Trial with8-Week Follow-Up, Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2016(10):1-7.

Dębek A., Nowicki P., Czyrny Z., Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce bólu bocznego przedziału stawu łokciowego i bliższego końca przedramienia. Journal of Ultrasonography 2012; 12: 188–201.

Derewiecki T., Latosiewicz R., Majcher P., Zaworski K., Terapia manualna w diagnostyce i leczeniu „łokcia tenisisty”. Rehabilitacja w praktyce 2015;6:63-67.

Descatha A., Dale A.M., Jaegers L., Herquelot E., Evanoff B., Self-reported physical exposure association with medial and lateral epicondylitis incidence in a large longitudinal study. Occupational and Environmental Medicine. 2013;70(9):670–673.

Dziak A., red., Rehabilitacja ortopedyczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.

Gaździk T., red., Ręka, łokieć, ramię: Core Knowledge in Orthopaedics. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010.

Gaździk T., red., Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. Wydawnictwo lekarskie PZWL. Warszawa 2012.

Gołos A., Treliński J. Kliniczne zastosowanie osocza bogatopłytkowego. Hematologia. 2014; 5(3):252–259.

Haahr J.P., Andersen J.H., Physical and psychosocial risk factors for lateral epicondylitis: a population based case-referent study. Occupational & Environmental Medicine, 2003;60(5):322–329.

Idzikowski M., Praktyczna rehabilitacja „łokcia tenisisty” z wykorzystaniem radialnej fali uderzeniowej (RSWT). Rehabilitacja w praktyce. 2012;4:11-12.

Junk S., Biliński P., Przelaskowski P., Grygiel M., Garbaczonek M., Ocena odległych wyników leczenia operacyjnego przewlekłego zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej, Medycyna Pracy. 2001;51(1):23-25.

Kawa M., Kowza – Dzwonkowska M., Local Cryotherapy in tennis elbow (Lateral epicodylitis). Baltic Journal of Health and Physical Activity, 2015;7(3):73-87.

Krawczyk – Szulc P., Wągrowska – Koski E., Puzder A., Markowski P., Walusiak – Skorupa J., Przewlekłe zapalenie nadkłykci kości ramiennej wywołane sposobem wykonywania pracy – wytyczne diagnostyczno – orzecznicze. Medycyna Pracy 2015;66(3):443–450.

Król P. Radialna i zogniskowana fala uderzeniowa w terapii łokcia tenisisty, łokcia golfisty i objawowej ostrogi piętowej. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 2013.

Kruczyński J., Szulc A., red., Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Wydawnictwo lekarskie PZWL. Warszawa 2015.

Kuncewicz E., Samborski W. Aktualny stan wiedzy na temat patomechanizmu tzw. łokcia tenisisty. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2008, 54(3),48–53.

Latała B., Mosurska D., Otfinowski J., Reguła K., Fizykoterapia w leczeniu zapalenia nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego kości ramiennej. Fizjoterapia 2009, 17(1):3-10.

Lesiak A., red. Leczenie zachowawcze w schorzeniach narządu ruchu. MediPage, Warszawa 2010.

Newcomer K., Laskowski ER., Idank DM., McLean TJ., Egan KS. Corticosteroid injection in early treatment of lateral epicondylitis. Clinical Journal of Sport Medicine. 2001;11(4):214-22.

Shiri R. Viikari-Juntura E., Varonen H., Heliövaara M., Prevalence and Determinants of Lateral and Medial Epicondylitis: A Population Study. American Journal of Epidemiology, 2006;164(11):1065-74.

Siminska J., Pietkun K., Stocka J., Giermakowska M., Nowacka K. i wsp., Łokieć tenisisty – przegląd wybranych metod fizykalnych, metod zaopatrzenia ortopedycznego oraz masażu, Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(2):269-280

Siminska J., Pietkun K., Ogurkowski K., Stocka J., Dejewska J. i wsp., Schorzenia w obrębie stawu łokciowego. Łokieć tenisisty – schorzenie i współczesne sposoby leczenia. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4):205-218.

Tatara T., Dąbrowska – Bender M., Najczęstsze choroby powodowane pracą w warunkach biurowych, Zdrowie Publiczne 2010;120(2):203-208.

Wolf J.M., Mountcastle S., Burks R., Sturdivant R.X., Owens B.D., Epidemiology of lateral and medial epicondylitis in a military population. Military Medicine 2010;175(5):336–339.

Znojek - Tymborowska J., Witoński D., Lizis P., Durda A. Diagnostyka i leczenie zachowawcze entezopatii. Kwartalnik ortopedyczny 2011;3: 207-211.

Zwolińska J., Weres A., Magoń G., Skalska – Izdebska R., Wykorzystanie biostymulacji laserowej i światła VIP w leczeniu chorób narządu ruchu. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2007, 3, 275–288.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.60741

Refbacks

Copyright (c) 2016 Wojciech Garczyński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)