Znaczenie semestralnego rozkładu zajęć w prawidłowym żywieniu studentów = The importance of semester timetable in correct student’s nutrition

Ewelina Kozłowska, Anna Kowalczyk, Eliza Wołoszynek, Olga Dąbska, Urszula Bojakowska, Paweł Kalinowski, Danuta Podstawka, Marta Makara-Studzińska

Abstract


Kozłowska Ewelina, Kowalczyk Anna, Wołoszynek Eliza, Dąbska Olga, Bojakowska Urszula, Kalinowski Paweł, Podstawka Danuta, Makara-Studzińska Marta. Znaczenie semestralnego rozkładu zajęć w prawidłowym żywieniu studentów = The importance of semester timetable in correct student’s nutrition. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(8):305-315. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.3749112

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3761

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/743686

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.08.2016. Revised 08.08.2016. Accepted: 19.08.2016.

 

 

Znaczenie semestralnego rozkładu zajęć w prawidłowym żywieniu studentów

 

The importance of semester timetable in correct student’s nutrition

 

 

Ewelina Kozłowska1, Anna Kowalczyk2, Eliza Wołoszynek2, Olga Dąbska3, Urszula Bojakowska1, Paweł Kalinowski1, Danuta Podstawka4, Marta Makara-Studzińska4

 

 

1Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

4Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

 

Słowa kluczowe: żywienie, studenci, rozkład zajęć.

Keywords: nutrition, students, timetable.

 

Streszczenie

Wprowadzenie i cel pracy: Grupą społeczną szczególnie narażoną na uleganie antyzdrowotnym zachowaniom żywieniowym są studenci, których dzień zdeterminowany jest narzuconym przez uczelnię semestralnym planem zajęć. Celem podjętych badań było określenie wpływu satysfakcji z semestralnego rozkładu zajęć na sposób żywienia młodzieży akademickiej.

Materiał i metoda:  Badanie przeprowadzono wśród stu wybranych studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie posługując się autorskim kwestionariuszem ankiety. Analizę statystyczną wykonano nieparametrycznym testem statystycznym χ2 Pearsona.

Wyniki: 70% studentów  jest  niezadowolonych z obecnego planu zajęć, biorąc pod uwagę możliwość zdrowego odżywiania się. Najliczniejszą grupę studentów oceniających plan zajęć jako dostosowany do ich potrzeb żywieniowych stanowią osoby mieszkające w akademikach. Stwierdzono istotną statystycznie zależność między niezadowoleniem z planu zajęć, a brakiem czasu na samodzielne przygotowanie pełnowartościowych posiłków (p=0,000653). Plan zajęć nie wpływa istotnie na częstotliwość pojadania między posiłkami, jednakże studenci niezadowoleni z niego częściej jedzą w pośpiechu.

Wnioski: Młodzież akademicka napotyka na utrudnienia w stosowaniu zaleceń zdrowego odżywiania, które wynikają bezpośrednio z nieodpowiadającego im planu zajęć. Osoby odpowiedzialne za  tworzenie rozkładów zajęć w trosce o zdrowie studentów powinni mieć na uwadze ich potrzeby żywieniowe.

 

 

Abstract

Introduction and work aim: Social group particularly exposed to anti-health nutritional behaviour are students, whose day is determined by the University imposed semester timetable. An aim of the study was to define the impact of satisfaction from a semester timetable on nutrition of the university students.

Material and Method: The study was conducted among one hundred randomly chosen students of Medical University in Lublin using the author's questionnaire form. Statistical analysis was carried out with nonparametric Pearson’s χ2 statistical test.

Results: 70% of students are dissatisfied with current schedule, taking into account the possibility of healthy nutrition. The largest group of students assessing their timetable as adapted to their dietary needs constitute persons staying in hostels. A statistically significant relation between dissatisfaction with timetable, and the lack of time to prepare nutritious meals was stated (p = 0.000653). Timetable doesn't affect on frequency of snacking between meals; however students dissatisfied with it more often eat in a hurry.

Conclusions: University students come across difficulties in application of healthy nutrition recommendations resulting directly from not-suited timetable. Persons responsible for creation of timetables with concern for health of students should take into account their dietary needs.


Keywords


żywienie, studenci, rozkład zajęć, nutrition, students, timetable.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo

Gertig H, Przysławski J. Bromatologia, zarys nauki o żywności i żywieniu. Warszawa: PZWL; 2006.

Broniecka A, Wyka J. Wybrane elementy stylu życia wpływające na stan zdrowia młodzieży. Bromatol i Chem Toksykol. 2012; 45(2): 197.

Flis K, Konaszewska W. Podstawy żywienia człowieka. Warszawa: WSIP; 1986.

Charzewska J, Chwojnowska Z. Rola witamin i składników mineralnych w żywieniu dzieci i młodzieży. W: Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia; 2008: 55.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020”. http://www.legislacja.gov.pl/docs//2/12270850/12281779/12281780/dokument164277.pdf (dostęp: 2016.02.27)

Jarosz M. Praktyczny podręcznik dietetyki, Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia; 2010.

Wolnicka K. Regularne spożywanie posiłków, pojadanie między posiłkami. W: M. Jarosz (red.). Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia; 2008: 47-48.

Mędrela-Kuder E. Ocena stylu życia studentów fizjoterapii i edukacji techniczno-informatycznej na podstawie żywienia i aktywności fizyczne. Roczn PZH. 2011; 62(3): 315 – 318.

Szczuko M, Seidler T. Sposób żywienia a stan odżywienia studentów ZUT w Szczecinie na tle młodzieży z innych ośrodków akademickich w Polsce. Roczn PZH. 2010; 61(3): 295 – 306.

Dorosh N, Boyko O, Kleszczewska E, Łogwiniuk K, Andryszczyk M. Porównanie nawyków żywieniowych studentów na Ukrainie i w Polsce. Część I. Badania ankietowe. Hygeia Public Health. 2013; 48(4): 526-531.

Wyka J, Żechałko – Czajkowska A. Wiedza żywieniowa, styl życia i spożycie grup produktów przez studentów I roku Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Roczn PZH 2006; 57 (4): 381-388.

Makris M. Zachowania prozdrowotne studentów pierwszego roku szczecińskich uczelni. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Kultury Fizycznej. nr 2: 43-50.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Ewelina Kozłowska, Anna Kowalczyk, Eliza Wołoszynek, Olga Dąbska, Urszula Bojakowska, Paweł Kalinowski, Danuta Podstawka, Marta Makara-Studzińska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)