Ocena równowagi statycznej z wykorzystaniem platformy posturograficznej u osób słabowidzacych i niewidomych = Evaluation of static balance with the use of the posturographic platform in poorly visionaries and blind persons

Urszula Kaźmierczak, Patrycja Kropkowska, Paweł Zniszczol, Agnieszka Radzimińska, Katarzyna Strojek, Aleksander Goch, Grzegorz Srokowski, Walery Zukow

Abstract


Kaźmierczak Urszula, Kropkowska Patrycja, Zniszczol Paweł, Radziminska Agnieszka, Strojek Katarzyna, Goch Aleksander, Srokowski Grzegorz, Zukow Walery. Ocena równowagi statycznej z wykorzystaniem platformy posturograficznej u osób słabowidzacych i niewidomych = Evaluation of static balance with the use of the posturographic platform in poorly visionaries and blind persons. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(8):102-112. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.59878

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3737

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.07.2016. Revised 25.07.2016. Accepted: 28.07.2016.

 

 

Ocena równowagi statycznej z wykorzystaniem platformy posturograficznej u osób słabowidzacych i niewidomych

Evaluation of static balance with the use of the posturographic platform in poorly visionaries and blind persons

 

Urszula Kaźmierczak¹, Patrycja Kropkowska¹, Paweł Zniszczol¹, Agnieszka Radziminska¹, Katarzyna Strojek¹, Aleksander Goch¹, Grzegorz Srokowski², Walery Zukow³

 1.      Katedra Fizjoterapii, Zakład Podstaw Fizjoterapii UMK CM w Bydgoszczy

2.      Katedra Fizjoterapii, Zakład Fizjoterapii Klinicznej UMK CM w Bydgoszczy

3.      WKFZIT, UKW w Bydgoszczy

 

 

 

Słowa kluczowe: niewidomi, słabowidzacy, platforma posturograficzna.

Key words: blind, partially sighted, platform posturographic.

 

 

 

Streszczenie

 

Równowagę można badać na wiele, różnych sposobów. Istnieje wiele testów równoważnych, min. Próba Romberga, test Unterberga, test Babińskiego-Weilla czy próba zbaczania. Inną metodą jest badanie na platformie posturograficznej. Na platformie ocenić możemy równowagę na podstawie przesunięć środka ciężkości ciała. Wychylenia przednio-tylne oraz boczne oceniają stabilność oraz jej zaburzenia. Podczas normalnego, spokojnego stania platforma odbiera położenie środka ciężkości i odnosi jego położenie do czworoboku podparcia w jakim powinien się znajdować. Badania przeprowadzono u 10 osób niewidomych i 13 słabowidzących. Wśród badanych niewidomych było 4 mężczyzn i 6 kobiet. Przedział wiekowy wynosił 43-70 lat ze średnią wieku 61,3.W grupie osób słabowidzących było 5 mężczyzn i 8 kobiet. Badani znajdowali się w przedziale wiekowym 41-69 lat, z czego średnia wieku wynosiła 59,2. Kryterium włączenia były problemy ze wzrokiem. Kryterium wyłączenia stanowiły problemy z równowagą i zawroty głowy. Grupę kontrolną stanowiło 25 osób bez problemów wzrokowych, o średniej wieku 63,9 lat. Osoby badane to uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych dla niewidomych i słabowidzących odbywających się w Ośrodku Intercor przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 33 w Bydgoszczy. Osoby niewidzące charakteryzują się gorszą równowagą niż osoby widzące prawidłowo. Osoby słabowidzące utrzymują równowagę na zbliżonym poziomie do osób całkowicie widzących.

 

 

Abstract

 

Stability can be examined for many different ways. There are a number of stability tests – Attempt Romberg, test Unterberg, Babinski-Weill test Oran attempt to drift. Another method test the platform posturographic. On the platform, we can evaluate the balance on the basis of shifts the center of gravity of the body. Swing of the anteroposterior and lateral valuate stability and its disorders. During normal quiet standing platform receives the position of center of gravity of the quadrangle refers to its position and support what is should be.

The study included 10 people who are blind and visually impaired 13. Among the respondents, the blind were 4 men and 6 women. The age range was 43-70 years old with an average age of 61.3. In the group of visually impaired were 5 men and 8 women. The subjects were aged 41-69 years, with an average age of 59.2. The inclusion criteria were vision problems. Exclusion criteria were problems with balance and dizziness. The control group consisted of 25 people with sight problems, with an average age of 63.9 years. The subjects that participants rehabilitation camps for the blind and visually impaired held at the Centre Intercor Street Powstańców Wielkopolskich 33 in Bydgoszcz.

Blind people have a worse balance than the sighted correctly. Visually impaired people maintain the imbalance on a similar level to fully sighted people.


Keywords


niewidomi, słabowidzacy, platforma posturograficzna, blind, partially sighted, platform posturographic.

Full Text:

PDF

References


PIŚMIENNICTWO

Błaszczyk J., Biomechanika kliniczna., PZWL, Warszawa, 2004.

Styczyński T., Gasik R., Pyskło B., Znaczenie kliniczne zaburzeń propriocepcji dla narządu ruchu, Reumatologia 2007, 45(6), 404-406.

Siekański K., Rozwiązanie konstrukcyjne platformy stabilometrycznej do oceny i reedukacji proprocepcji oraz kontroli nerwowo-mięśniowej układu ruchu człowieka, Aktualne Problemy Biomechaniki 2008, 2, 147-150.

Gawlik K., Wpływ dysfunkcji narządu wzroku na wybrane aspekty rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci i młodzieży, wyd. AWF, Katowice 2008.

Zwierzchowska A., Gawlik K., Korektywa dzieci i młodzieży z dysfunkcjami wzroku lub słuchu, wyd. AWF, Katowice, 2006.

Ocetkiewicz T., Skalska A., Grodzicki T., Badanie równowagi przy użyciu platformy balansowej – ocena powtarzalności metody., Gerontologia Polska 2006, 14( 3): 144-148.

Ćwirlej-Sozańska A., Wilmowska-Pietruszyńska A., Guzik A., Wiśniowska A., Drużbicki M., Ocena przydatności wybranych skal i metod stosowanych w ocenie równowagi i sprawności fizycznej seniorów – badanie pilotażowe, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Rzeszów 2015, 1, 8-18.

Wyszyńska J., Drzał-Grabiec J., Podgórska-Bednarz J., Pop T., Snela S., Ocena równowagi kobiet po 60 roku życia, Postępy Rehabilitacji 2015, 1, 31-37.

Rykała J., Drzał-Grabiec J., Podgórska-Bednarz J., Snela S., Ocena parametrów stabilogramu kobiet po 60 roku życiaw warunkach wyłączenia kontroli wzrokowej, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Rzeszów 2014, 1, 47-54.

Wiszomirska I., Kaczmarczyk K., Zdrodowska A., Błażkiewicz M., Ilnicka L., Marciniak T., Ocena równowagi statycznej i dynamicznej kobietmłodszych, starszych i z dysfunkcją narządu wzroku, Postępy Rehabilitacji 2013, 3, 33-39.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.59878

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)