Rozwój morfologiczny i sprawności specjalnej 13 – letnich chłopców trenujących piłkę nożną w Klubie Sportowym „Pogoń” Łobżenica = Morphological and a special efficiency development 13-years old boys soccer summer training in a sports club "Chase" Łobżenica

Mariusz Klimczyk, Krzysztof Jagodziński

Abstract


Klimczyk Mariusz, Jagodziński Krzysztof. Rozwój morfologiczny i sprawności specjalnej 13 – letnich chłopców trenujących piłkę nożną w Klubie Sportowym „Pogoń” Łobżenica = Morphological and a special efficiency development 13-years old boys soccer summer training in a sports club "Chase" Łobżenica. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):252-265. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57575

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3692

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2016. Revised 09.07.2016. Accepted: 09.07.2016.

 

 

Rozwój morfologiczny i sprawności specjalnej 13 – letnich chłopców trenujących piłkę nożną w Klubie Sportowym „Pogoń” Łobżenica

 

Morphological and a special efficiency development 13-years old boys soccer summer training in a sports club "Chase" Łobżenica

 

Mariusz Klimczyk, Krzysztof Jagodziński

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

E-mail: Klimczyk1956@poczta.onet.pl

 

 

Streszczenie

       Celem pracy było określenie rozwoju morfologicznego i sprawności specjalnej 13 – letnich chłopców trenujących piłkę nożną w KS „Pogoń” Łobżenica. Badana grupa składała się z 17 zawodników, którzy uczęszczali na zajęcia treningowe trzy razy w tygodniu (jednostka treningowa wynosiła 60 minut). Ponadto uczestniczyli cztery razy w tygodniu w zajęciach wychowania fizycznego w szkole. Badania odbyły się w dwóch terminach: pierwszy w sierpniu 2015 roku oraz drugi w kwietniu 2016 roku. Zmierzono masę i wysokość ciała oraz został przeprowadzony „Test sprawności technicznej dla chłopców w wieku 10-14 lat” Jerzego Talagi. Wystąpił progres i duże zróżnicowanie badanych cech. Korelacja między warunkami morfologicznymi, a uzyskanymi punktami w teście sprawności specjalnej ukazała  umiarkowaną zależność pomiędzy tymi cechami. Praca wykazuje, że gdy młody zawodnik nie uczęszcza regularnie na treningi, nie notuje progresji swoich umiejętności. Dlatego konieczne jest systematyczne kontrolowanie przez trenera poziomu umiejętności podopiecznych, oraz nanoszenie korekt w planie treningowym by w przyszłości łatwiej wyeliminować to zjawisko.

 

Słowa kluczowe: test, sprawność fizyczna, sprawność specjalna, piłka nożna, rozwój morfologiczny.

 

Abstract

The aim of the work was to identify the morphological development and efficiency of a special 13-years old boys soccer summer training in "Chasing" Łobżenica. The test group consisted of 17 players who attended training classes three times a week (training unit was 60 minutes). In addition, participated four times a week in physical education classes in school. The study took place in two periods: the first in August 2015, and the second in April 2016. Measured weight and height of the body and was carried out "technical performance for boys aged 10-14 years old," George Talaga. There was progress and large diversity of subjects. Correlation between morphological features, and obtained points in the test performance special was released to moderate the relationship between these characteristics. The work shows that when the young player does not attend regularly for training, no progression of their skills. It is therefore necessary to systematic monitoring by the skill level of students, and applying adjustments in the training plan to in the future make it easier to eliminate this phenomenon.

Keywords: test, physical fitness, the efficiency of the special, football, morphological development.


Keywords


test, sprawność fizyczna, sprawność specjalna, piłka nożna, rozwój morfologiczny, test, physical fitness, the efficiency of the special, football, morphological development.

Full Text:

PDF

References


Bangsbo J.: Sprawność fizyczna piłkarza. Naukowe podstawy treningu, Warszawa 1999.

Kotlińska – Arska M., Bartz J.: Wybrane zagadnienia statystyki dla studiujących wychowanie fizyczne, Poznań 1993.

Ljach W., Witkowski Z.: Koordynacyjne Zdolności motoryczne w piłce nożnej, Warszawa 2004.

Malinowski A., Bożiłow W.: Podstawy antropometrii – metody, techniki, normy.

Talaga J.: Piłka nożna – trening, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1973.

Talaga J.: Sprawność fizyczna specjalna – testy, Zysk i S-ka, Poznań 2006.

Talaga J.: Trening piłki nożnej, Warszawa 1997.

Żmuda W., Witkowski Z.: Edukacja młodych piłkarzy nożnych – technika gry, Katowice 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57575

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s).

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)