Wpływ masażu głębokiego na mięsień czworogłowy piłkarzy nożnych, w badaniach izokinetycznych i termowizyjnych = Influence of massage deep in quadriceps soccer players, in isokinetic testing and thermography

Maciej Żuk, Agnieszka Dębiec-Bąk, Łukasz Pawik, Anna Skrzek

Abstract


Żuk Maciej, Dębiec-Bąk Agnieszka, Pawik Łukasz, Skrzek Anna. Wpływ masażu głębokiego na mięsień czworogłowy piłkarzy nożnych, w badaniach izokinetycznych i termowizyjnych = Influence of massage deep in quadriceps soccer players, in isokinetic testing and thermography. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):236-251. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57448

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3689

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/735974

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2016. Revised 09.07.2016. Accepted: 09.07.2016.

 

 

Artykuł oryginalny

 

WPŁYW MASAŻU GŁĘBOKIEGO NA MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY PIŁKARZY NOŻNYCH, W BADANIACH IZOKINETYCZNYCH I TERMOWIZYJNYCH

INFLUENCE OF MASSAGE DEEP IN QUADRICEPS SOCCER PLAYERS, IN ISOKINETIC TESTING AND THERMOGRAPHY

Żuk Maciej, Dębiec-Bąk Agnieszka, Pawik Łukasz, Skrzek Anna

Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Faculty of Physiotherapy, University School of Physical Education in Wroclaw

 

Wydział Fizjoterapii AWF Wrocław

Al. I. J. Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

tel. +48 71 34 73 046

e-mail: agnieszka.debiec-bak@awf.wroc.pl

 

 

STRESZCZENIE

Celem pracy była ocena zmian parametrów prędkościowo-siłowych mięśnia czworogłowego uda oraz ocena zmian rozkładu temperatury powierzchniowej kończyn dolnych w wyniku zastosowania elementów masażu głębokiego. W badaniach wzięło udział 21 piłkarzy nożnych, w wieku od 16 do 17 roku życia (średnia 16,8 lat). Przed zastosowaniem elementów masażu głębokiego każdy z zawodników został poddany badaniu termowizyjnemu i izokinetycznemu. Po przeprowadzeniu pierwszej części badań u każdego piłkarza mięsień czworogłowy uda został poddany 10 minutowemu głębokiemu rozcieraniu. Po wykonanej pracy kończyny dolne zostały poddane analizie termowizyjnej przy pomocy specjalnej kamery. Następnie badani ponownie wzięli udział w badaniu na stanowisku do badań izokinetycznych Biodex System 4, przy prędkości 60 o/s i 180 o/s.

Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że zastosowanie elementów masażu głębokiego ma pozytywy wpływ na narząd ruchu piłkarzy nożnych. Zastosowanie masażu wpływa na istotny wzrost temperatury powierzchniowej kończyn dolnych zarówno w rejonie przednim jak i tylnym. W badaniach izokinetycznych wykazano istotny wzrost parametrów prędkościowo – siłowych przy prędkości 180 o/s. Przy prędkości 60 o/s   istotnego wzrostu nie zaobserwowano. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają zdrowotny wpływ masażu głębokiego.

 

ABSTRACTThe aim of the thesis was to assess the changes in force – velocity parameters generated by quadriceps femoris and to assess the changes in lower limb’s surface temperature as a result of deep tissue massage application. The study involved 21 soccer players  in age of 16 to 17 years (mean 16,8 years). Before using deep tissue massage elements, each of players has been tested in thermography and isokinetic research. After the first part of this study each player’s quadriceps femoris was subjected to 10- minutes deep grinding. After application of deep tissue massage elements lower limbs were analyzed once again using a special thermal imaging camera. Then, again the subjects took part in the isokinetic test on Biodex System 4 with 60 deg/s and 180 deg/s speed.On the grounds of the conducted studies it has been shown that deep tissue massage application has positive effects on footballer’s motor system. Massage application cause a significant increase of the lower limb’s surface temperature in area of the front as well as rear part. Isokinetic studies have been shown a significant increase in force – velocity parameters at a speed of 180 deg/s. At 60 deg/s significant increase was not observed. Results of this study confirm the health impact of deep tissue massage.

 

Słowa kluczowe: masaż, piłkarze nożni, termografia, badania izokinetyczne.

Key words: massage, soccer players, thermography, isokinetic research.


Keywords


masaż, piłkarze nożni, termografia, badania izokinetyczne, massage, soccer players, thermography, isokinetic research.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Andersz N., Boguszewski D.: Zastosowanie i skuteczność zabiegów fizjoterapeutycznych w rehabilitacji i odnowie biologicznej zawodników gier zespołowych, Rocz Nauk WSWFiT w Białymst 2013: 16 – 19.

Boguszewski D., Kowalska S., Adamczyk J.G., Białoszewski D.: Assessment of effectiveness of sport massage in supporting of warm – up. Pedag psych med-biol prob of phys train and sport 2014,10: 67 – 71.

Brummit J.: The role of massage in sports performance and rehabilitation: current evidence and future direction. N Am J Sport Phys Ther 2008,3(1): 8 – 19.

Findley T.: Fascial research from a clinician/ scientist’s perspective. Intern J Ther Mass and Body 2011,4(4): 1 – 5.

Garczyński W., Lubkowska A.: Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi lędźwiowego odcinka kręgosłupa. J Health Sci 2013,3(4): 126 – 127.

Grygorowicz M., Kubacki J., Bacik B., Gieremek K., Polak A.: Pomiary w warunkach izokinetycznych – obszary zastosowania w fizjoterapii. Fiz Pol 2006,3(4): 239 – 243.

Hunter A. M., Watt A.M., Watt V., Galloway S.D.R.: Effect of lower limb massage on electromyography and force production of the knee extensors. Br J Sports Med 2006,40(1): 114 – 118.

Imtiyaz S., Vequar Z., Shareef M.Y.: To compare the effect of vibration therapy and massage therapy in prevention of deleyed onset muscle soreness (DOMS). J Clin and Diagn Res 2014,8(1): 133 – 135.

Jun – Ho H., Min – Jeong K., Hyuk – Jin J., Yu – Jin L., Yun – Hee S.: Effect of therapeutic massage on gait and pain after deleyed onset muscle soreness. J Exerc Rehab 2014,10(2): 136 – 140.

Kaye A., Kaye A.J., Swinford J., Baluch A., Bawcom B., Lambert T., Hoover J: The effect of deep – tissue massage therapy on blood pressure and heart rate. J Alt and Compl Med 2008,14(2): 125 – 128.

Kumka M., Bonar J.: Fascia: a morphological description and classification system based on a literature review. J Can Chiropr Assoc 2012,56(3): 180 – 187.

Majchrzycki M., Kocur P., Kotwicki T.: Deep tissue massage and nonsteroidal ani – inflammatory drugs for low back pain: A prospective randomized trial. Sci World J 2014: 1 – 5.

McKachine J.B., Young W., Behm D.G.: Acute effects of two massage techniques on ankle joint flexibility and power of the plantar flexors. J Sports Sci and Med 2007,6: 499 – 503.

Minasny B.: Understanding the process of fascial unwinding. Inter J Ther Mass and Body 2009,2(3): 10 – 15.

Moraska A., Hicker C.R., Kohrt W.M., Brewer A.: Changes in blood flow and cellular metabolism at a myofascial trigger point with trigger point release (ischemic compression): a proof of principle pilot study. Arch Phys Med Rehab 2013,94(1): 196 – 200.

Riggs A.: Deep tissue massage. Mass and Body 2005: 38 – 69.

Schleip R.: Fascial plasticity – a new neurobilogical explanation: Part 1. J Body Mov Ther 2003,38: 11 – 18.

Schleip R., Findley T., Chaitow L., Huijing P., Interocepcja. W: Edward S. (red), Badanie, profilaktyka i terapia dysfunkcji sieci powięziowej, Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2014,ss. 105 – 111.

Stecco C., Macchi V., Porzionato A., Duparc F., De Carlo R.: The fascia: the forgotten structure, It J of Anat and Emb 2011,116(3), 127 – 138.

Wytrążek M., Chochowska M., Marcinkowski J.: Masaż tkanek głębokich – konieczne podejście terapeutyczne wobec narastającej epidemii chorób narządu ruchu. Probl Hig Epidemiol 2013,94(3): 428 – 434.

Young – Hee L., Bit Na Ri P., Sung Hoon K.: The effect of heat and massage application on autonomic nervous system. Yonsei Med J 2001,52(6): 983- 986.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57448

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016. Anna Skrzek, Maciej Żuk, Agnieszka Dębiec-Bąk, Pawik Łukasz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)