Studia i praca – jakie są skutki dla poziomu aktywności fizycznej studentów? = How College and employment affects the level of physical activity of students?

Aleksandra Dudło, Mariola Duda, Andrzej Knapik

Abstract


Dudło Aleksandra, Duda Mariola, Knapik Andrzej. Studia i praca – jakie są skutki dla poziomu aktywności fizycznej studentów? = How College and employment affects the level of physical activity of students? Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):138-146. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57296

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3667

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.05.2016. Revised 25.06.2016. Accepted: 28.06.2016.

 

 

Studia i praca – jakie są skutki dla poziomu aktywności fizycznej studentów?

How College and employment affects the level of physical activity of students?

Aleksandra Dudło1, Mariola Duda1, Andrzej Knapik2

1Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, STN przy Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu

2Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Streszczenie

Celem badania było określenie związków między podejmowaniem pracy zawodowej a  poziomem aktywności fizycznej wśród studentów uczelni wyższych. Zbadano 245 osób za  pomocą autorskiej ankiety oraz kwestionariusza aktywności fizycznej SEWL. Analiza statystyczna polegała na wykonaniu statystyk opisowych. Porównań dokonano za pomocą analizy wariancji ANOVA. Kobiety częściej podejmują pracę zawodową podczas studiów. Przeważająca część studentów deklaruje podejmowanie aktywności fizycznej, jednakże mężczyźni częściej zajmowali się sportem na profesjonalnym poziomie.

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, praca, studia.

Abstract

The aim of the study was to determine the relationship between the taking of work and the level of physical activity among college students. 245 students were tested using an original questionnaire and SEWL questionnaire. The analysis consisted of descriptive statistics and performed  analysis ANOVA.  Women  are more likely to work during study. The majority of students  declare physical activity, but men often participate in  the sport at a professional level.

Keywords: physical activity, work, study.


Keywords


physical activity; work; study; aktywność fizyczna; praca; studia

Full Text:

PDF (Polski)

References


Baecke JAH, Burema J, Frijters JER. A short questionnaire for the measurement of habitual physical activity in epidemiological studies. American Journal of Clinical Nutrition 1982; (36): 936-42.

Blair SN, La Monte MJ, Nichaman MZ. The evolution of physical activity recommendations: how much is enough? American Journal of Clinical Nutrition 2004; 79(5):913S-920S.

Błażejewska P, Kazanecka J, Kolmus Z, Kubiak D. Biegnij studencie biegnij! Czyli wyścig po karierę. Raport Metody Badań Ilościowych prowadzący: mgr Jakub Motrenko. Instytut Socjologii 2014.

Foucault M. Nadzorować i karać. Warszawa: Fundacja Aletheia. 1998.

Frańczak H, Mlost Ł. Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów, 2013.http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_PierwszeKrokiNaRynkuPracy_2013_1.pdf [15.12.2013].

Haskell WL, Lee M, Pete RR, Powell KE, Blair SN, Franklin BA, Macera CA, Heath GW, Thompson PD, Bauman A. Physical Activity and Public Health: Updated Recommendation for Adults From the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation 2007; 116: 1081-1093.

Jakubiak M, Buchta K, Aktywność społeczno-zawodowa studentów kierunków pedagogicznych. Miscellanea Oeconomicae 2010; 14(1): 67 – 75.

Knapik A, Saulicz E, Gnat R. Kinesiophobia – introducing a new diagnostic tool. Journal of Human Kinetics 2010; 28: 25-31.

Knapik A, Saulicz E, Kuszewski M, Plinta R. An analysis of relations between a self-assessment of health and active life-style. Medicina Sportiva Med Sport. 2009; 1(13): 17-21.

Lenart J. Student i praca. Historia i współczesność. Przegląd Pedagogiczny 2014; 2: 117- 129.

Orr D, Gwosć C, Netz N. Eurostudent IV. Social and Economic Conditions of Student Life in Europe, Bertelsmann, Bielefeld 2011.

Pate RR, Pratt M, Blair SN, Haskell WL, Macera CA, Bouchard C, Buchner D, Ettinger W, Heath GW, King AC. Physical activity and public health. A recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine. The Journal of the American Medical Association 1995; 273(5): 402-407.

Rekowski W, Aleksandra Z. Sytuacja materialna a wyniki kształcenia studentów wychowania fizycznego podejmujących pracę zarobkową. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2015; 49: 73 – 82.

Romanowska-Tołłoczko A. Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań Zdrowotnych. Hygeia Public Health 2011, 46(1): 89 – 93.

WHO Global Recommendations on Physical activity for Health.

www.who.int/.../dietphysicalactivity/...recommendations/ 2.10.2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57296

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016. Aleksandra Dudło, Mariola Duda, Andrzej Knapik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)