Zdrowie Psychiczne w żegludze transoceanicznej = Mental Health in transoceanic sailing

Mariusz Julian Czarnecki

Abstract


Czarnecki Mariusz. Zdrowie Psychiczne w żegludze transoceanicznej = Mental Health in transoceanic sailing. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):113-122. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57188

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3656

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/735206

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.05.2016. Revised 25.06.2016. Accepted: 28.06.2016.

 

 

Zdrowie Psychiczne w żegludze transoceanicznej

Mental Health in transoceanic sailing

 

Mariusz Czarnecki

mariusz.czarnecki@student.umed.wroc.pl

 

Zakład Medycznych Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

 

Abstrakt

Wprowadzenie

Stres Kapitana w żegludze transoceanicznej jest nieunikniony. Wpływ stresu na zdrowie osób, które wykonują zawód wymagający wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie innych, taki jak konsultant medyczny, pielęgniarka, strażak, jest niepodważalny[i] [ii] [iii]. Samoświadomość występowania stresorów oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach skrajnych, przekłada się na potencjał zdrowia osób uprawiających zawód Kapitana[iv].

Cel pracy

Określenie głównych stresorów towarzyszących osobom wykonującym zawód Kapitana w żegludze turystycznej, w tym wykazanie poziomu wiedzy na temat stresu i jego wpływu na zdrowie, decyzje oraz wykazanie sposobów radzenia sobie ze stresorami przez badanych.

Materiał i metody

W badaniu został wykorzystany narracyjny wywiad ekspercki, jako jedna z metod stosowanych w badaniach jakościowych. Został on przeprowadzony z celowo wybraną grupą Kapitanów, za pomocą otwartych wywiadów pogłębionych. W badaniu wzięło udział 5 Kapitanów w stopniu minimum Kapitana Jachtowego, a najwyższym stopniem był stopień Kapitana Żeglugi Wielkiej. Doświadczenie morskie zostało uwzględnione na podstawie wykazanych przez badanych odbytych mil morskich, których zakres wynosił od 20 000 do 200 000 mil morskich. Badania przeprowadzono w okresie lat 2013-2014, ze względu na ograniczony czas przebywania grupy badanej na lądzie. Po skompletowaniu materiał badawczego, została przeprowadzona indywidualna analiza wypowiedzi badanych oraz analiza grupowa służąca generalizacji trendów oraz postępowań u badanej grupy. Każdy z uczestników wyraził pisemną zgodę na udział w badaniu.

Wyniki

W przeprowadzonym badaniu szczególną uwagę zwrócono na wymienione przez Kapitanów rodzaje stresorów występujących podczas żeglugi oceanicznej. Dodatkowo omówiono poziom postrzegania i radzenia sobie ze stresem w badanej grupie, oraz świadomość zachowania prozdrowotnego mającego wpływ na potencjał zdrowia.

Wnioski

Osoby pełniące funkcję Kapitana na rejsach oceanicznych, wykazały się znajomością własnych stresorów towarzyszących podczas żeglugi. Dodatkowo wykazały się działaniami prowadzącymi do zachowania potencjału zdrowotnego. Osoby badane nie wykazały reakcji antyzdrowotnych i tendencji prowadzących do wystąpienia skutków powodowanych przez dystres.

 

Słowa kluczowe: zdrowie psychiczne, stres, potencjał zdrowotny, żeglarstwo.

 

 

 

 

Abstract

 

Introduction

The awareness of the stressors and how to cope with stressful situations has an impact on the health of people who practice the professions associated with a great responsibility for the health and lives of others, such as, medical consultants, nurses and firefighters. Practising the profession of yacht captain is associated with responsibility for the crew and a sailing vessel in various conditions, and therefore is inseparably linked with the occurrence of stressful situations. To the best of our knowledge, so far, little studies, in terms of stress, were conducted on captains, taking long cruises, such as transoceanic sailing,.

Materials and methods

In the presented work, 5 captains were studied. The qualitative research, with the use of an expert narrative interview, was used. The open-depth interviews with selected group of captains were performed, with a particular attention to the, indicated by responders, stressors occurring during transoceanic sailing. In addition, the level of perception and coping with stress in the study group, and awareness of healthy behaviour, affecting health of responders were discussed.

Results

The responders demonstrated the knowledge of the stressors associated with their profession. In addition, they demonstrated the ability to take action, aimed to preserve the health potential. Moreover, the subjects showed no unhealthy tendencies leading to the effects caused by distress.

Conclusions

The presented studies have confirmed the presence of stressors in the captain profession, however experienced captains showed high level of coping with stressful situation, proving their good and multidirectional training in their profession, also from psychological point of view. The scaled-up studies should be however incorporated into future research, including more developed tools to evaluate the intensity of individual stress and distress in captains.

 

 

 

Key words: Naval Medicine, Stress Psychological, Mental Health, Sailors.


Keywords


zdrowie psychiczne; stres; potencjał zdrowotny; żeglarstwo; Naval Medicine; Stress Psychological; Mental Health; Sailors.

Full Text:

PDF (Polski)

References


http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa060357#t=article (2016)

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.0309- 2402.2003.02853.x/abstract?userIsAuthenticated=false&deniedAccessCustomisedMessage= (2016)

Baranowski K., Praktyka Oceaniczna, Warszawa 1984, str. 105

Sobol E., Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2001, s. 966

Kretschmann R., Stres w zawodzie nauczyciela, Gdańsk 2003, s. 36

Titkow A. Stres i życie społeczne. Polskie doświadczenia, Warszawa 1993, s. 104

Lazarus R.S., Paradygmat stresu i radzenia sobie, „Nowiny Psychologiczne”, 3-4, 1986, s. 7

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001, s. 92

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001, s. 328

Baranowski K., Praktyka Oceaniczna, Warszawa 1984, str. 105

H. Selye, Stres okiełznany, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979, s. 25.

Baranowski K., Praktyka Oceaniczna, Warszawa 1984, str. 127

Baranowski K., Praktyka Oceaniczna, Warszawa 1984, str. 108

Aouil B., Strategie i style radzenia sobie ze stresem w sytuacji kryzysowej,

http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=119 (2014)

Radomska A., Bronisławska K., System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, Krajowe Biuro do

Spraw przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2010, s. 17
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57188

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Mariusz Julian Czarnecki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)