Stres zawodowy fizjoterapeutów - badania w wybranych oddziałach szpitalnych = Physiatrists' occupational stress - research in selected hospital wards

Ewa Humeniuk, Olga Dąbska, Katarzyna Pawlikowska-Łagód

Abstract


Humeniuk Ewa, Dąbska Olga, Pawlikowska-Łagód Katarzyna. Stres zawodowy fizjoterapeutów - badania w wybranych oddziałach szpitalnych = Physiatrists' occupational stress - research in selected hospital wards. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):375-394. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.55776

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3589

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.05.2016. Revised 25.05.2016. Accepted: 10.06.2016.

 

Stres zawodowy fizjoterapeutów - badania w wybranych oddziałach szpitalnych

 

Ewa Humeniuk

Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,Poland

Olga Dąbska

Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Poland

Katarzyna Pawlikowska-Łagód

Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Poland

 

 

Słowa kluczowe: stres zawodowy, ochrona zdrowia, fizjoterapeuci, sytuacje trudne, psychospołeczne zagrożenia zawodowe.

 

Streszczenie

Wstęp. Stres uważany jest za jeden z głównych determinantów wpływających destruktywnie na środowisko pracy. Stres w pracy to główne zagrożenie dla zdrowia oraz bezpieczeństwa pracowników niemalże wszystkich profesji. Szczególnym zainteresowaniem ostatnimi czasy opatrzono pracowników służby zdrowia, mimo to w polskiej literaturze przedmiotu liczba doniesień na temat stresu w zawodzie fizjoterapeuty jest znikoma.

Cel pracy. Ocena stresu zawodowego i sposobów radzenia sobie przez fizjoterapeutów pracujących na oddziale dziecięcym i dziennej rehabilitacji dla dorosłych szpitali Polski wschodniej.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 50 fizjoterapeutów. Narzędzia badawcze stanowiła autorska ankieta stworzona na potrzeby pracy oraz Kwestionariusz Subiektywnej Oceny Pracy autorstwa Dudka i wsp.

Wyniki. Osoby posiadające dłuższy staż pracy odczuwają wyższy poziom stresu niż mniej doświadczeni fizjoterapeuci. Najbardziej stresogennymi czynnikami w zawodzie fizjoterapeuty są kontakty społeczne, poczucie zagrożenia i odpowiedzialności, uciążliwości fizyczne. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia wzrasta nasilenie stresu w pracy. Fizjoterapeuci, mający zainteresowania, uprawiający sport, ćwiczenia relaksacyjne, posiadający wsparcie w rodzinie lepiej radzą sobie ze stresem. Jednakże niechętnie korzystają z pomocy psychologa, terapeuty czy psychiatry w walce ze stresem.

Wnioski. Poziom stresu odczuwanego przez fizjoterapeutów pracujących zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi jest wysoki. Wskazuje to na potrzebę wsparcia tej grupy zawodowej i zwiększenia umiejętności radzenia sobie w stresowych sytuacjach.

 

Physiatrists' occupational stress - research in selected hospital wards

 

Key words: occupational stress, healthcare, physiatrists, difficult situations, psychosocial work-related hazards.

 

Summary

Introduction. Stress is considered to be one of the main determinants affecting workplace in a negative way. Stress in workplace is the main health and security hazard for workers of almost every profession. Lately special focus was put on the health service workers. However, in the polish subject literature reports about stress in the profession of physiatrist is transitory.

Goal of work. Assessment of occupational stress and ways of dealing with it physiatrists' working on the children's ward and the Daily Rehabilitation Centre of hospitals eastern Polish.

Data and methods. The survey was conducted on the group of 50 physiatrists. Authorial survey created for this work and Subjective Work Assessment Questionnaire were the research tools.

Results. People with bigger work experience are exposed to higher level of stress than less experienced physiatrists. The most stressful factors in the profession of physiatrist are: social contacts, sense of danger and responsibility, physical nuisances. It was concluded that stress rises along with work experience.

Conclusion. The stress level of physiatrists working with both adults and children is high. It highlights the need to support this profession and to develop skills that would help this group in dealing with stressful situations. Physiatrists who have hobbies, play sports, do relaxation exercises and who have family support deal better with stress. However, they're not very keen on seeking the help of a psychologist, a therapist or a psychiatrist when dealing with stress.


Keywords


stres zawodowy, ochrona zdrowia, fizjoterapeuci, sytuacje trudne, psychospołeczne zagrożenia zawodowe, occupational stress, healthcare, physiatrists, difficult situations, psychosocial work-related hazards.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Dugiel G, Tustanowska B, Kęcka K, Jasińska M. Przegląd teorii stresu. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. 2012; 1: 47-70.

Łodzińska J. Stres zawodowy narastającym zjawiskiem społecznym. Seminare. 2010; 28: 125–138.

Higgs J, Refshauge K, Ellis E. Portrait of the physiotherapy profession. Journal of Interprofessional Care. 2001; 15(1): 79–89.

Mikołajewska E. Stres związany z pracą i wypalenie zawodowe u fizjoterapeutów – przegląd literatury. Medycyna Pracy. 2014; 65(5): 693–701.

Dudek B, Waszkowska M, Merecz D, Hanke W. Ochrona pracowników przed skutkami stresu zawodowego. Łódź: Instytut Medycyny Pracy; 2004.

Potocka A. Narzędzia kwestionariuszowe stosowane w diagnozie psychospołecznych zagrożeń zawodowych – przegląd metod. Medycyna Pracy. 2012; 63(2): 237–250.

Kowalska J. Wypalenie zawodowe wśród polskich fizjoterapeutów. Postępy Rehabilitacji. 2011; 25(3): 43–51.

Sochocka L, Wojtyłko A, Grad I, Kiliś-Pstrusińska K. Spostrzeganie stresu zawodowego przez pracowników ochrony zdrowia. Family Medicine & Primary Care Review. 2012; 14(2): 219–221.

Kózka M, Płaszewska-Żywko L, Janowiec K. Uwarunkowania i sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy pielęgniarek z oddziałów intensywnej terapii. W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Materiały Zjazdowe. Poznań; 1999: 152-158.

Burtchen I. Berufsbedingte Belastungen von Physiotherapeuten und ihre Bewältigung. Zeitschrift für Physiotherapeuten. 2006; 58: 2–5.

Brattig B, Schablon A, Nienhaus A, Peters C. Occupational accident and disease claims, work-related stress and job satisfaction of physiotherapists. Journal of Occupational Medicine and Toxicology. 2014; 9(1): 36-48.

Gröbel S. Psychosoziale Belastungen von Physiotherapeuten. Querschnittsstudie zur Arbeitsbelastung mittels des Copenhagen Psychosocial Questionnaire. Zeitschrift für Physiotherapeuten. 2008; 60(10): 1068–1087.

Nowakowska K, Jabłkowska-Górecka K, Borkowska A. Style radzenia sobie ze stresem i zespół wypalenia zawodowego u studentów ratownictwa medycznego i ratowników medycznych. Psychiatria i Psychologia Kliniczna. 2009; 9(4): 242-248.

Wilski M, Chmielewski B, Tomczak M. Work locus of control and burnout in Polish physiotherapists: The mediating effect of coping styles. International Journal Of Occupational Medicine And Environmental Health. 2015; 28(5): 875-889.

Pustułka-Piwnik U, Ryn ZJ, Krzywoszański Ł, Stożek J. Burnout syndrome in physical therapists - demographic and organizational factors. Medycyna Pracy. 2014; 65(4): 453-462.

Pavlakis A, Raftopoulos V, Theodorou M. Burnout syndrome in Cypriot physiotherapists: a national survey. Health Services Research. 2010; 10: 63-70.

Sabih F, Siddiqui FR, Baber MN. Assessment of stress among physiotherapy students at Riphah Centre of Rehabilitation Sciences. Journal of the Pakistan Medical Association. 2013; 63(3): 346-349.

Potocka A. Stres – natura zjawiska. W: Waszkowska M, Potocka A, Wojtaszczyk P, (red.). Miejsce pracy na miarę oczekiwań. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera; 2010: 9-44.

Bae YH, Min KS. Associations between work-related musculoskeletal disorders, quality of life, and workplace stress in physical therapists. International Journal Of Occupational Medicine And Environmental Health. 2015; 28(5): 875-889.

Campo MA, Weiser S, Koenig KL. Job strain in physical therapists. Physical Therapy Journals. 2009; 89: 946–956.

Bugajska J, Żołnierczyk-Zreda D, Jędryka-Góral A. Rola psychospołecznych czynników pracy w powstawaniu zaburzeń mięśniowo-szkieletowych u pracowników. Medycyna Pracy. 2011; 62(6): 653–658.

Lindsay R, Hanson L, Taylor M, McBurney H. Workplace stressors experienced by physiotherapists working in regional public hospitals. Australian Journal of Rural Health. 2008; 16(4): 194-200.

Adams R, Jones A, Lefmann S, Sheppard L. Rationing is a reality in rural physiotherapy: a qualitative exploration of service level decision-making. Health Services Research. 2015; 15(1): 121-132.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.55776

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Ewa Humeniuk, Olga Dąbska, Katarzyna Pawlikowska-Łagód

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)