Temperament, poczucie własnej skuteczności i jakość życia kobiet regularnie uprawiających sport w porównaniu z kobietami nieaktywnymi fizycznie = Temperament, self-efficacy and quality of life of women regularly doing sport in comparison with physically inactive women

Barbara Grześkowiak, Anna Siwy-Hudowska

Abstract


Grześkowiak Barbara, Siwy-Hudowska Anna. Temperament, poczucie własnej skuteczności i jakość życia kobiet regularnie uprawiających sport w porównaniu z kobietami nieaktywnymi fizycznie = Temperament, self-efficacy and quality of life of women regularly doing sport in comparison with physically inactive women. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):359-374. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.55761

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3587

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.05.2016. Revised 25.05.2016. Accepted: 10.06.2016.

 

Temperament, poczucie własnej skuteczności i jakość życia kobiet regularnie uprawiających sport w porównaniu z kobietami nieaktywnymi fizycznie

Temperament, self-efficacy and quality of life of women regularly doing sport in comparison with physically inactive women

 

Barbara Grześkowiak, Anna Siwy-Hudowska

 

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

University of Social Sciences and Humanities in Warsaw, Psychology Department

 

Streszczenie

Wprowadzenie i cel pracy

Celem pracy było zbadanie różnic w subiektywnej ocenie jakości życia i jej sfer oraz w zakresie cech temperamentu i poczucia własnej skuteczności pomiędzy kobietami regularnie uprawiającymi sport a kobietami deklarującymi brak aktywności sportowej, a także sprawdzenie, jakie jest znaczenie temperamentu i poczucia własnej skuteczności dla jakości życia kobiet w porównywanych grupach.

Materiał i metoda

Badanie było przeprowadzane w dwóch grupach kobiet: 35 uprawiających sport i 35 nieaktywnych fizycznie (brak jakiegokolwiek zaangażowania w uprawianie sportu). Osoby wypełniły kwestionariusze samoopisowe: Kwestionariusz Jakości Życia, Kwestionariusz Temperamentu EAS, Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES) oraz ankietę dotyczącą danych demograficznych i sportowych.

Wyniki

Kobiety uprawiające sport miały wyższe poczucie własnej skuteczności oraz wyżej oceniły wszystkie sfery własnej jakości życia niż kobiety nieaktywne sportowo. Ponad 57% kobiet nie uczestniczących w regularnych zajęciach sportowych chciałaby poprawić swoją kondycję fizyczną. Wykazano także, że aktywność fizyczna poprzez podnoszenie poczucia własnej skuteczności może mieć pozytywny wpływ na subiektywną ocenę jakości życia. W zakresie cech temperamentu kobiety aktywne fizycznie charakteryzowały się istotnie niższym niezadowoleniem niż kobiety nieaktywne fizycznie. Wraz ze spadkiem niezadowolenia przy występowaniu aktywności fizycznej zwiększa się jakość życia badanych kobiet.

Wnioski

Uprawianie sportu sprzyja doświadczaniu pozytywnych zmian w sobie. Może to skutkować podniesieniem poczucia własnej skuteczności, co pozwala lepiej myśleć o sobie i efektywniej uzyskiwać cele, które są ważne dla jakości życia jednostki.

 

Słowa kluczowe: jakość życia, temperament, poczucie własnej skuteczności, aktywność fizyczna.

 

Abstract

Introduction and purpose

The aim of the work was to analyse the differences in subjective quality of life and its domains and, moreover, in the field of temperamental traits and self-efficacy between the women regularly doing sport in comparison to those who do not. The impact of temperament and self-efficacy on the quality of life was also verified.

Material and method

The research was carried out on two groups of females: 35 active and 35 physically inactive (doing no sports whatsoever). Participants completed self-description questionnaires: Quality of Life Questionnaire, EAS Temperament Questionnaire, SES Self-Efficacy Scale and the form of demographic and sport details.

Results

Active women had higher self-efficacy and better assessed each of domains of the quality of life than inactive women. More than 57% of inactive women wanted to improve their physical condition. It was shown also that physical activity through self-efficacy improvement can positively influence subjective quality of life. In the field of temperamental traits, active women were characterized by significantly lower emotionality-distress than inactive women. When emotionality-distress decreased with the presence of physical activity, the person's quality of life increased.

Conclusions

Doing sport is conductive to experiencing of positive changes in one's life. This may result in higher self-efficacy which allows women to think better about themselves and more effectively reach goals that are important for the quality of life.

 

Keywords: quality of life, temperament, self-efficacy, physical activity, sport.


Keywords


jakość życia; temperament; poczucie własnej skuteczności; aktywność fizyczna; quality of life; temperament; self-efficacy, physical activity; sport.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Łuszczyńska A. Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Berger BG, Tobar DA. Physical activity and quality of life. Key considerations. W: Tenenbaum G, Eklund RC, (red.). Handbook of sport psychology. Wyd 3. John Wiley & Sons; 2007; 598-620.

Penedo FJ, Dahn JR. Excercise and well-being; a review of mental and physical health benefits associated with physical activity. Current Opinion in Psychiatry 2005; 18: 189-193.

Guszkowska M. Aktywność fizyczna i psychika. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

Straś-Romanowska M. Jakość życia w świetle założeń psychologii zorientowanej na osobę. Kolokwia Psychologiczne 2005; 13: 261-274.

Dziurowicz-Kozłowska A. Wokół pojęcia jakości życia. Psychologia Jakości Życia 2002; 1(2): 84.

The WHOQOL Group. The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): development and general psychometric properties. Social Science & Medicine 1998; 46 (12): 1569-1585.

Zalewska A. Transakcyjny model jakości życia – założenia, wyniki badań, dalsze hipotezy. Kolokwia Psychologiczne 2005; 13: 245-259.

Buss A, Plomin R. Temperament: Early developing personality traits. Erlbaum Hillsdale, NJ 1984.

Strelau J. Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014; s.251.

Trzebińska E. Psychologia pozytywna. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Baudin N, Aluja A, Rolland J-P, Blanch A. The role of personality in satisfaction with life and sport. Behavioral Psychology 2011; 19 (2): 333-345.

Czapiński J. Osobowość szczęśliwego człowieka. W: Czapiński J, (red.). Psychologia pozytywna: nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2008: 359-379.

Elavsky S, McAuley E, Motl RW, Konopack JF, Marquez DX, Hu L. Physical activity enhances long-term quality of life in older adults: efficacy, esteem and affective influences. Annales of Behavioral Medicine 2005; 30: 138-145.

McAuley E, Konopack JF, Motl RW, Morris S, Doerksen SE, Rosengren KR. Physical activity and quality of life in older adults: influence of lealth status and self-efficacy. Annals of Behavioral Medicine 2006; 31: 99-103.

Paxton RJ, Motl RW, Aylward A, Nigg CR. Physical activity and quality of life - The complementary influence of self-efficacy for physical activity and mental health difficulties. International Journal of Behavioral Medicine 2010; 17: 255-263.

Carr A. Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2009.

Kieszkowska-Grudny A. Dynamika jakości życia, samooceny i nadziei na sukces w związku z postrzeganym wyglądem twarzy i wizerunkiem osób poddających się zabiegowi ostrzyknięcia toksyną botulinową typu A. Niepublikowana praca magisterska, Wydział Psychologii SWPS, Warszawa 2009.

Oniszczenko W. Kwestionariusz Temperamentu EAS Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina, wersja dla dorosłych i dla dzieci, adaptacja polska. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1997.

Juczyński Z. Narzędzia do pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001.

Cervone D, Pervin LA. Osobowość. Teoria i badania. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Diener E. Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist 2000; 1: 34-43.

Bahrke MS, Morgan WP. Anxiety reduction following exercise and meditation. Cognitive Therapy and Research 1978; 2: 323-333.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.55761

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Barbara Grześkowiak, Anna Siwy-Hudowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)