Bezpieczne formy aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży = Secure forms of physical activity for pregnant women

Katarzyna Urtnowska, Irena Bułatowicz, Grzegorz Ludwikowski, Walery Zukow

Abstract


Urtnowska Katarzyna, Bułatowicz Irena, Ludwikowski Grzegorz, Zukow Walery. Bezpieczne formy aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży = Secure forms of physical activity for pregnant women. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):291-297. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.51894

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3526

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.04.2016. Revised 10.05.2016. Accepted: 18.05.2016.

 

Bezpieczne formy aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży

 

Secure forms of physical activity for pregnant women

 

 

Katarzyna Urtnowska1, Irena Bułatowicz2, Grzegorz Ludwikowski3, Walery Zukow4

 

 

1Uczestnik studiów dokotranckich z zakresu Nauk o Zdrowiu; Zakład Medycyny Rozdrodu i Andrologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2Katedra Fizjoterapii - Zakład Fizjoterapii Klinicznej, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3Zakład Medycyny Rozdrodu i Andrologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

mgr Katarzyna Urtnowska1, dr n. med. Irena Bułatowicz2, dr hab. n. med. Grzegorz Ludwikowski3, dr hab. Walery Zukow4

1Uczestnik studiów dokotranckich z zakresu Nauk o Zdrowiu; Zakład Medycyny Rozdrodu i Andrologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2Katedra Fizjoterapii - Zakład Fizjoterapii Klinicznej, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3Zakład Medycyny Rozdrodu i Andrologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

Słowa kluczowe: ciąża, aktywność fizyczna, sport.

Keywords: pregnancy, physical activity, sport.

 

 

 

 

 

Streszczenie

Kobieta spodziewać się dziecka w dzisiejszych czasach ma wiele możliwości podjęcia bezpiecznej formy aktywności fizycznej. Z odrobiną racjonalnego podejścia może kontynuować uprawianie ulubionego sportu, lub uczestniczyć w zajęciach przygotowanych specjalnie dla ciężarnych.

Aktywność fizyczna uprawiana regularnie w trakcie ciąży jest kluczowym czynnikiem wpływającym na zdrowie i samopoczucie matki. Ćwiczenia wpływają korzystnie na stan zdrowia poprzez zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa, ogólną poprawę lub brak pogorszenia sprawności fizycznej, zapobieganie nadmiernemu przyrostowi masy ciała i poprawę samopoczucia ciężarnej. Dodatkowym, a zarazem najważniejszym efektem jest zwiększenie wydolności fizycznej niezbędnej do porodu siłami natury i skrócenie czasu jego przebiegu oraz czasu regeneracji organizmu w połogu, a co za tym idzie, szybszy powrót do formy sprzed ciąży.

 

 

Abstract

A women expect a child a child today has a lot of possibilities for secure forms of physical activity. With a bit of rational approach may continue playing your favorite sport, or participate in activities prepared especially for pregnant women.

Physical activity practiced regularly during pregnancy is a key factor in the health and well-being of the mother. Exercise influence on health status by reducing the pain of the spine, improve general or no deterioration of physical fitness, prevention of excessive weight gain and improving well being pregnant. Extra and, at the same time, the most important effect is to increase the physical capacity required for the labor forces of nature and shorten its course and recovery time of the organism in the postpartum period, and hence a faster return to pre-pregnancy form.


Keywords


ciąża, aktywność fizyczna, sport, pregnancy, physical activity, sport.

Full Text:

PDF

References


Torbe D., Torbe A., Ćwiek D. „Aktywność fizyczna u kobiet w ciąży o fizjologicznym przebiegu”, Nowa Medycyna 2013; (4): 174-179.

Gałązka I., Kotlarz B., Płóciennik A. i in. „Aktywność fizyczna kobiet w ciąży – czynniki wpływające na podejmowanie lub ograniczenie wysiłku fizycznego”, Zdrowie dobrostan 2013; (2): 37-55.

Kowalska J., Olszowa D., Markowska D. „Aktywność fizyczna i szkoła rodzenia w czasie ciąży a poziom postrzeganego stresu i objawów depresyjnych u kobiet po porodzie”, Psychiatria Polska 2014;48(5): 889-900.

Stadnicka G., Łepecka-Klusek C., Pawłowska-Muc A., i in. „Wpływ aktywności fizycznej w okresie ciąży na przebieg porodu”, Journal of Education, Health and Sport 2015; 5(9): 505-514.

Chitryniewicz–Rostek J., Kulis A., Kreska–Korus A. „Wpływ aktywności fizycznej na stan psychofizyczny kobiet w ciąży”, Medical Rehabilitation 2015; 19(1): 9-14.

Wysińska M., Fostiak D., Fostiak M., i in. „Wpływ ćwiczeń fitness na poród w opinii badanych kobiet”, Badania Naukowe Wyższej Szkoły Sportowej w Łodzi 2014; (4): 56-71 w: Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu T. 4, red. Zbigniew Jastrzębski, Łódź 2014, 786.

Bieniec A., Grabara M. „Korzyści płynące z ćwiczeń jogi dla kobiet w ciąży”, Zeszyty metodyczno–naukowe AWF Katowice 2010; 28: 165-175.

Ćwiek D., Szczęsna M., Malinowski W. i in. „Analiza aktywności fizycznej podejmowanej przez kobiety w czasie ciąży”, Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 2012; 5(1): 51-54.

Sass A., Mączka M. „Szkoła rodzenia – sposób na realizację aktywności fizycznej kobiet w ciąży?”, Hygeia Public Health 2013; 49(2): 359-364.

Michalski T. „Miejsce aktywności fizycznej wśród czynników wpływających na zdrowie”, Rocznik Naukowy, AWFiS w Gdańsku 2014; 26: 5-10.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)