Subiektywne rozumienie bycia zdrowym wśród studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego – badanie wstępne = The subjective understanding of being healthy among students of nursing and medical rescue – a preliminary study

Anna Wasil, Agata Pietraszek, Marianna Charzyńska-Gula, Grzegorz Nowicki

Abstract


Wasil Anna, Pietraszek Agata, Charzyńska-Gula Marianna, Nowicki Grzegorz. Subiektywne rozumienie bycia zdrowym wśród studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego – badanie wstępne = The subjective understanding of being healthy among students of nursing and medical rescue – a preliminary study. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(4):493-502. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.50708

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3499

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.04.2016. Revised 25.04.2016. Accepted: 28.04.2016.

 

 

Subiektywne rozumienie bycia zdrowym wśród studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego – badanie wstępne

 

The subjective understanding of being healthy among students of nursing and medical rescue – a preliminary study

 

Anna Wasil1, Agata Pietraszek1, Marianna Charzyńska-Gula2, Grzegorz Nowicki1

 

 

1. Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 

Streszczenie

 

Wstęp: Najcenniejszą wartością dla człowieka jest zdrowie, które może przyjmować różne oblicze w zależności od wieku, płci, wykształcenia czy sytuacji społeczno-ekonomicznej. Sposób postrzegania pojęcia „zdrowie” wpływa w dużej mierze na zachowania zdrowotne, które kreują styl życia jednostki. Młodzież akademicka jest tą grupą społeczną, która w procesie socjalizacji podlega częstym próbom eksperymentowania, naśladowania, wybierania i w konsekwencji zmieniania otrzymanych w okresie dzieciństwa i młodości wzorców zachowań, bardzo istotnych ze względu na ryzyko pojawienia się kryzysu zdrowotnego lub też utrzymania dobrego potencjału zdrowia. 

Cel: Celem badań było poznanie opinii studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego dotyczącej znaczenia pojęcia  „bycia zdrowym”, które w języku potocznym obrazuje kluczową dla badań subiektywną definicję zdrowia.

Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystanie dwóch narzędzi: autorskiego kwestionariusza ankiety oraz standaryzowanego narzędzia badawczego-Listy Kryteriów Zdrowia.

Wyniki i wnioski: Badana młodzież akademicka uważa „bycie zdrowym” za bardzo istotną wartość w życiu każdego człowieka. Co więcej, zdecydowana większość badanych uważa się za osoby zdrowe a swój styl życia uważa za prozdrowotny. Określenie zdrowia przez studentów dotyczyło głównie jego wymiaru fizycznego. Być zdrowym to w przekonaniu badanych  „mieć sprawne wszystkie części ciała”, „nie odczuwać żadnych dolegliwości fizycznych” oraz „czuć się dobrze”, szczególnie dla mężczyzn i studentów kierunku  ratownictwo medyczne. W przypadku kobiet w subiektywnym postrzeganiu „bycia zdrowym” częściej istotne było „dożyć późnej starości”.

 

Słowa kluczowe: umiejętność dbania o zdrowie; zdrowie kobiety; zdrowie mężczyzny; studenci zawodów medycznych.

 

 

Abstract

 

Introduction: Health is the most treasured value which can taken on different forms depending on age, gender, education or the socioeconomic situation of a person. The perception of the notion of health has a considerable impact on health behaviours, which shape people's lives. University students constitute a social group which, in the process of socialisation, often experiments with, imitates and chooses behaviour patterns that are often different from the models developed during childhood and adolescence, which is very crucial due to the risk of health crisis and for maintaining a high health potential.

Objective: The purpose of the study was to identify the opinions of students of nursing and medical rescue on the meaning of "being healthy", which in everyday language represents a subjective definition of health of substantial value for research.

Material and methods: The study was carried out with the use of a diagnostic survey and two tools – a self-designed questionnaire and a standardised research tool called the List of Health Criteria.

Results and conclusions: The surveyed university students claimed that "being healthy" is an extremely important value in every individual's life. Furthermore, a considerable majority of the respondents considered themselves to be healthy and leading a healthy lifestyle. The students' perceptions of health referred mainly to the physical dimension of the notion. According to the surveyed, being healthy meant "having all body parts working properly" "not experiencing any physical discomfort" and "feeling  well", especially for male students of medical rescue. In the case of female students, the subjective perception of "being healthy" often involved "living up to a ripe old age" as a major factor.

 

Key words: health literacy; women’s health; men’s health; students health occupations.


Keywords


umiejętność dbania o zdrowie; zdrowie kobiety; zdrowie mężczyzny; studenci zawodów medycznych; health literacy; women’s health; men’s health; students health occupations.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Ottawa Charter for Health Promotion. First International Conference on Health Promotion; 1986 Nov 21; Ottawa, WHO/HPR/HEP/95.1. Online http://www.mecd.gob.es/dms-static/574eadc8-07b6-450f-b5b2-085ff1e201c8/ottawacharterhp-pdf.pdf (dostęp: 2014.04.06).

Woynarowska B, i wsp. Zdrowie i czynniki je warunkujące. W: Wrona-Wolny W, Makowska B, Jawień B, red. Wypisy z wychowania zdrowotnego. cz. II. Kraków: Wyd. AWF; 2001.

Majchrowska A. Społeczne definiowanie i wartościowanie zdrowia – wskazanie do pracy pielęgniarskiej. Probl Pielęg. 2001; 1(2): 189-199.

Płotka A. Zdrowystyl życia psychicznego. Lublin: NeuroCentrum, 2003.

Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wyd. PWN, 2008.

Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2001.

Boguszewski R. Komunikat CBOS. Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach. Online http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_110_12.PDF (dostęp:2015.06.12).

Zarzeczna-Baran M, Wojdak-Haasa E. Wiedza studentów akademii medycznej w Gdańsku o niektórych elementach stylu życia. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88(1): 55-59.

Bajorek W, Król P, Rzepko M, Kiesznowska J. Samoocena stanu zdrowia studentów. W: Barabasz Z, Zadarko E, red. Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą. Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; 2010. s. 267-282.

Kubińska Z, Bergier B. Dbałość o zdrowie w opinii studentów wychowania fizycznego i zdrowia publicznego z uczelni w Białej Podlaskiej. Med Og Nauki Zdr. 2013; T. 19: nr 3: 251-254.

Żiżka-Salomon D, Szyndera M, Miązek U. Zdrowie-wartość uznawana czy realizowana przez studentów? Annales UMCS. 2005; 60 (supl. 16): 477-480.

Rasińska R, Nowakowska I, Nowomiejski J. Diagnoza stanu zdrowia studentów i ich opinie o zagrożeniach zdrowotnych. Pielęg Pol. 2013; 2(48): 79–84.

Romanowska-Tołłoczko A. Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych. Hygeia Public Health. 2011; 46(1): 89-93.

Matuszewski A, Muszkieta R. Zachowania zdrowotne w świetle wyników badań ankietowych studentów WSB w Poznaniu. Współczesna kultura fizyczna studentów w teorii i praktyce. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa, 2005.

Binkowska-Bury M, Marć M, Januszewicz P. Wiedza o zdrowiu a zachowania ryzykowne w środowisku młodzieży akademickiej. Med Og. 2010; 16 (1): 100-113.

Naszydłowska E, Krawczyńska J, Kozieł D, Czerwiak G, Trawczyńska M. Wartościowanie zdrowia, a zachowania promujące zdrowie studentów. Annales UMCS. 2005; LX (suppl. XVI, 199): 385–388.

Nowicki G, Ślusarska B. Determinanty społeczno-demograficzne wartościowania zdrowia wśród pracujących osób dorosłych. Hygeia Public Health. 2011; 46 (2), 280-285.

Stawarz B, Lewicka M, Sulima M, Wiktor, H. Zdrowie jako wartość w ocenie studentów z województwa podkarpackiego. Annales Acad Med. Siles. 2014; 68 (4): 226–232.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)