Kontuzje i urazy w wioślarstwie =Injuries and trauma in rowing

Aleksandra Kopeć, Marek Napierała, Walery Zukow

Abstract


Kopeć Aleksandra, Napierała Marek, Zukow Walery. Kontuzje i urazy w wioślarstwie =Injuries and trauma in rowing. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(4):331-354. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.50353

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3484

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.03.2016. Revised 17.04.2016. Accepted: 17.04.2016.

 

 

KONTUZJE I URAZY W WIOŚLARSTWIE

Injuries and trauma in rowing

Aleksandra Kopeć, Marek Napierała, Walery Zukow

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 

Słowa kluczowe: urazy, kontuzje, wioślarstwo, rehabilitacja

 

Key words: injuries, rowing, rehabilitation

 

 

Streszczenie

                                               Celem badań było określenie urazów i kontuzji w wioślarstwie. Przeprowadzone badanie miało na celu wskazanie jak wielu wioślarzy cierpi z powodu kontuzji i urazów doznanych podczas obciążających treningów.  W badaniu wzięli udział wioślarze nadal trenujący oraz ci, którzy zakończyli karierę. Do tego celu zostało wykorzystane badanie sondażowe.

                                               Wyniki badań, wykazały że kontuzje i urazy bardzo często towarzyszą wioślarzom. Dyskopatia to najczęstsza dolegliwość wśród zawodników, zarówno młodych jak i tych starszych. Niepokojący jest fakt, że bardzo duża część sportowców, nie wspomaga leczenia swoich urazów dostępnymi zabiegami. Rzadko też korzystają z rehabilitacji. Większość z badanych po przebytej kontuzji wraca do dalszego uprawiania sportu. Wioślarze                martwią   się           o              swoje       zdrowie i o to, jak będą funkcjonować po zakończeniu kariery wioślarskiej.

 

 

Abstract

The aim of the study was to determine the injury and injury in rowing. Our audit was to identify as many rowers suffer from injuries and trauma suffered during training aggravating. The study was attended by paddlers still trainees and those who have completed a career. For this purpose it has been used survey.

The test results showed that injuries and injuries often accompany the rowers. Discopathy is the most common ailment among players both young and older ones. The alarming fact is that a very large part of the athletes, does not support the treatment of their injuries available treatments. Rarely also benefit from rehabilitation. Rowers are worried about their health and about how they will function after the rowing career.


Keywords


urazy, kontuzje, wioślarstwo, rehabilitacja, injuries, rowing, rehabilitation.

Full Text:

PDF

References


Dobrzański T. (1989), Medycyna wychowania fizycznego i sportu. Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa.

Dziak A., Tayara S. (1999), Urazy i uszkodzenia sportowe, Kasper ,Kraków

Kraszewski K, Kraszewska A. (2011), Psychologiczne aspekty zakończenia czynnego uprawiania sportu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Piotrków Trybunalski.

Kraszewski K., Kraszewska A. (2013), Drogi życiowe sportowców po urazach uniemożliwiających dalszą karierę- aspekty psychologiczne, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Piotrków Trybunalski.

Łobocki M. (2007), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków.

Ogurkowska M. (2007), Biomechaniczna ocena zmian strukturalnych i funkcjonalnych kręgosłupa lędźwiowego u zawodników wyczynowo uprawiających wioślarstwo, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań

Sankowski T. (2011), Wybrane psychologiczne aspekty aktywności sportowe, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań

Ziemlińska A. (1982), Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wychowanie fizyczne i sport dzieci i młodzieży, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa.

www.ruchtozdrowie.com.pl

www.concept2.pl

www.neurosciencereview.eu

www.poradnikzdrowie.pl


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)