Osoczowy poziom homocysteiny jako czynnik ryzyka wystąpienia złamań w przebiegu osteoporozy u ludzi w wieku podeszłym = The plasma levels of homocysteine as a risk factor for fractures in osteoporosis in the elderly

Izabela Mirlak, Kamil Radajewski, Natalia Ciesielska, Remigiusz Sokołowski, Marta Podhorecka, Walery Zukow

Abstract


Mirlak Izabela, Radajewski Kamil, Ciesielska Natalia, Sokołowski Remigiusz, Podhorecka Marta, Zukow Walery. Osoczowy poziom homocysteiny jako czynnik ryzyka wystąpienia złamań w przebiegu osteoporozy u ludzi w wieku podeszłym = The plasma levels of homocysteine as a risk factor for fractures in osteoporosis in the elderly. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(4):233-239. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.50138

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3465

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.03.2016. Revised 17.04.2016. Accepted: 17.04.2016.

 

 

Osoczowy poziom homocysteiny jako czynnik ryzyka wystąpienia złamań w przebiegu osteoporozy u ludzi w wieku podeszłym

The plasma levels of homocysteine as a risk factor for fractures in osteoporosis in the elderly

 

Izabela Mirlak1, Kamil Radajewski1, Natalia Ciesielska2, Remigiusz Sokołowski3, Marta Podhorecka1, Walery Zukow4

 

1Sniadecki Specialist Hospital in Nowy Sącz, Poland

2Department and Clinic of Geriatrics, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz NCU, Poland

3Department of Hygiene, Epidemiology and Ergonomic, Division of Ergonomics and Exercise Physiologym Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz NCU, Poland

4Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland

 

Słowa kluczowe: osteoporoza, homocysteina, menopauza, złamanie szyjki kości udowej.

Keywords: osteoporosis, homocysteine, menopause, hip fracture.

 

Streszczenie

 

Wstęp. Osteoporoza jest chorobą charakteryzującą się niską masą kostną i zniszczeniami mikroarchitektury tkanki kostnej, która prowadzi do kruchości kości i zwiększa ryzyko złamań. Osteoporoza i związane z nią złamania kości mają ogromne znaczenie społeczne i gospodarcze na całym świecie. Badania sugerują, że maksymalna masa kostna i szybkość jej utraty związane ze starzeniem, są zdeterminowane przez czynniki genetyczne w podobnym stopniu jak przez czynniki środowiskowe. Kumulacja homocysteiny jest toksyczna dla układu kostnego (osteoporoza), oka (dyslokacja soczewki) i centralnego układu nerwowego (drgawki, zaburzenia psychiatryczne). Wywołuje także zaburzenia układu naczyniowego (udar i inne zdarzenia sercowo naczyniowe).

Cel. Wpływ poziomu homocysteiny w osoczu na ryzyko wystąpienia osteoporozy i jej powikłań.

Materiały i metody. Posługując się słowami kluczowymi przeszukano zagraniczne bazy bibliograficzne: Embase, Medline, ScienceDirect, Web of Science. Przeanalizowano badania kliniczne, opublikowane w języku angielskim w międzynarodowych czasopismach.

Wyniki. Zaobserwowano związek pomiędzy stężeniem homocysteiny, a utratą masy kostnej. Poziom homocysteiny w osoczu jest znacząco wyższy u kobiet z osteoporozą i odwrotnie proporcjonalny do gęstości kości kręgów lędźwiowych i szyjki kości udowej.

Wnioski. Osoczowy poziom homocysteiny jest czynnikiem ryzyka wystąpienia złamań w przebiegu osteoporozy u ludzi w wieku podeszłym.

 

Abstract

 

Admission. Osteoporosis is a disease characterized by low bone mass and microarchitectural damage of bone tissue  which leads to bone fragility and increased risk of fracture. Osteoporosis and related fractures are of great social and economic importance throughout the world. Studies suggest that the maximum bone mass and the rate of loss associated with aging are determined by genetic factors to a similar as by environmental factors. Accumulation of homocysteine is toxic to the bone (osteoporosis), the eye (the dislocation of the lens), and central nervous system disorders (seizures, psychiatric disorders). Also causes vascular disorders (stroke and other cardiovascular events).

Objective. Effect of plasma homocysteine level at risk for osteoporosis and its complications. Systematic review.

Materials and methods. Using the keywords searched foreign bibliographic databases: Embase, Medline, ScienceDirect, Web of Science. We analyzed clinical trials published in English in international journals.

Results. A correlation between homocysteine and bone loss. Homocysteine levels in plasma are significantly higher in women with osteoporosis and inversely proportional to the bone density of lumbar vertebrae and hip.

Conclusions. The plasma levels of homocysteine is a risk factor for fractures in osteoporosis in the elderly.


Keywords


osteoporoza, homocysteina, menopauza, złamanie szyjki kości udowej, osteoporosis, homocysteine, menopause, hip fracture.

Full Text:

PDF

References


Olivar Roldán, J., et al., [Clinical management of homocystinuria: case report and review of the literature]. Nutrición Hospitalaria, 2012. 27(6): p. 2133-2138.

Bongaarts, J., United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division World Mortality Report 2005. Population and Development Review, 2016. 32(3): p. 594-596.

Consensus development conference: diagnosis, prophylaxis, and treatment of osteoporosis. Am J Med, 1993. 94(6): p. 646-50.

Lips, P., Epidemiology and predictors of fractures associated with osteoporosis. Am J Med, 1997. 103(2a): p. 3S-8S; discussion 8S-11S.

Vacek, T.P., et al., The role of homocysteine in bone remodeling. Clin Chem Lab Med, 2013. 51(3): p. 579-90.

Morita, H., et al., Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene Polymorphism and Ischemic Stroke in Japanese. 1998.

Liu, G., K. Nellaiappan, and H.M. Kagan, Irreversible Inhibition of Lysyl Oxidase by Homocysteine Thiolactone and Its Selenium and Oxygen Analogues. 1997.

Thaler, R., et al., Homocysteine Suppresses the Expression of the Collagen Cross-linker Lysyl Oxidase Involving IL-6, Fli1, and Epigenetic DNA Methylation. 2011.

Herrmann, M., et al., Stimulation of osteoblast activity by homocysteine. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 2016. 12(4): p. 1205-1210.

Woo, K.S., et al., American College of Cardiology Foundation | Journal of the American College of Cardiology | Folic acid improves arterial endothelial function in adults with hyperhomocystinemia. 2016.

Herrmann, M., et al., Hyperhomocysteinemia--the biochemical link between a weak heart and brittle bones? Clin Lab, 2006. 52(3-4): p. 137-47.

Ebesunun, M.O., et al., Plasma homocysteine, B vitamins and bone mineral density in osteoporosis: a possible risk for bone fracture. Afr J Med Med Sci, 2014. 43(1): p. 41-7.

Bailey, R.L., et al., B-vitamin status and bone mineral density and risk of lumbar osteoporosis in older females in the United States. 2015.

Jacques, P.F., et al., The effect of folic acid fortification on plasma folate and total homocysteine concentrations. The New England Journal Of Medicine, 1999. 340(19): p. 1449-1454.

LeBoff, M.S., et al., Homocysteine Levels and Risk of Hip Fracture in Postmenopausal Women, in J Clin Endocrinol Metab. 2009. p. 1207-13.

Salari, P., et al., Effect of folic acid on bone metabolism: a randomized double blind clinical trial in postmenopausal osteoporotic women, in Daru. 2014.

Bahtiri, E., et al., Relationship of homocysteine levels with lumbar spine and femur neck BMD in postmenopausal women. Acta Reumatol Port, 2015.

van der Mooren, M.J., et al., Hormone replacement therapy may reduce high serum homocysteine in postmenopausal women. Eur J Clin Invest, 1994. 24(11): p. 733-6.

Madsen, J.S., et al., Effect of long-term hormone replacement therapy on plasma homocysteine in postmenopausal women: a randomized controlled study. Am J Obstet Gynecol, 2002. 187(1): p. 33-9.

Lakryc, E.M., et al., What is the influence of hormone therapy on homocysteine and crp levels in postmenopausal women? Clinics (Sao Paulo), 2015. 70(2): p. 107-13.

Huang, C. and R. Ogawa, Mechanotransduction in bone repair and regeneration. Faseb j, 2010. 24(10): p. 3625-32.

McLean, R.R., et al., Homocysteine as a predictive factor for hip fracture in older persons. N Engl J Med, 2004. 350(20): p. 2042-9.

Fleming, J.T., et al., Bone blood flow and vascular reactivity. Cells Tissues Organs, 2001. 169(3): p. 279-84.

Derkx, P., et al., Immunolocalization and quantification of noncollagenous bone matrix proteins in methylmethacrylate-embedded adult human bone in combination with histomorphometry. Bone, 1998. 22(4): p. 367-73.

Pandey, S.K., et al., Association of Methylene Tetrahydrofolate Reductase Polymorphism with BMD and Homocysteine in Premenopausal North Indian Women. J Clin Diagn Res, 2013. 7(12): p. 2908-11.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)