Przezskórna elektrostymulacja nerwów (TENS) w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego = Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in the treatment of low back pain

Magdalena Weber-Rajek, Monika Kowalska, Agnieszka Radzimińska, Agnieszka Strączyńska, Walery Zukow

Abstract


Weber-Rajek Magdalena, Kowalska Monika, Radzimińska Agnieszka, Strączyńska Agnieszka, Zukow Walery. Przezskórna elektrostymulacja nerwów (TENS) w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego = Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in the treatment of low back pain. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(3):11-20. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.47232

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3415

https://pbn.nauka.gov.pl/works/718828

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.01.2016. Revised 12.02.2016. Accepted: 27.02.2016.

 

 

Przezskórna elektrostymulacja nerwów (TENS) w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in the treatment of low back pain

 

Magdalena Weber-Rajek1, Monika Kowalska2, Agnieszka Radzimińska1, Agnieszka Strączyńska1, Walery Zukow3

 

1      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy Katedra Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Department of Physiotherapy, Bydgoszcz, Poland

2      Bydgoska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz, Polska / University of Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland

3      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska / Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland

 

 

Streszczenie

Wstęp

Bóle kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego są poważnym problemem medycznym i społecznym. Fizjoterapia jest nieodzownym elementem leczenia zespołów bólowych kręgosłupa. Metodą, która zdobywa coraz większe uznanie wśród fizjoterapeutów, a także wśród pacjentów jest stymulacja TENS (transcutaneus electrical nerve stimulation).

Cel badań

Celem niniejszej pracy była ocena skuteczności terapii TENS w terapii zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.

Materiał i Metody

Badania przeprowadzono w grupie czterdziestu pacjentów w wieku 30 - 60 lat (średnia wieku 45 lat). Bezpośrednio przed oraz po zakończeniu terapii u wszystkich pacjentów wykonano: ocenę dolegliwości bólowych przy użyciu skali VAS, ocenę natężenia i częstotliwości bólu, ilości stosowanych leków przeciwbólowych, ograniczenia aktywności ruchowej przy użyciu kwestionariusza Laitinena, test Schobera oceniający zakres zgięcia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Analizę statystyczną przeprowadzono wykorzystując pakiet PQStat wersja 1.4.8. Normalność rozkładu zmiennych sprawdzano testem Shapiro-Wilka. W celu porównania wyników otrzymanych w testach przed terapią z wynikami otrzymanymi po terapii  przeprowadzono test Wilcoxona na poziomie istotności α = 0,05.

Wyniki

Uzyskano istotne statystycznie zmniejszenie intensywności i częstotliwości bólu, zmniejszenie ilości stosowanych leków przeciwbólowych, zmniejszenie ograniczenia aktywności ruchowej oraz zwiększenie zakresu zgięcia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.

Wnioski

Stymulacja TENS jest skutecznym zabiegiem w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.

 

Słowa kluczowe: przezskórna stymulacja nerwów (TENS), zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.

 

Summary

Introduction

Low back pain is a serious medical and social problem. Physiotherapy is the indispensable component of treatment of back pains. A method that is gaining more recognition among physiotherapists, as well as among patients is the  transcutaneus electrical nerve stimulation (TENS).

Aim of the study

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of TENS in the treatment of low back pain.

Material and Methods

Study included of forty patients aged 30 - 60 years (mean age 45 years). Immediately before and after therapy in all patients: assessment of pain using the VAS assessment of pain intensity and frequency, amount of applied analgesics, limiting physical activity using a questionnaire Laitinen, Schober test assessing the scope bending lumbosacral spine. Statistical analysis was performed using version 1.4.8 PQStat package. In order to compare the results obtained in the test prior to treatment with the results obtained after treatment  was Wilcoxon test at the significance level α = 0.05.

Results

Achieved a statistically significant reduction in the intensity and frequency of pain, reduction of applied analgesics, reduced physical activity limitations and increasing the range of flexion of low back pain.

Conclusion

TENS  is an effective treatment for both acute and chronic low back pain

 

Key words: transcutaneous electrical nerve stimulation, low back pain.


Keywords


przezskórna stymulacja nerwów (TENS), zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, transcutaneous electrical nerve stimulation, low back pain.

Full Text:

PDF

References


Dunn K.M., Craft P.R. Epidemiology and natural history of low back pain, Eura Medicophys. 2004; 40, s. 9-13.

Nowakowski A. Bóle krzyża. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja (red): Marciniak W., Szulc A. PZWL. Warszawa 2006, ss.303-333.

Manchikanti L., Singh V., Datta S., Cohen SP, Hirsch J. Comprehensive review of epidemiology, scope and impact of spine pain, Pain Physician 2009; 12:35-70.

Melzack R, Wall PD. Pain mechanisms: a new theory. Science 1965, 19, 150 (699): 971-9.

Zaniewska R, Okurowska-Zawada B, Kułak W, Domian K. Analysis of quality of life in patiens with low back pain after receiving transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS), Med Pr. 2012; 63(3): 295-302.

Chantsoulis M., Sipko T., Brzosek Z., Zwoniński J., Sakowski J., Demczyszak I. Choroba dyskowa odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Med. Manual. 2006; 10 (2–3):

–16.

Demczyszak I., Wrzosek Z.: Współczesne metody elektroterapii bólu ze szczególnym uwzględnieniem przezskórnej elektroneurostymulacji TENS. Fizjoterapia 2001; 9(3): 48–54.

Siembida B., Prokopczuk B., Rutkowska I. Zastosowanie prądów IG50 i przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów TENS. W: Taradaj J., Sieroń A., Jarzębski M. [red.]. Fizykoterapia w praktyce. Elamed, Katowice 2010, ss. 12–20.

Pop T., Austrup H., Preuss R., Niedziałek M., Zaniewska A., Sobolewski M. i wsp. Effect of TENS on pain relief in patients with degenerative disc disease in lumbosacral spine. Ortop Traumatol Rehabil. 2010; 12(4): 289-300.

Gałuszka G., Gałuszka R., Ochwanowski P., Ochwanowska A. Elektroterapia

w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Kwart. Ortoped. 2005; 2: 102-104.

Gałuszka G., Janiszewski M. Elektroterapia bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Med. Man. 2003; 7, 3-4: 31-33.

Demczyszak I., Wrzosek Z., Hagner W. Badania nad przydatnością elektroterapii

w leczeniu osób z objawami bólu przewlekłego w przebiegu zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających kręgosłupa, Fizjoter. Pol. 2005; 5, 1: 25-30.

Facci L.M., Nowotny J.P., Tormen F., Trevisani V.F. Effects of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) and interferential currents (IFC) in patients with nonspecific chronic low back pain: randomized clinical trial. Sao Paulo Med J. 2011; 129 (4): 206-16.

Ratajczak B., Hawrylak A., Demidaś A., Kuciel-Lewandowska J., Boerner E. Effectiveness of diadynamic currents and transcutaneous electrical nerve stimulation in disc disease lumbar part of spine. J Back Musculoskelet Rehabil. 2011; 24(3):

-9.

Itoh K., Itoh S., Katsumi Y., Kitakoji H. A pilot study on using acupuncture and transcutaneous electrical nerve stimulation to treat chronic non-specific low back pain. Complement Ther Clin Pract. 2009; 15(1): 22-5.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)