The specific character of hospitalization in a gynaecology ward = Specyfika hospitalizacji w oddziale ginekologii

Grażyna Czerwiak, Olga Adamczyk-Gruszka, Jakub Gruszka

Abstract


Czerwiak Grażyna, Adamczyk-Gruszka Olga,Gruszka Jakub. The specific character of hospitalization in a gynaecology ward = Specyfika hospitalizacji w oddziale ginekologii. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(2):244-254. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.46655

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3389

https://pbn.nauka.gov.pl/works/717121

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.01.2016. Revised 12.02.2016. Accepted: 21.02.2016.

 

 

The specific character of hospitalization in a gynaecology ward

 

Specyfika hospitalizacji w oddziale ginekologii

 

Grażyna Czerwiak1, Olga Adamczyk-Gruszka2,Jakub Gruszka3

 

1 dr n. med. Grażyna Czerwiak:  Zakład Umiejętności Pielęgniarskich i Organizacji  Pracy,  Instytut   Pielęgniarstwa  i Położnictwa  Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierownik  Zakładu Umiejętności Pielęgniarskich i Organizacji  Pracy:   Prof. zw. dr hab. Bogdan  Chazan

25-317 Kielce Al. IX Wieków Kielc

1 Grażyna  Czerwiak Ph.D.: Department of Nursing Skills and Labour Organization, Institute of Nursing and Midwifery,  Faculty of Health Sciences The Jan Kochanowski University,  Kielce, Poland

Head of the Departament : Prof.  Bogdan   Chazan   Ph.D. habil./ Department of Nursing Skills and Labour Organization, Institute of Nursing and Midwifery.

2 dr n. med. Olga Adamczyk–Gruszka Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo- Ginekologicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierownik Zakładu:   Prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz  Bidziński

2 Olga Adamczyk–Gruszka PhD: Departament of  Obstetrics  Gynecology and Obstetric-  Gynecological Nursing  Faculty of Health Sciences, Jan Kochanowski University,  Kielce,  Poland

Head of the Departament:  Prof. Mariusz  Bidziński DD,PhD

3 student  Jakub Gruszka:  II  Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dziekan II Wydziału Lekarskiego:  Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

3 student  Jakub Gruszka:  II Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Poland

Head of the Departament:  Prof. Marek Kuch MD, PhD

 

 

Streszczenie

Wstęp

Hospitalizacja  wyzwala  specyficzne  emocje wynikające z problemów zdrowotnych i egzystencjalnych  pacjenta jego rodziny. Choroba  potęguje nasilenie  przykrych stanów emocjonalnych.

 Celem  badań było  poznanie przeżyć kobiet podczas hospitalizacji w oddziale ginekologicznym.

Materiał i metody

                Badania przeprowadzono w oddziale  ginekologiczno- położniczym w Kielcach wśród  83 kobiet. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego  z wykorzystaniem ankiety. Materiał poddano analizie, a  istotność różnic  zweryfikowano testem χ

Wyniki

Wśród kobiet wymagających  interwencji  ginekologicznych  hospitalizacja wyzwalała  zaburzenia emocjonalne..  Lęk  podczas oczekiwania na badanie  potwierdziło większość  badanych.  Większość kobiet  obawiała się zabiegu operacyjnego i bólu  oczekując  profesjonalnej opieki  i wsparcia psychicznego.

Wnioski: Hospitalizacja w oddziale  ginekologii wyzwala  specyficzne stany emocjonalne wśród kobiet. Badania i zabiegi ginekologiczne  postrzegane były  jako sytuacje  trudne.

 

Słowa kluczowe: hospitalizacja kobiet, zabiegi ginekologiczne, stany emocjonalne.

 

 

Summary

 

Introduction

Hospitalization releases specific emotions resulting from health and existential problems of a patient and their family. Disease enhances the intensity of unpleasant emotional states. The aim of the research was to investigate the experiences accompanying women during hospitalization in a gynaecology ward.

Material and methods

The research was carried out in the ward of gynaecology and obstetrics in Kielce among 83 women. The diagnostic survey with the use of questionnaire was used. The material was analysed and the significance of differences was verified with the use of χ2 test.

Results

Hospitalization released emotional disorders among women requiring gynaecological examination. The majority of respondents confirmed feeling fear while waiting for the clinical examination. Most women were afraid of surgery and pain. They expected professional care and psychological support.

Conclusions: Hospitalization in a gynaecology ward releases specific emotional states among women. Examinations and gynaecological surgeries were seen as especially difficult situations.

 

Keywords: hospitalization of women, gynaecological surgeries, emotional states.


Keywords


hospitalization of women; gynaecological surgeries; emotional states; hospitalizacja kobiet; zabiegi ginekologiczne; stany emocjonalne.

Full Text:

PDF

References


Lelonek B. Cieślik A., Przystosowanie do choroby u pacjentów leczonych na oddziale chirurgii. Studia Medyczne 2011; 24(4): 45-52

Sęk H. (red.) Psychologia kliniczna. PWN Warszawa 2006: 223-242

Upton D. Introducing Psychology for Nurses and Health Care Professional. Second edition Rout ledge Taylor and Francis Group, London and New York 2012: 185 - 214

Ciechaniewicz W. Pacjent jako podmiot opieki. W: Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niepełnosprawnymi. Red. D.Talarska, K. Wieczorowska-Tobis, E. Szwałkiewicz PZWL. Warszawa 2007; 27.

Sulewska M. Pamiętajmy o problemach chorych hospitalizowanych. Medycyna Rodzinna 2008; 3: 74-76.

Aiken L.H. Henrichs t.F. Systematic relaxation as a nursing intervention technique with open heart surgery patients. Nursing Research 1991: 212- 217

Collins. B. G. Collins T.M. Crisis and trauma. Developmental – ecological intervention. Boston – New York Lahaska Press, Houghtondliffin Company 2005: 28-36

Mojs E., Suchocki S., Opala T. Psychologiczne konsekwencje chorób nowotworowych. W: Ginekologia. Red. T. Opala PZWL. Warszawa 2004; 197-199

Motyka M., Bąk B. Psychologiczne przygotowanie do zabiegów ginekologicznych a przebieg okresu pooperacyjnego. Pielęgniarstwo XXI wieku 2008; 2-3: 23-24.

Paszkowski T. Zapobieganie szkodom jatrogennym w położnictwie i ginekologii. Lublin 2004; 58-91.

Jakiel S. Operacje ginekologiczne. W: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Red.L. Łepecka- Klusek PZWL. Warszawa 2010; 392-402.

Pietraszkiewicz S, Hajduk A. Pacjent ma prawo się bać. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2011; 6: 38-39.

Motyka M, Burmacka J. Błędy jatrogenne w opiece nad pacjentem. Pielęgniarstwo XXI wieku 2006; 21-26.

Gross R., Kinnison N. Psychology for Nurses and Health Professional. CRC Press Taylor Group and Francis, London and New York 2014: 75-126.

Syguła K. Rozmowa też leczy. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2011; 10: 10.

Słopiecka A. Analiza wiedzy i zachowań zdrowotnych kobiet hospitalizowanych z powodu chorób ginekologicznych oraz kierunki profilaktyki i promocji zdrowia. Studia Medyczne 2009: 13 :27-35.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)