Rola pielęgniarki w wykonywaniu alergicznych testów skórnych punktowych u dzieci i dorosłych = The role of the nurse in performing skin allergy testing in children and adults

Iwona Czerwińska Pawluk, Ewa Markut–Miotła

Abstract


Czerwińska Pawluk Iwona, Markut–Miotła Ewa. Rola pielęgniarki w wykonywaniu alergicznych testów skórnych punktowych u dzieci i dorosłych = The role of the nurse in performing skin allergy testing in children and adults. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(1):293-304. ISSN 2391-8306. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44484

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%281%29%3A293-304

https://pbn.nauka.gov.pl/works/689296

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.01.2015. Revised 18.01.2015. Accepted: 21.01.2015.

 

ROLA PIELĘGNIARKI W WYKONYWANIU ALERGICZNYCH TESTÓW SKÓRNYCH PUNKTOWYCH U DZIECI I DOROSŁYCH

 

The role of the nurse in performing skin allergy testing in children and adults

 

Iwona Czerwińska Pawluk

 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Lublin ul. Prof. A. Gębali 6

Radomska Szkoła Wyższa - Wydział Nauk o Zdrowiu, Radom

 

 

Ewa Markut–Miotła

 

Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Streszczenie

Choroby alergiczne stanowią poważny problem współczesnej medycyny. Złożony i wieloczynnikowy ich patomechanizm jest przyczyną wielu problemów zarówno natury medycznej jak i psychospołecznych.  Rozpoznanie choroby alergicznej jest podstawą wdrożenia metod terapeutycznych minimalizujących objawy choroby. W diagnostyce chorób alergicznych oprócz lekarza ważne miejsce zajmuje pielęgniarka. W ramach diagnostyki alergologicznej istotne jest przeprowadzenie wywiadu z pacjentem i/ lub jego opiekunami, badanie fizykalne, wykonanie testów alergicznych. Testy alergiczne pozwalają na identyfikację alergenu/ alergenów wyzwalających i /lub nasilających objawy chorobowe.

 

Słowa kluczowe: choroby alergiczne, testy alergiczne.

 

The role of the nurse in performing skin allergy testing in children and adults

 

Abstract

Allergic diseases are a serious problem of modern medicine. Complex and multifactorial patomechanism is the cause of many medical and psychosocial problems. Diagnosis of an allergic disease is the basis for implementing therapeutic methods that minimize the symptoms of the disease. In addition to the doctor’s role in the diagnostic process an important place occupies the nurse. It is important to carry out physical examination, including taking medical history of the patient and performing skin allergy testing. Skin tests enable the identification of alergen(s) triggering and/or intensifying allergic symptoms.

 

Key words: allergic diseases, skin allergy tests.


Keywords


choroby alergiczne, testy alergiczne, allergic diseases, skin allergy tests.

Full Text:

PDF

References


Emeryk A. (red.) Alergiczny nieżyt nosa u dzieci. Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2011, Wydanie I

Emeryk. A. Cienie pod oczami – zapomniany i niedoceniany objaw u dzieci. Alergia, 2011, 4

Krajewska - Kułak E., Szczepański M. Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych. Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2008

Kruszewski J., Silny W., Mazurek H. i WSP. Testy skórne. W: Kruszewski J., Kowalski ML (red.) Standardy w alergologii. Część I, wydanie II, Kraków, 2010

Krzeski A., Gromek I. Badanie fizykalne nosa zewnętrznego, jam nosa i nosogardła. W: Diagnostyka rynologiczna. Krzeski A. (red.). Medycyna Praktyczna, Kraków 2009

Semiuk A., Barczyk A., Pierzchała W. Propozycja protokołu wykonywania punktowych testów skórnych. Wiadomości Lekarskie 2005, LVIII , 5 - 6

Wahn U. What driver the allergic march ? Allergy 2000; 55

Wiśniewska-Barcz B., Orłowska E. Testy skórne w diagnostyce alergologicznej. Alergologia Współczesna 2001; 4: 15–23.

http://nexter.pl/alergologia_wspolczesna/index.php?action=9_5&rco=9

http://medisquad.pl/anestezjologia-i-intensywna-terapia/7258-nozyki-do-testow- punktowych-alergologicznych-prick-test-lancets

dinoanimals.pl/.../szerszen-vespa-postrach-wsrod-owadow


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)