Wpływ wysiłku fizycznego na homeostazę i środowisko wewnętrzne organizmu człowieka=The effect of exercise on homeostasis and internal environment of the human body

Wojciech Wojtasik, Aleksandra Szulc, Michał Kołodziejczyk, Adam Szulc

Abstract


Wojtasik Wojciech, Szulc Aleksandra, Kołodziejczyk Michał, Szulc Adam. Wpływ wysiłku fizycznego na homeostazę i środowisko wewnętrzne organizmu człowieka= The effect of exercise on homeostasis and internal environment of the human body. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):754-767. ISSN 2391-8306.

DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44340

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A754-767

https://pbn.nauka.gov.pl/works/688078

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.08.2015. Revised 25.09.2015. Accepted: 30.09.2015.

 

Wpływ wysiłku fizycznego na homeostazę i środowisko wewnętrzne organizmu człowieka

The effect of exercise on homeostasis and internal environment of the human body

Wojciech Wojtasik1), Aleksandra Szulc2), Michał Kołodziejczyk3), Adam Szulc3)

1)      Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

2)      Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska w Gdańsku

3)      Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Słowa kluczowe: homeostaza, aktywność fizyczna, hormony

Keywords: homeostasis, physical activity, hormones

Cel i zakres pracy

W drugim dziesięcioleciu XXI wieku obserwujemy nasilający się dualizm zachowań dotyczących aktywności fizycznej. Z jednej strony mamy do czynienia z promocją zdrowego, aktywnego trybu życia, z drugiej strony obserwujemy, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, sedenteryjny tryb życia, którego jednym z filarów jest żywność wysokoprzetworzona. Poprzez niniejszy artykuł pragniemy ukazać korzystny wpływ aktywności fizycznej na organizm człowieka, na jego homeostazę. Wiedza na temat pozytywnego wpływ na organizm człowieka, na jego organy i funkcje wewnętrzne może być elementem motywującym do podejmowania aktywności fizycznej poprawiającej i usprawniającej homeostazę, która stanowi niezbędny warunek prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Artykuł stanowi częściowe podsumowanie zainteresowań prozdrowotnych i naukowych autorów w latach 2013-2015.

 


Keywords


homeostaza, aktywność fizyczna, hormony=homeostasis, physical activity, hormones

Full Text:

PDF

References


Borkowski J., (2009). Bioenergetyka i biochemia tlenowego wysiłku fizycznego. Wydawnictwo AWF Wrocław, Wrocław.

Buśko K., (2006). Zmiana wydolności anaerobowej pod wpływem treningów realizowanych wysiłkami o stałej mocy w różnym rytmie. Medycyna sportowa 5(6), vol. 22, 253-261.

Czarkowska-Pączek B., Przybylski J., (2006). Zarys fizjologii wysiłku fizycznego. Elsevier Urban & Partner, Wrocław.

Danek J., (2014). Podstawy biologii układów przekazywania sygnałów. Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy.

Eberhardt A., (2008). Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej z elementami fizjologii ogólnej człowieka. Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Górski J., (2006). Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa.

Górski J., (2011). Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa.

Hubner-Woźniak E., Lutosławska G., (2000). Podstawy biochemii wysiłku fizycznego. Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa.

Jaworek J., (2012). Podstawy fizjologii medycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków.

Kokot F., Franek E., (2013). Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Traczyk W. Z., (1989). Fizjologia człowieka w zarysie. Państwowy Zakład Wydawnictw lekarskich, Warszawa.

Traczyk W. Z., Gołąb B., (1997). Anatomia i fizjologia człowieka. Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Szkolenia Jaktorów, Łódź.

Zembroń-Łacny A., Ostapiuk-Karolczuk J., (2002). Udział cytokin w metabolizmie mięśni szkieletowych. Sport Wyczynowy, nr 10-12, 526-528.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)