Ukierunkowana zabawa – terapia dla dzieci z dysfunkcją integracji sensorycznej = Targeted fun - therapy for children with sensory integration dysfunction

Agnieszka Radzimińska, Katarzyna Strojek, Magdalena Weber-Rajek, Marcin Siedlaczek, Zuzanna Piekorz, Aleksander Goch, Anna Srokowska, Żukow Walery

Abstract


Radzimińska Agnieszka, Strojek Katarzyna,Weber-Rajek Magdalena, Siedlaczek Marcin, Piekorz Zuzanna, Goch Aleksander, Srokowska Anna, Zukow Walery. Ukierunkowana zabawa – terapia dla dzieci z dysfunkcją integracji sensorycznej = Targeted fun - therapy for children with sensory integration dysfunction. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(3):345-351. ISSN 2391-8306. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.37372

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%281%29%3A345-351

https://pbn.nauka.gov.pl/works/685683

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.02.2015. Revised 18.03.2015. Accepted: 21.03.2015.

 

Ukierunkowana zabawa – terapia dla dzieci z dysfunkcją integracji sensorycznej

Targeted fun - therapy for children with sensory integration dysfunction

 

Agnieszka Radzimińska1, Katarzyna Strojek1,Magdalena Weber-Rajek1, Marcin Siedlaczek1, Zuzanna Piekorz1, Aleksander Goch1, Anna Srokowska2, Walery Zukow3

 

  1. 1.      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska
  1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej, Bydgoszcz, Polska
  2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska

 

Adres do korespondencji:

dr n. med. Agnieszka Radzimińska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Katedra Fizjoterapii

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

e-mail: agnieszka.radziminska@gmail.com

 

Streszczenie

Integracja sensoryczna (SI – Sensory Integration) jest to proces neurologiczny, podczas którego wrażenia sensorycznego ulegają przeorganizowaniu, proces dzięki któremu człowiek może prawidłowo funkcjonować w codziennym życiu (nauka, zabawa, wypoczynek). Terapia dzieci z zaburzeniem integracji sensorycznej polega na dostarczeniu dziecku odpowiednich bodźców (w zależności od typu zaburzenia – wzmacnianiu lub osłabianiu bodźców oraz przyzwyczajania do bodźców, na które dziecko jest nadwrażliwe/niedowrażliwe). Podczas terapii można wykorzystywać elementy terapii zajęciowej, dobierając materiały o odpowiedniej fakturze i tworzywa o różnej plastyczności (malowanie dłońmi, lepienie, modelowanie). Zadaniem terapeuty SI jest zapewnienie dziecku takiego ćwiczenia – zadania, którym samo może kierować i czerpać z  niego radość, tworząc  jednocześnie zadanie trudniejsze, angażujące złożone reakcje adaptacyjne układu nerwowego. Głównym celem prowadzenia ukierunkowanej zabawy u dzieci z zaburzeniami SI jest poprawa ich funkcjonowania w życiu codziennym, w relacjach z rodziną oraz rówieśnikami, poprzez obniżenie nadreaktywności dziecka lub jego dobodźcowanie.

 

Summary

Sensory integration is the neurological process, during which sensory impressions are reordering process by which a person can properly function in everyday life (learning, fun, leisure). Treatment of children with sensory integration is the delivery of a child the right incentives (depending on the type of disorder - strengthening or weakening stimuli and habituation to stimuli. During the therapy can be used elements of occupational therapy, selecting materials with appropriate texture and materials of varying strength (painting with his hands, modeling, modeling). The task of the therapist SI is to ensure the child such an exercise - tasks, which itself can lead and reap the joy, while creating a more difficult task, involving a complex adaptive responses of the nervous system. The main aim of establishment-oriented fun for children with disorders of the SI is to improve their functioning in everyday life, in relationships with family and peers, by reducing overactivity of the child or his agitation.

 

Słowa kluczowe: ukierunkowana zabawa; terapia; dzieci z dysfunkcją integracji sensorycznej.

 

Keywords: targeted fun; therapy; children with sensory integration dysfunction.


Keywords


ukierunkowana zabawa; terapia; dzieci z dysfunkcją integracji sensorycznej; targeted fun; therapy; children with sensory integration dysfunction.

Full Text:

PDF

References


Kranowitz C. S. Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie. Wyd. Harmonia Universalis. Gdańsk 2011.

Kranowitz C. S. Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Wyd. Harmonia Universalis. Gdańsk 2011.

Grzesiak J., Rąglewska P. Koncepcja integracji sensorycznej jako czynnik stymulacji rozwojowej dziecka z deficytem psychoruchowym. Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja; 2015, 64, 26-30.

Zimmer M., Desch L. Sensory intergation therapies for children with developmental and behavioral disorders. Pediatrics; 2012, 129(6), 1186-1189.

Smith Roley S., Mailloux Z., Miller-Kuhaneck H., Glennon T. Understanding Ayer’s Sensory Integration. Occupational Practise 2007; 12(17), 1-7.

Sugden D., Dunford C., Intervention and the role of theory, empiricism and the experience in children with motor impairment. Disability and Rebilitation; 2006,

Bundy A., Lane S.J., Murray E.A. Sensory Integration: Theory and Practice. Wyd. Davis Capmany, Philadelphia.

Netsch C., Huther G. Wspieranie rozwoju dziecka. Wyd. Olesiejuk, Olsztyn 2011.

Eide F.F. Sensory integration – current concepts and practical implications. Sensory Integration Special Interest Quarterly, 26(3).

Miller L.J., Shelly J.L., Sharon A.C., Marie E.A., Koomar J.A. Position statement on terminology related to sensory integration dysfunction. S.I. Focus.

Ayers A.J. Sensory Integration and the Child. Western Psychological Services Los.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)