Elementy szkolenia w piłce nożnej. Różnice w szkoleniu klubu polskiego i niemieckiego = Training elements in football. Differences in the training system between polish club and german club

Paweł Kalinowski, Katarzyna Judreczka

Abstract


Kalinowski Paweł, Judreczka Katarzyna. Elementy szkolenia w piłce nożnej. Różnice w szkoleniu klubu polskiego i niemieckiego = Training elements in football. Differences in the training system between polish club and german club. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):542-550. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35696

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A542-550

http://pbn.nauka.gov.pl/works/684760

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Original Text published © The Author (s) 2015. Kalinowski Paweł, Judreczka Katarzyna. Elementy szkolenia w piłce nożnej. Różnice w szkoleniu klubu polskiego i niemieckiego. Quality in Sport. 2015;1(3):20-27. eISSN 2450-3118. http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/QiS/article/view/QUALITY%20IN%20SPORT%201%20%283%29%202015%2C%20s.%2020-27

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland.

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.11.2015. Revised 20.11.2015. Accepted: 30.11.2015.


 

Paweł Kalinowski, Katarzyna Judreczka

Zakład Teorii Sportu Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

 

Elementy szkolenia w piłce nożnej. Różnice w szkoleniu klubu polskiego i niemieckiego

Training elements in football. Differences in the training system between polish club and german club

 

 

 

Streszczenie

We współczesnej piłce nożnej, kontrola i monitorowanie treningu może zwiększyć efektywność nauczania jak również zapewnienie trenerom i sportowcom kompleksowych warunków treningowych. Uzyskiwane wyniki przez reprezentację Polski w piłce nożnej powodują chęć znalezienia przyczyny takich rezultatów. Celem artykułu jest próba pokazania różnic w treningu piłki nożnej pomiędzy polskim i niemieckim klubem. Przedmiotem obserwacji i analizy byli gracze reprezentujący kluby polskie i niemieckie. Metodą badawczą było użycie bezpośredniej obserwacji i analizy wyników zespołów młodzieżowych.

 

Słowa kluczowe: piłka nożna, Niemcy, Polska, trening, sport.

 

 

 

Abstract

In modern football control and monitoring of training can increase the effectiveness of teaching. It’s going to provide coaches and athletes comprehensive training conditions. The results obtained by the athletes representing football in Poland tend to looking for reasons causing this state of affairs. The aim  was to try to show the differences in training football between Polish and German club. The subject of observation and analysis were players representing Polish and German club. Footballers presented the highest levels of sports as evidenced by participation in the highest league in Poland and Germany. The research method was used direct observation and an analysis of the results of youth teams.

 

Key words: football, German, Poland, training.


Keywords


piłka nożna, Niemcy, Polska, trening, sport, football, German, Poland, training.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Czajkowski Z., Sport wyczynowy na tle innych dziedzin kultury fizycznej, Sport Wyczynowy, 1982.

Dziennik Ustaw Nr 127, poz, 857: zm: Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr.151,poz. 1014.

Grabowski H., Teoria fizycznej edukacji, Warszawa 1997, s. 21.

Kosendiak J.: Wielostopniowy system naboru i selekcji do wyczynowego uprawiania sportu. Za: Kurzawski K. (red). Wrocław 2007. Wydawnictwo BK, zeszyt 4, s. 53-56.

Naglak Z., Zespołowa gra sportowa. Studia i Monografie AWF, Wrocław 1996.

Perkowski, Śledzewski: Metodyczne podstawy treningu sportowego, Warszawa 1998.COS. Biblioteka Trenera, s. 31.

Sozański H., Podstawy teorii treningu sportowego, Warszawa 1999.

Ważny Z., Współczesny system szkolenia w sporcie wyczynowym, Warszawa 1981, s.22.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Quality in SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)