Ocena skuteczności wybranych metod fizjoterapii w zmianach zwyrodnieniowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa = Evaluation of the effectiveness of selected methods of physiotherapy in degenerative changes of lumbar spine

Magdalena Zawadka, Adam Fijewski, Piotr Gawda

Abstract


Zawadka Magdalena, Fijewski Adam, Gawda Piotr. Ocena skuteczności wybranych metod fizjoterapii w zmianach zwyrodnieniowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa = Evaluation of the effectiveness of selected methods of physiotherapy in degenerative changes of lumbar spine. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):373-388. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.34100

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A373-388

https://pbn.nauka.gov.pl/works/671008

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.09.2015. Revised 25.10.2015. Accepted: 20.11.2015.

 

Ocena skuteczności wybranych metod fizjoterapii w zmianach zwyrodnieniowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Evaluation of the effectiveness of selected methods of physiotherapy in degenerative changes of lumbar spine

 

Magdalena Zawadka, Adam Fijewski1, Piotr Gawda2

 

1Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego wLublinie (Department of Physical Education and Sport, Medical University of Lublin)

2Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

(Department of Rehabilitation and Physiotherapy, Chair of Rehabilitation, Physiotherapy and Balneotherapy, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin)

 

Corresponding author:

mgr Magdalena Zawadka

Medical University of Lublin

05-334 Latowicz Transbór 9

magdalenazawadka91@gmail.com

 

Streszczenie

Wstęp

Zwyrodnienia odcinka lędźwiowego kręgosłupa stanowią częstą przyczynę korzystania z fizjoterapii. Celem pracy była ocena skuteczności podejmowanych metod usprawniania u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi.

Materiał i metoda

Badania przeprowadzono w dwóch grupach pacjentów. W pierwszej grupie zastosowano fizykoterapię i mobilizacje a w drugiej fizykoterapie, mobilizacje i ćwiczenia w wodzie. Do oceny skuteczności postępowania użyto kwestionariusza Oswestry, skali VAS, autorskiej ankiety oraz testów funkcjonalnych.

Wyniki

Odnotowano zmniejszenie dolegliwości bólowych w obu grupach usprawniania (p< 0,001). Zmniejszenie wskaźnika niesprawności wynosiło w obu grupach około 10 punktów procentowych.  Poprawie uległa ruchomość odcinka lędźwiowego średnio o 1,8 cm w grupie I i 1,6cm  w grupie II. Zmniejszyła się liczba  osób z objawami neurologicznymi w obu grupach. Nie odnotowano znaczących różnic w wynikach miedzy grupami poza bardziej przeciwbólowym efektem terapii w grupie I (p=0,032).

Wnioski

Metody fizjoterapii charakteryzują się porównywalną skutecznością w usprawnianiu pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Zaburzenia sprawności oraz dolegliwości bólowe ulegają zmniejszeniu w wyniku zastosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych. Wyniki wybranych testów funkcjonalnych nie zależały od rodzaju podjętego postępowania fizjoterapeutycznego.

Słowa kluczowe: fizjoterapia, zmiany zwyrodnieniowe, odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

 

Abstract

Introduction

Lumbar spine degeneration is often cause  of using the physiotherapy. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of rehabilitation methods in patients with osteoarthritis.

Material and methods

The study was investigate in two groups of patients. In the first group  was used physical therapy methods  and mobilizations, in the second physical therapy, mobilizations and exercises in  water. To evaluate the effectiveness of the procedure  were  used the Oswestry questionnaire, visual-analog scale,  the author's questionnaire and functional tests.

Results

There has been a reduction of pain in both groups  of improvement (p <0.001). Reducing the rate of disability in both groups was about 10 percentage points. Has improved the mobility of the lumbar spine by an average of 1.8 cm in group I and 1.6 cm in group II. Decline in the number of people with neurological symptoms in both groups. There were no significant differences in outcome between the groups except more analgesic therapy effect  in group I (p = 0.032).

Conclusions

Physiotherapy methods are characterized by comparable effectiveness in improving patients with osteoarthritis of the lumbar spine. Disability efficiency and pain are reduced as a result of the applied physical therapy. The results of selected functional tests did not depend on the type of undertaken physiotherapy proceedings.

Keywords: physiotherapy, osteoarthritis, lumbar spine.


Keywords


fizjoterapia, zmiany zwyrodnieniowe, odcinek lędźwiowy kręgosłupa, physiotherapy, osteoarthritis, lumbar spine.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Goode A. P., Carey T.,S., Jordan J., M.: Low Back Pain and Lumbar Spine Osteoarthritis: How Are They Related? CurrRheumatol Rep. 2013 February ; 15(2)

Gaździk T.: Ortopedia i traumatologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1998.

Strojek K., Bułatowicz I., Radzimińska A., Kaźmierczak U., Kubica M., Styczyńska H., Dzierżanowski M., Zukow W.: Ocena statyki miednicy u pacjentów z bólami kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Journal of Health Sciences. 2014;4(6):171-182.

Klimaszewska K, Krajewska-Kułak E , Kondzior D., Kowalczuk K., Jankowiak B.: Jakość życia pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (1): 47–54

Guzy G., Ridan T., Kołodziej P., Mikołajczyk E., Jankowicz-Szymańska A.: Skuteczność laseroterapii wśród pacjentów z zespołem bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa .Hygeia Public Health 2012, 47(4): 484-489

Kiwerski J., Kowalski M., Krasuski M.: Schorzenia i urazy kręgosłupa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 1997.

Oczkowicz P.: Program rehabilitacji pacjenta z bólami dolnego odcinka kręgosłupa lędźwiowego. Rehab. Prakt . 2012, 4, s. 46-50.

Chaitow L. DeLany J. Dowling DJ., Evans H.:Techniki nerwowo-mięśniowe. Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2011.

Hadała M., Gryckiewicz S.: Praktyczne podstawy koncepcji kineticcontrol. rytm lędźwiowo-miedniczno-biodrowy i ocena kontroli zgięcia odcinka lędźwiowego. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2015 1 s 26-30.

Lizier D.,T., Vaz Perez M., Kimiko Sakata R.: Exercises for Treatment of Nonspecific Low Back Pain . Rev Bras Anestesiol 2012; 62: 6: 838-846

Nowotny J.: Podstawy fizjoterapii. Tom 1.Wydawnictwo Kasper, Kraków 2004.

Walaszek R. Kasperczyk T., Magiera L.: Diagnostyka w kinezyterapii i masażu. Biosport , Kraków 2011.

Demoulin C.,Vanderthommen M.,Duysens C., Crielaard J-M., Spinal muscle evaluation using the Sorensen test: a critical appraisal of the literature

Nourbakhsh M.R Arab A.M.. Relationship between mechanical factors and incidents of low back pain. Journal of Orthopedic and Sport Physical Therapy J Orthop Sports PhysTher 32, 9; 2002 s. 447-46

Straburzyński G., Straburzyńska–Lupa A.: Medycyna fizykalna. PZWL Warszawa 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)