Ocena siły mięśniowej i zakresów ruchów stawów obręczy barkowej i odcinka szyjnego kręgosłupa u osób po laryngektomii

Urszula Kaźmierczak, Paweł Zniszczol, Patrycja Kropkowska, Aleksander Goch, Agnieszka Radzimińska, Katarzyna Strojek, Magdalena Weber-Rajek, Andrzej Kędzierski, Walery Zukow

Abstract


Kaźmierczak Urszula, Zniszczol Paweł, Kropkowska Patrycja, Goch Aleksander, Radzimińska Agnieszka, Strojek Katarzyna, Weber-Rajek Magdalena, Kędzierski Andrzej, Zukow Walery. Ocena siły mięśniowej i zakresów ruchów stawów obręczy barkowej i odcinka szyjnego kręgosłupa u osób po laryngektomii = Evaluation of muscle strength and range of movement in the joints of the shoulder girdle and the cervical spine in patients after laryngectomy. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):25-42. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.33164

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A25-42

https://pbn.nauka.gov.pl/works/665740

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 20.10.2015.

 

Ocena siły mięśniowej i zakresów ruchów stawów obręczy barkowej i odcinka szyjnego kręgosłupa u osób po laryngektomii

Evaluation of muscle strength and range of movement in the joints of the shoulder girdle and the cervical spine in patients after laryngectomy

 

Kaźmierczak Urszula1, Zniszczol Paweł1, Kropkowska Patrycja1, Goch Aleksander1, Radzimińska Agnieszka1, Strojek Katarzyna1, Weber-Rajek Magdalena1, Kędzierski Andrzej2, Zukow Walery3

 

1Katedra Fizjoterapii , Zakład Kinezyterapii i Masażu Leczniczego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy

2Zakład Mechaniki Kwantowej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Słowa kluczowe: laryngektomia, pomiar siły mięśniowej, pomiar zakresów ruchu, obręcz barkowa, odcinek szyjny kręgosłupa.

Key words: laryngectomy, the measurement of muscle strength, range of movement measurement, shoulder girdle, cervical spine.

 

Streszczenie

 

Krtań od góry graniczy z gardłem dolnym, a od dołu przechodzi w tchawicę, znajdując się w szyi na wysokości V – Vi kręgu szyjnego spełniając funkcję ochronną dróg oddechowych, oddechową i głosową. Rak krtani jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym w obrębie głowy i szyi. Leczenie polega na przeprowadzeniu operacji (laryngektomii) i wspomagającej radioterapii. Zabieg laryngektomii całkowitej usuwa wiele struktur z szyi (mięśnie, tkanki miękkie, nerwy i węzły chłonne). Wpływa to na ruchomość i siłę mięśniową odcinka szyjnego kręgosłupa i głowy oraz obręczy barkowej. Badanie przeprowadzono u 31 osób laryngektomowanych, spotykających się w klubie „Orion” w Bydgoszczy. Średnia wieku wynosiła 66,5. Grupę kontrolną stanowiły osoby zdrowe, bez ograniczeń ruchomości w odcinku szyjnym kręgosłupa i obręczy barkowej. Badanie polegało na pomiarze siły według skali Lovetta w odpowiednich pozycjach oraz pomiarze za pomocą miary krawieckiej ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa i obręczy barkowej za pomocą goniometru. Laryngektomia wpływa niekorzystnie na siłę mięśniową i zakresy ruchomości szczególnie u osób, u których usunięto węzły chłonne w okolicy szyi.

 

Abstract

 

Larynx from top borders the bottleneck, and from the bottom of the passes in the trachea, in the neck at a height of V-Vi cervical vertebra fulfilling a protective function respiratory tract, and voicemail. Laryngeal cancer is the most common malignant tumor in the head and neck. Treatment consists of an operation (laryngectomy) and supportive radiotherapy. Total laryngectomy treatment removes many of the neck structures (muscles, soft tissues, nerves and lymph nodes). This affects mobility and muscle strength of the cervical spine and head and shoulder girdle. The study was conducted on 31 patients had laryngectomies, meeting in the Club "Orion" in Bydgoszcz. The average age amounted to 66.5. The control group were healthy people, without the limitations of movable property in the cervical spine and shoulder girdle. Study on the measurement of the strength of Lovett scale under the appropriate headings and measured with a measuring tape mobility of the cervical spine and shoulder girdle using a goniometer. Laryngectomy adversely affects muscle strength and range of mobility especially in people who have been removed lymph nodes in the neck area.


Keywords


laryngektomia, pomiar siły mięśniowej, pomiar zakresów ruchu, obręcz barkowa, odcinek szyjny kręgosłupa, laryngectomy, the measurement of muscle strength, range of movement measurement, shoulder girdle, cervical spine.

Full Text:

PDF

References


Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Zarys otolaryngologii, Podręcznik dla studentów i lekarzy, Wydanie 3 uzupełnione, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław 2008.

Iwaszkiewicz S., Ćwiczenia z otolaryngologii, Podręcznik da studentów medycyny i stomatologii, Wydanie VI poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

Boenninghaus Hans-Berg, Otolaryngologia, Springer PWN, Warszawa 1997.

Janczewski G., Otolaryngologia praktyczna, podręcznik dla studentów i lekarzy, Tom II, Wydawnictwo Medyczne Via Medica, Gdańsk 2005.

Arnold W., Ganzer U., Redakcja naukowa I wydania polskiego Kręcicki T., Otolaryngologia, MedPharm Polska, Wrocław 2014.

Viktor A., Linke S., Dahlmann C., Redakcja pierwszego polskiego wydania Szyfter W.,Otoryno-laryngologia; Elsevier Urban & Partner, Wrocław2009.

Okła S., Chirurgiczna rehabilitacja głosu po całkowitej laryngektomii, WydawnictwoLekarskie PZWL, Warszawa 2007.

Latkowski J. B., Otoryno-laryngologia kompendium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

Iwaszkiewicz S., Otolaryngologia, Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1991.

Marszałek S., Golusiński W., Fizjoterapia po całkowitym usunięciu krtani. Woźniewski M., Fizjoterapia w onkologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

Barinow–Wojewódzki A., Marszałek S., Rychlewski T., Kompleksowa rehabilitacja chorych po całkowitym usunięciu krtani., AWF, Poznań, 2005.

http://onkologia.org.pl/rehabilitacja-trakcie-leczenia/ [dostęp na dzień 27.06.2015].

Brzyski W., Szark-Eckardt M., Bendicova E., Zukow W. Wpływ aktywności ruchowej na życie osób po laryngektomii. Journal of Health Sciences, 2013;3 (12): 165 – 180.

Marszałek S., Pawlak A., Golusińska B., Majchrzycki M., Kordylewska M., Golusiński P., Pazdrowski J., Łuczewski Ł. Manualny drenaż limfatyczny u chorych z obrzękiem limfatycznym po operacjach węzłowych na szyi. Zeszyt Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS, 2013, 2: 23 – 28.

Bochenek A. Reicher M. Anatomia człowieka. Tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1968.

Narkiewicz O., Moryś J. Anatomia człowieka. Tom IV, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Zembaty A. Kinezyterapia. Zarys podstaw teoretycznych i diagnostyki kinezyterapii. Tom I, Wydawnictwo „Kasper” Sp. Z o.o. 2002.

Betlejewski S., Betlejewski A. Chory po laryngektomii jako pacjent w leczeniu uzdrowiskowym. Balneologia Polska, tom46 (1/2), rok 2004, zeszyt 1-2: 25 – 29.

Kaźmierczak U., Hagner W., Talar J. Ocena tolerancji wysiłkowej osób po laryngektomii całkowitej. Fizjoterapia, rok 2003, 11 (2): 52 – 56.

Kaźmierczak U., Talar J., Łukowicz M. Rehabilitation fixed periods as a method of treatment of patients after total laryngectomy. Balneologia Polska, tom 42,rok 2000, zeszyt 1 – 2: 46 - 52

Betlejewski S., Ossowski R., Sinkiewicz A. Rehabilitacja chorych po laryngektomii – wizja a realizacja. Otolaryngologia Polska, tom 61 (3), 2007: 344 – 348.

Sinkiewicz A., Betlejewski S., Betlejewski A., Mackiewicz H. Propozycje postępowania rehabilitacyjnego po laryngektomii całkowitej. Otolaryngologia Polska, tom LVIII (4), 2004: 753 – 756.

Kaźmierczak U., Bułatowicz I., Betlejewski S., Sinkiewicz A. Rola kinezyterapii w kompleksowej rehabilitacji pacjentów po laryngektomii całkowitej. Balneologia Polska, rok 2003, tom 50, (4): 301 – 306.

Marszałek S., Minczykowski A., Golusiński W. Wpływ kompleksowej rehabilitacji ruchowej na stan wytrzymałości aerobowej chorych po całkowitym usunięciu krtani, Otolaryngologia Polska, rok 2005, tom 59 (1): 49 – 54.

Marszałek S. Ocena skuteczności rehabilitacji ruchowej osób po całkowitym usunięciu krtani. Praca doktorska. Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań 2003.

Marszałek S., Golusiński W., Dworak L. B. Ocena techniki rozciągającej mięśni okolicy szyi i barków w rehabilitacji chorych po całkowitym usunięciu krtani. Otolaryngologia Polska 2004, tom 58 (3): 485 – 491.

Marszałek S., Golusiński W., Dworak L. B. Ocena zakresu ruchów i siły mięśniowej w odcinku szyjnym kręgosłupa u chorych po całkowitym usunięciu krtani. Otolaryngologia Polska 2003, tom 57 (5): 649 – 655.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)