Żywienie młodzieży akademickiej – wybrane uwarunkowania = Nutrition of university students – selected determinants

Anna Kowalczyk, Ewelina Kozłowska, Paweł Kalinowski, Danuta Podstawka, Marta Makara Studzińska

Abstract


Kowalczyk Anna, Kozłowska Ewelina, Kalinowski Paweł, Podstawka Danuta, Makara Studzińska Marta. Żywienie młodzieży akademickiej – wybrane uwarunkowania = Nutrition of university students – selected determinants. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):515-526. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.31460

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31460

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A515-526

https://pbn.nauka.gov.pl/works/634608

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 26.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 22.09.2015.

 

Żywienie młodzieży akademickiej – wybrane uwarunkowania

 

Nutrition of university students – selected determinants

 

Anna Kowalczyk1, Ewelina Kozłowska2, Paweł Kalinowski2, Danuta Podstawka3, Marta Makara Studzińska3

 

1.Studenckie Koło Naukowe Badań Nad Jakością Życia działające przy Zakładzie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2.Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3.Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

Autor do korespondencji / Author for correspondence

lic. Anna Kowalczyk

e-mail: annakowalczyklublin@gmail.com

 

Streszczenie

 

Wstęp. Każdy z okresów życia człowieka warunkuje jego późniejszy stan zdrowia. Podjęcie studiów rozpoczyna nowy etap w życiu młodego człowieka. Kształtowane w rodzinie zachowania i postawy względem zdrowia, w środowisku akademickim mogą ulegać zmianom lub też utrwalać się. Celem pracy jest określenie wybranych determinant warunkujących prawidłowe żywienie młodzieży akademickiej.

Materiał i metoda. W roku akademickim 2013/2014 przeprowadzono sondaż diagnostyczny za pomocą techniki ankietowania. Narzędzie stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Badanie przeprowadzono wśród 100 osobowej grupy  studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Wyniki. Za główną determinantę prawidłowego odżywiania się studenci uznali ilość wolnego czasu między zajęciami (41%). W dalszej kolejności wskazywano na takie czynniki jak: odległość miejsca zamieszkania od uczelni (18%), dostępność do uczelnianej stołówki (10%), bliskie sąsiedztwo uczelni z lokalami gastronomicznymi (9%) czy też status materialny studenta (9%). Mało znaczącymi czynnikami okazały się: umiejętność gospodarowania środkami pieniężnymi (5%) oraz zaopatrzenie sklepików w sąsiedztwie uczelni (4%). Niepokojący jest fakt, iż 48% studentów regularnie bądź sporadycznie rezygnuje z posiłku by w ten sposób zaoszczędzić pieniądze na inne cele.

Wnioski. Należy stworzyć studentom właściwe warunki do spożywania posiłków o odpowiedniej jakości i w odpowiednich odstępach czasu.  Właściwe rozplanowanie zajęć w ciągu dnia, zaopatrywanie się w produkty spożywcze przed rozpoczęciem zajęć oraz dostępność do placówek gastronomicznych może znacząco poprawić sposób żywienia młodzieży akademickiej.

 

Słowa kluczowe: żywienie, młodzież akademicka, uwarunkowania.

 

Abstract

 

Introduction. Each of human life periods is a condition for its later health. Undertaking studies is a beginning of new life stage of a young man. Developed behaviors in the family and attitudes with regard to health, in the university environment may undergo changes or become established. An aim of this work is to determine selected determinants conditioning proper nutrition of university students.

Material and method. Diagnostic survey was conducted in the academic year 2013/2014 using survey technique. An author's questionnaire form constituted the tool. Study was carried out on a sample of one hundred students of the Medical University in Lublin.

Results. Students regarded the amount of free time between classes as the main determinant of proper nutrition (41%). Later they indicated such factors as: distance to the place of residence from the university (18%), availability to the university canteen (10%), immediate neighborhood of the university with dining (9%), or student’s material status (9%). Less significant factors turned out to be: ability of cash management (5%) and supply of shops in the university vicinity (4%). Concern is that 48% of students regularly or occasionally abandon the meal in order to save money for other purposes.

Conclusions. It is necessary to create appropriate nutrition conditions for students with adequate quality and in appropriate time intervals. Proper layout of classes during the day, supply with food products before beginning the classes and availability to catering facilities may significantly improve dietary of university students.

 

Keywords: nutrition, university students, determinants.


Keywords


żywienie, młodzież akademicka, uwarunkowania, nutrition, university students, determinants.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Kulik T. Koncepcja zdrowia w medycynie [w:] Kulik T. B., Pacian A. (red.) Zdrowie Publiczne: PZWL 2014, s.3 – 17.

Wojciechowska K. Nauczyciel – przewodnikiem w procesie promowania zdrowia w szkole. Roczniki Pedagogiczne 2014, 6;42: 127 – 141.

Korwin – Szymanowska A. Zdrowie jako warunek edukacji przyszłości [w:] Welskop W. (red.) Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 2014, s. 27 – 34.

Kozłowski P., Idziak M., Jędrzejewska B., Daniluk J. Ocena występowania negatywnych czynników stylu życia wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i studentów uczelni niemedycznych. Journal of Health Sciences 2014;04(02):191-200.

Reiwer – Gostomska M., Pietrzykowska M., Gutknecht P., Siebert J. Wpływ wiedzy medycznej na zachowania prozdrowotne studentów VI roku Wydziału Lekarskiego. Forum Med. Rodz. 2015; 9; 3, s. 246-248.

Wiciński M., Ciemna K., Soroko A., Niedzwiecki P., Malinowski B., Grześk E., Szadujkis – Szadurska K. Leki czy dieta? Wpływ zdrowego żywienia w profilaktyce wybranych jednostek chorobowych. Przegląd badań klinicznych (według EBM) [w:] Znaczenie racjonalnego żywienia w edukacji zdrowotnej, red. A. Wolska-Adamczyk, WSIiZ, Warszawa 2015, s. 151-162.

Kostecka M. Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Med. Og Nauk Zdr. 2014; 20(2): 208–213.

Seń M., Zacharczuk A., Lintowska A. Zachowania żywieniowe studentów wybranych uczelni wrocławskich a wiedza na temat skutków zdrowotnych nieprawidłowego żywienia. Piel. Zdr. Publ. 2012, 2;2: 113 – 123.

Bertrandt J. Czynniki klimatyczne a sposób żywienia [w:] Gawęcki J., Roszkowski W. (red.) Żywienie człowieka a zdrowie publiczne: PWN 2011, s. 133 – 149.

Czapski J., Korczak J. Postęp naukowo – techniczny a sposób żywienia [w:] Gawęcki J., Roszkowski W. (red.) Żywienie człowieka a zdrowie publiczne: PWN 2011, s.150 – 165.

Gawęcki J., Flaczyk E. Czynniki kulturowe wpływające na sposób żywienia społeczeństwa [w:] Gawęcki J., Roszkowski W. (red.) Żywienie człowieka a zdrowie publiczne: PWN 2011, s.166 – 180.

Jeżewska – Zychowicz M. Czynniki społeczne a żywność i żywienie [w:] Gawęcki J., Roszkowski W. (red.) Żywienie człowieka a zdrowie publiczne: PWN 2011, s.181 – 194.

Mazurek – Łopacińska K., Sobocińska M. Korzystanie przez studentów z usług gastronomicznych w kontekście stylów życia w świetle wybranych wyników badań ankietowych. Menagement Sciences 2013; 2(15): 86-98.

Górecka D. Otyłość i nadwaga. Cz.I. Problem współczesnej cywilizacji. Przemysł Spożywczy 2012; 66 (12): 16 – 20.

Weber M., Ziółkowska B. Czynniki psychologiczne jako determinanty sposobu żywienia [w:] Gawęcki J., Roszkowski W. (red.) Żywienie człowieka a zdrowie publiczne: PWN 2011, s.195 – 218.

Jakuszkowiak K., Cubała W. J. Zespół jedzenia nocnego – rozpowszechnienie, diagnoza i leczenie. Psychiatria 2004; 1(2): 107 – 111.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)