Wpływ aktywności fizycznej w okresie ciąży na przebieg porodu = The influence of physical activity during pregnancy on childbirth

Agnieszka Konstancja Pawłowska-Muc, Grażyna Stadnicka, Celina Łepecka-Klusek, Anna Bogusława Pilewska-Kozak

Abstract


Stadnicka Grażyna, Łepecka-Klusek Celina, Pawłowska-Muc Agnieszka Konstancja, Pilewska-Kozak Anna Bogusława. Wpływ aktywności fizycznej w okresie ciąży na przebieg porodu = The influence of physical activity during pregnancy on childbirth. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):505-514. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.31300

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31300

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A505-514

https://pbn.nauka.gov.pl/works/631372

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 26.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 22.09.2015.

 

Wpływ aktywności fizycznej w okresie ciąży na przebieg porodu

 

The influence of physical activity during pregnancy on childbirth

 

Grażyna Stadnicka1, Celina Łepecka-Klusek2, Agnieszka Konstancja Pawłowska-Muc3, Anna Bogusława Pilewska-Kozak2

 

1 Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Staszica 4/6

2 Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 23

3 Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, ul. Lekarska 4

 

Adres do korespondencji

Grażyna Stadnicka

Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny 10-081 Lublin, ul. Staszica 4/6;

e-mail:grazyna.stadnicka@umlub.pl

 

Streszczenie

Aktywność fizyczna w czasie ciąży poprawia ogólną kondycję fizyczną i zapobiega dolegliwościom tego okresu. Celem pacy była ocena profilu społeczno-demograficznego kobiet rodzących oraz wpływu aktywności fizycznej w okresie ciąży na przebieg porodu.

Materiał i metoda. Badania przeprowadzono wśród 150 rodzących. Narzędzie badawcze stanowiła ankieta własnego autorstwa, skala Borga oraz skala oceny bólu VAS.

Wyniki. Badane były w wieku 19-41 lat,  średnia wieku wynosiła 28.7±5.3  lat. Najczęściej podejmowaną przez respondentki aktywnością fizyczną był spacer (n=29; 38.15%), fitness (n=21; 27.63%), joge (n=14; 18.42%), pilates (n=25; 32.89%).Korzystanie z aktywności ruchowej przez kobiety w ciąży było zależne od: wykształcenia (p=0.031), miejsca zamieszkania (p=0.13), statusu zawodowego (0.004) oraz wieku (p=0.042) badanych. Aktywności fizyczna w okresie ciąży miała znamienny statystycznie wpływ na sposób ukończenia ciąży (p=0.024) i wystąpienie samoistnej czynności skurczowej (p=0.001) oraz  bliski istotności statystycznej wpływ na częstość uszkodzenia krocza podczas porodu (0.049).

Wnioski. Aktywność fizyczna podczas ciąży nie ma wpływu na częstotliwość okołoporodowych urazów kanału rodnego, w tym nacinania krocza. Natomiast warunkuje wystąpienie samoistnych skurczów porodowych, lepszą tolerancję bólu i wysiłku podczas porodu oraz zmniejsza liczbę cięć cesarskich.

 

Słowa kluczowe: ciąża, aktywność fizyczna, poród.

 

Abstract

Physical activity during pregnancy, which improves overall physical condition and prevents many ailments of pregnancy.

The aim of the study was the analysis of the profile of women and the influence of activity during pregnancy on childbirth

Material and method. The research was conducted among 150 women. The study  has been carried out with the use of the authorial questionnaire-survey, Borga Scale and Visual Analogue Scale. Statistical analysis was performed with the use of the computer program IBM SPSS Statistics version 21.

Results. The women were at the age of 19-41years. The average age of the participants equalled 28.7±5.3. The most common physical activity undertaken by the pregnant was: walking (n=29; 38.15%), fitness (n=21; 27.63%), yoga (n=14; 18.42%), pilates (n=25; 32.89%). Physical activity during pregnancy was dependent on education  (p=0.031), place of residence (p=0.13), employment status (0.004) and age (p=0.042) women surveyed. Physical activity during pregnancy influence the method of child delivery (p = 0.024), the occurrence of spontaneous uterine contractions  (p = 0.001) and damage to the perineum during childbirth (0049).

Conclusions. Physical activity during pregnancy significantly determines the occurrence of spontaneous uterine contractions of childbirth, better tolerance of pain and effort during labor and reduces the frequency of perinatal injuries birth canal, including cutting perineum

 

Key words: pregnancy, physical activity, labor.


Keywords


ciąża; aktywność fizyczna; poród; pregnancy; physical activity; labor.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Wójtowicz K, Krekora M, Krekora K, Biesiada L, Kędzierska A, Kolasa P, Krasomski G. Wpływ aktywności fizycznej ciężarnych na przebieg porodu. Kwart Ortop. 2011, 2: 188-196.

Ćwiek D, Szczęsna M, Malinowski W, Fryc D, Daszkiewicz A, Augustyniuk K. Analiza aktywności fizycznej podejmowanej przez kobiety w czasie ciąży. Piernat Neonat i Ginekol. 2012, 5, 1; 51-54.

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Ćwiczenia fizyczne kobiet w ciąży. Aktualne stanowisko Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Med. Prakt Gin Poł. 2007, 5: 13-18.

Torbe D, Torbe A, Ćwiek D. Aktywność fizyczna kobiet w ciąży o fizjologicznym przebiegu. Nowa Medycyna. 2013, 4: 174 – 179.

Borys B. Ćwiczenia gimnastyczne dla kobiet oczekujących dziecka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. 2008: 509.

Gacek M. Niektóre zachowania zdrowotne oraz wybrane wskaźniki stanu zdrowia grupy kobiet ciężarnych. Prob Hig Epidemiol. 2010, 91(1): 48- 53.

Wojtyła A, Kapka-Skrzypczak L, Paprzycki P, Skrzypczak M, Biliński P. Epidemiological studies in Poland on effect of physical activity of pregnant women on the health of offspring and future generations – adaptation of the hypothesis Development Origin of Health and Diseases. Ann Agric Environ Med. 2012, 19(2): 315-326.

Kwiatek M, Gęca T, Biegaj-Fic J, Kwaśniewska A. Szkoła rodzenia- profil pacjentek oraz wpływ zajęć na przebieg porodu i stan noworodka. Med. Og Nauki Zdr. 2011, 17(3): 111-115.

Kjaergaard H, Foldgast AM, Dykes AK. Experiences of non-progressive and augmented labour among nulliparous women: a qualitative interview study in a Grounded Theory approach. BMC Pregnancy Childbirth. 2007, 29(7): 15-19.

Kozłowska J, Stanek M. Przebieg porodu i połogu u kobiet po kinezy stymulacji w „Szkole Rodzenia” – próba oceny. Ginekol Pol. 2002; 73(5): 439 -443.

Delke I, Minkoff H, Grunebaum A. Effect of Lamazechildbirthpreparation on maternalplasma beta-endorphinimmunoreactivity in active labour. Am J Perinatol. 1985, 2(4): 317-319.

Kołomyjec P, Suchocki S, Kędra-Rakoczy M. Wykształcenie i zachowania prozdrowotne ciężarnych biorących udział w zajęciach szkoły rodzenia oraz ich wpływ na przebieg porodu i stan noworodka. Klin Perin Gin. 2002,supl. 25:166-175.

Jóźwik M, Jóźwik M, Adamkiewicz M, Szymanowski P, Jóźwik M. An updated overview on the anatomy and function of the female pelvic floor, with emphasis on the effect of vaginal delivery. Dev Period Med. 2013, 17 (1): 18-30.

Gałązka I, Kotlarz B, Płóciennik A, Czajkowska M, Stawicka K, Jenczura A, Mazurek M, Naworska B. Aktywność fizyczna kobiet w ciąży – czynniki wpływające na podejmowanie lub ograniczenie wysiłku fizycznego. Ginekol Pol. 2010, 81:442-445.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)