Бальна оцінка наукового і туристичного потенціалу опорних розрізів лесово-грунтової серії заходу України = Ball estimation of scientific and tourist potential of marker profiles of loess-soil series of the western Ukraine

Iryna Kharchuk

Abstract


Кharchuk Iryna. Бальна оцінка наукового і туристичного потенціалу опорних розрізів лесово-грунтової серії заходу України = Ball estimation of scientific and tourist potential of marker profiles of loess-soil series of the western Ukraine. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):457-468. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.31146

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31146

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A457-468

https://pbn.nauka.gov.pl/works/627798

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 26.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 15.09.2015.

 

УДК 551.8

БАЛЬНА ОЦІНКА НАУКОВОГО І ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОПОРНИХ РОЗРІЗІВ ЛЕСОВО-ГРУНТОВОЇ СЕРІЇ

ЗАХОДУ УКРАЇНИ

BALL ESTIMATION OF SCIENTIFIC AND TOURIST POTENTIAL OF MARKER PROFILES OF LOESS-SOIL SERIES OF THE WESTERN UKRAINE

 

Ірина Харчук

Iryna Кharchuk

 

Львівський національний університет імені Івана Франка,

вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна

 

Ivan Franko National University of Lviv,

Р. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

 

The article exposes a problem of the practical use and protection of marker profiles of loess-soil series of the western Ukraine. In this work indicated on the possibility of the use of loess marker profiles for the necessities of education and science, and also their use as potential geotourist objects. The ball estimation of scientific and tourist potential of the investigated profiles is carried out. Objects with the greatest scientific potential and most perspective marker profiles for development of loess geotourism are certain.

 

Key words: marker profile, loess-soil series, level of scientific potential of profile, tourist potential of marker profile.

 

Стаття присвячена проблемі практичного використання і збереження опорних розрізів лесово-грунтової серії заходу України. В роботі вказано на можливість використання опорних розрізів для потреб освіти і науки, а також як потенційних геотуристичних об’єктів. Проведено бальну оцінку наукового і туристичного потенціалу досліджуваних опорних розрізів лесово-ґрунтової серії регіону. Визначено об’єкти з найвищим науковим потенціалом та найперспективніші опорні розрізи для розвитку лесового геотуризму.

 

Ключові слова: опорний розріз, лесово-грунтова серія, рівень наукового потенціалу розрізу, туристичний потенціал опорного розрізу.


Keywords


опорний розріз, лесово-грунтова серія, рівень наукового потенціалу розрізу, туристичний потенціал опорного розрізу, marker profile, loess-soil series, level of scientific potential of profile, tourist potential of marker profile.

References


Використана література:

Богуцький А. Б. Антропогеновые покровные отложения Волыно-Подолии / А. Б. Богуцький // Антропогеновые отложения Украины. – Киев: Наук. думка, 1986. – С. 121–132.

Богуцький А. Б. Дослідження та використання геоспадщини Західної України / А. Б. Богуцький, Ю. В.Зінько // Охорона та менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях: Матеріали між-нар. наук.-практ. конф. – Гримайлів; Тернопіль: Джура, 2008. – С. 22–23.

Габчак Н. Ф. Геологічні пам’ятки як перспективні об’єкти розвитку туризму Закарпаття / Н. Ф. Габчак // Науковий вісник УжНУ. Серія Економіка. – 2009. – Вип. 28. – С. 17–21.

Гриценко В. П. Геологічні пам’ятки природи України: проблеми вивчення, збереження та раціонального використання / В. П. Гриценко, А. А. Іщенко, Ю. А. Русько, В. І. Шевченко. – К., 1995. – 61 с.

Гриценко В. П. Європейська політика з охорони геологічної спадщини на Україні / В. П. Гриценко // Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конференції “Регіон – 2003: стратегія оптимального розвитку”. – Харків, 2003. – С. 227–228.

Зінько Ю. В. Збережемо природну спадщину Львівщини / Ю. В. Зінько // Бюлетень. – Львів, 2007. – 26 с.

Зінько Ю. Природоохоронні геоморфологічні об’єкти у структурі геотуризму Західної України / Ю. Зінько, О. Шевчук // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – 2008. – Вип. 35. – С. 94–103.

Івченко А. Геологічна спадщина України: вивчаючи світовий досвід / А. Івченко // Географія та основи економіки в школі. – К., 1998. – С. 7–8.

Космачова М. В. Геологічні пам’ятки природи Харківщини як об’єкти наукової діяльності / М. В. Космачова // Вісн. Харків. ун-ту. – 2009. – № 864. – С. 58–61.

Космачова М. В. Про ранжирування геолого-географічних памʼяток природи за їх науковим і практичним значенням (на прикладі об’єктів Харківщини) / М. В. Космачова // Вісн. Харків. ун-ту. – 2005. – № 655: Геологія. Географія. Екологія. – С. 144–148.

Космачова М. В. Геологічні пам’ятки природи Харківщини, їх використання і охорона / М. В. Космачова // Вісн. Харків. ун-ту. Серія Екологія. – 2013. – № 1070. – Вип. 9. – С. 48–54.

Манюк В. В. Туристические аспекты использования геологических памятников природы / В. В. Манюк // Устойчивое развитие туризма на побережье Черного моря. – Одесса, 2001. – С. 50–59.

Манюк В. В. Туристическая и рекреационная деятельность как важные составляющие мониторинга геологических памятников природы / В. В. Манюк // Материалы Всероссийской научно-практической конференции “Природное и культурное наследие Южного Урала как инновационный ресурс”. – Уфа: ДизайнПолиграфЦентр, 2009. – С. 82–87.

Найдавніші леси Поділля і Покуття: проблеми генези, стратиграфії, палеогеографії: зб. наук. пр. ХVІ українсько-польського семінару. Скала-Подільська (13–16 вересня 2009 р.) / гол. ред. А. Богуцький. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 246 c.

Палеолітична стоянка Галич ІІ: проблеми стратиграфії та хронології / А. Богуцький, М. Ланчонт, О. Ситник [та ін.] // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2009. – Вип. 13. – С. 17–46.

Ситник О. Комплексні археологічно-геологічні дослідження палеолітичного поселення Галич І / О. Ситник, А. Богуцький // Нові технології в археології. – Київ–Львів, 2002. – С. 189–202.

Ситник О. С. Палеоліт Поділля: Великий Глибочок І / О. С. Ситник, А. Б. Богуцький. – Львів: Українські технології, 1998. – 144 с.

Шищенко П. Г. Геосайти Луганської області: їх раціональне використання та охорона: [монографія] / П. Г. Шищенко, Г. О. Сорокіна. – Луганськ: Альма–матер, 2008. – 280 с.

Fedorowicz S. Loess-paleosol sequence at Korshiv (Ukraine): Chronology based on complementary and parallel dating (TL, OSL), and litho-pedosedimentary analyses / S. Fedorowicz, M. Lanczont, A. Bogucki, J. Kusiak, P. Mroczek, G. Adamiec, A. Bluszcz, P. Moska, M. Tracz // Quaternary International. – 2012. – Vol. 268. – P. 1–14.

Frankowski Z. Vistulian litho- and pedosedimentary cycles recorded in the Kolodiiv loess-palaeosol sequence (East Carpathian Foreland, Ukraine) determined by laser grain-size analysis / Z. Frankowski, M. Łanczont, A. Bogutsky // Geological Quarterly. – 2007. – Vol. 51 (02). – P. 147–160.

Kusiak J. New Exposure of Loess Deposits in Boyanychi (Ukraine) – Results of Thermoluminescence Analyses / J. Kusiak, M. Lanczont, A. Bogucki // Geochronometria. – 2012. – Vol. 39 (1). – P. 84–100.

Rocha J. Assessment of the geological heritage of Cape Mondego Natural Monument (Central Portugal) / J. Rocha, J. Brilha, M. H. Henriques / Proceedings of the Geologists’ Association. – 2014. – Vol. 125. – P. 107–113.

Solarska A. Geodiversity of the loess regions in Poland: Inventory, geoconservation issues, and geotourism potential / A. Solarska, T. A. Hose, Dj. A. Vasiljević, P. Mroczek, Z. Jary, S. B. Marković, Kr. Widavski // Quaternary International. – 2013. – Vol. 296. – P. 68–81.

Vasiljević D. A. Loess towards (geo) tourism – proposed application on loess in Vojvodina region (North Serbia) / D. A. Vasiljević, S. B. Marković, T. A. Hose, I. Smalley, K. O'Hara-Dhand, B. Basarin, T. Lukić, M. D. Vujićić // Acta geographica Slovenica. – 2011. – Vol. 51-2. – P. 391–406.

Vasiljević Dj. A. The Introduction to Geoconservation of loess-palaeosol sequences in the Vojvodina region: Significant geoheritage of Serbia / Dj. A. Vasiljević, S. B. Marković, T. A. Hose, I. Smalley, B. Basarin, L. Lazić, G. Jović // Quaternary International. – Amsterdam, 2011. – Vol. 240 (1–2). – P. 108–116.

Vasiljević Dj. A. Loess-palaeosol sequences in China and Europe: Common values and geoconservation issues / Dj. A. Vasiljević, S. B. Marković, T. A. Hose, Z. Ding, Z. Guo, X. Liu, I. Smalley, T. Lukić, M. D. Vujićić // Catena. – 2014. – Vol. 117. – P. 108–118.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)