Wiedza i postawy pracowników biurowych wobec Programu Badań Przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu jelita grubego = Knowledge and attitudes of the clerical staff towards Screening Program for early detection of colorectal cancer

Ewelina Kozłowska, Anna Kowalczyk

Abstract


 

Kozłowska Ewelina, Kowalczyk Anna. Wiedza i postawy pracowników biurowych wobec Programu Badań Przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu jelita grubego = Knowledge and attitudes of the clerical staff towards Screening Program for early detection of colorectal cancer. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):443-456. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.31046

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31046

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A443-456

https://pbn.nauka.gov.pl/works/626991

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 26.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 15.09.2015.

 

Wiedza i postawy pracowników biurowych wobec Programu Badań Przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu jelita grubego

 

Knowledge and attitudes of the clerical staff towards Screening Program for early detection of colorectal cancer

 

Ewelina Kozłowska1, Anna Kowalczyk2

 

1Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Adres do korespondencji / Address for correspondence:

mgr Ewelina Kozłowska

Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin

e-mail: ewelina.kozlowska@umlub.pl

 

Słowa kluczowe: rak jelita grubego, profilaktyka, badania przesiewowe, pracownicy biurowi.

Key words: colorectal cancer, prevention, screenings, office workers.

 

STRESZCZENIE

Wprowadzenie i cel pracy. Rak jelita grubego jest trzecim w Polsce i drugim w Europie najczęściej występującym nowotworem. W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych opracowano i wdrożono skrining raka jelita grubego finansowany w całości przez Ministerstwo Zdrowia. Celem badań było poznanie wiedzy oraz postaw pracowników biurowych wobec Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego.

Materiał i metoda. Przeprowadzono badanie ankietowe wśród 937 pracowników biurowych zatrudnionych w województwie lubelskim. Materiał badawczy zebrano za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety, a następnie poddano analizie statystycznej nieparametrycznym testem statystycznym χ2 Pearsona.

Wyniki. W badaniach przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia raka jelita grubego dotychczas wzięło udział jedynie 17,5% osób powyżej 50. roku życia. Tylko 38,3% respondentów zadeklarowało chęć uczestnictwa w skriningu po otrzymaniu imiennego zaproszenia. Ponad 3% osób obciążonych rodzinnie rakiem jelita grubego nie zamierza w przyszłości wziąć udziału w darmowym badaniu profilaktycznym, a 46,5% nie jest pewna czy kiedykolwiek weźmie w nim udział. Większość badanych nie słyszało o realizowanym programie wczesnego wykrywania raka jelita grubego (54,5%) lub posiada nieznaczną wiedzę na ten temat (19,5%).

Wnioski. Pracownicy biurowi wykazują niskie zainteresowanie skriningiem onkologicznym, a fakt obciążenia rodzinnego chorobą nowotworową nie skłania do zmiany tej postawy. Konieczne jest opracowanie metod, które zwiększą poziom wiedzy Polaków na temat ryzyka zachorowalności, jak i skuteczności badań przesiewowych. Zasadne jest prowadzenie odpowiedniej kampanii promującej udział w badaniach endoskopowych jelita grubego.

 

SUMMARY

Introduction and work aim. Colorectal cancer is the third in Poland and second in Europe most common malignant tumor. As part of the National Program Against Cancer there was developed and implemented screening of colorectal cancer financed by the Department of Health. An aim of study was to find out the knowledge and attitudes of clerical staff towards Screening Program for early detection of colorectal cancer.

Material and Method: Diagnostic survey was conducted amongst 937 clerical staff employed in the Lublin Voivodeship. The research material was collected by author's questionnaire form and then were analyzed statistically non-parametric statistical test χ2 Pearson.

Results. In early detection screening tests for colorectal cancer have so far attended only 17,5% of people over 50 years of age. Only 38,3% of respondents declared willingness to participate in the screening test after receiving a personal invitation. 3% of persons with family history of cancer doesn’t intend to participate in the future in a free prophylactic examination, and 46,5% isn't sure whether will participate in it. Most of surveyed never heard about carried out program for early detection of colorectal cancer (54,5%) or has a slight knowledge of this subject (19,5%).

Conclusions: Office employees show a low interest in cancer screening, and history of family cancer doesn’t affect on change this attitude. It is necessary to develop methods that will increase the level of Poles knowledge about the incidence risk, as well as effectiveness of screening tests. It is appropriate to conduct a proper campaign to promote participation in endoscopic examinations of the colon.


Keywords


rak jelita grubego, profilaktyka, badania przesiewowe, pracownicy biurowi, colorectal cancer, prevention, screenings, office workers.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2006 roku. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie. Warszawa; 2008.

Stec R. Badania przesiewowe w raku jelita grubego. Współczesna Onkologia. 2006; 10(3): 96–102.

Wojtyniak B, Goryński P, Moskalewicz B. (red.). Sytuacja zdrowotna ludności polskiej i jej uwarunkowania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH. Warszawa; 2012.

Nowacki M, Religa Z, Zatoński W. Kardiologia i onkologia w Polsce na początku XXI wieku, stan, wyzwania i perspektywy. I Kongres Demograficzny w Polsce. Warszawa; 2002.

Banaszkiewicz Z, Jarmocik P, Tojek K, Świtoński M, Jawień A. Rak jelita grubego u ludzi młodych – badanie retrospektywne. Chirurgia Polska. 2008; 10(1): 1-7.

Mould RF. Statystyka zachorowań na nowotwory ze szczególnym uwzględnieniem raka prostaty, okrężnicy i odbytnicy, płuca oraz piersi i szyjki macicy. Nowotwory - Journal of Oncology. 2008; 58(3): 213-220.

Program Badań Przesiewowych. Wczesne Wykrywanie Raka Jelita Grubego. Warszawa. http://pbp.org.pl/ (dostęp: 2015.08.23).

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych [cytowany 7 grudnia 2014] Ministerstwo Zdrowia, Warszawa. http://www2.mz.gov.pl (dostęp: 2015.06.13).

Wronkowski Z, Zwierno M. Zalecenia dotyczące badań przesiewowych w Unii Europejskiej. I. Gus. Warszawa; 2004.

Kotowski B, Kamiński MF, Rupiński M, Kraszewska E, Pachlewski J, Orłowska J. i wsp. Analiza jakości kolonoskopii w Ogólnopolskim Programie Badań Przesiewowych dla Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego. Gastroenterologia Kliniczna. 2009; 1 (1): 45–53.

Wender R. Barriers to screening for colorectal cancer. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2002; 12(1): 145-70.

Strategia Walki z Rakiem w Polsce w latach 2015-2024 [cytowany 7 grudnia 2014]. PRIMUM RP, Warszawa. http://www.walkazrakiem.pl (dostęp: 2015.06.14).

Schoenfeld P, Cash B, Flood A. i wsp. Colonoscopic screening of average-risk women for colorectal neoplasia. N Engl J Med. 2005; 352: 2061–2068.

Raport Obywatelskiego Porozumienia Na Rzecz Onkologii Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych: analiza realizacji i rekomendacje. 2014. http://fpbb.pl/user_upload/static/file/Materia%C5%82y%202015/Raport_NPZChN%20Analiza%20realizacji.pdf (dostęp: 2015.09.10).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)