Aktywność fizyczna a choroby cywilizacyjne osób starszych = Physical activity and older people's civilization diseases

Magdalena Kotlarek, Mirosława Szark-Eckardt, Pavol Bartik, Walery Zukow

Abstract


Kotlarek Magdalena, Szark-Eckardt Mirosława, Bartik Pavol, Zukow Walery. Aktywność fizyczna a choroby cywilizacyjne osób starszych = Physical activity and older people's civilization diseases. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):397-412. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.31000

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31000

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A397-412

https://pbn.nauka.gov.pl/works/626190

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 13.09.2015.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A CHOROBY CYWILIZACYJNE OSÓB STARSZYCH

Physical activity and older people's civilization diseases

 

Kotlarek Magdalena1, Szark-Eckardt Mirosława1, Bartik Pavol1, Zukow Walery1

 

1Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Kultury Fizycznej

 

Streszczenie

Aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na zdrowie każdego człowieka. Ruch nie tylko zapobiega, ale także jest sposobem na leczenie wielu chorób cywilizacyjnych.

Celem pracy było zbadanie świadomości osób starszych w zakresie aktywności fizycznej, tego w jakim stopniu mają z nią do czynienia i czy ma ona wpływ na radzenie sobie z chorobami cywilizacyjnymi, jakie najczęściej dotykają osoby starsze, takie jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy miażdżyca.

Aktywność fizyczna to nie tylko dyscypliny sportu, ale także prozaiczne porządki w ogrodzie czy też piesze wyjście na zakupy. Największą popularnością cieszą się wśród badanych takie formy aktywności jak: spacer, nordic walking i jazda rowerem. Wywnioskować można, że formy te wybierane są m.in. ze względu na mały wkład finansowy oraz niewielki stopień trudności. Większość badanych podejmuje ruch dla przyjemności i rozrywki, łącząc aktywność fizyczną z pożytecznym sposobem na spędzanie wolnego czasu.

Aktywność fizyczna połączona z odpowiednią dietą stanowi nieodłączny element pomyślnej starości oraz jakości życia.

 

Słowa kluczowe: ruch, choroby, zdrowie, okres starości, aktywność fizyczna.

 

 

 

Abstract

 

            Physical activity contributes to the health of every human being. Not only prevents movement, but also is a way to treat many of the diseases of civilization.

            The aim of the study was to investigate the awareness of older people in terms of physical activity, the extent to which they have to deal with it, and whether it has an impact on coping with diseases connected with civilization, which most commonly affect the elderly, such as hypertension, diabetes or atherosclerosis.

            Physical activity is not only sport, but also mundane chores in the garden, or walking out. The most popular among the surveyed such activities as walking, nordic walking and cycling. You can deduce that these forms are selected. because of the small financial contributions and a small degree of difficulty. The majority of interviewees take the movement for pleasure and entertainment, combining physical activity with a useful way of spending free time.

            Physical activity combined with a proper diet is an inherent element of the successful old age and quality of life.

 

Keywords: motion, sickness, health, old age, physical activity.


Keywords


ruch, choroby, zdrowie, okres starości, aktywność fizyczna, traffic, disease, health, age, period of physical activity.

Full Text:

PDF

References


Adach J., 2007, Aktywność ruchowa w podeszłym wieku (W:) Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Krajowa Konferencja. Materiały naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Instytut Kultury Fizycznej, Szczecin.

Barankiewicz Jerzy, 1998, Leksykon wychowania fizycznego i sportu, Warszawa.

Bicka A, Kozdroń E., 2003, Aktywność ruchowa ludzi starszych czynnikiem adaptacyjnym do określonego wysiłku fizycznego. Kultura Fizyczna, nr 5/6.

Borzucka D., Rektor Z., 2005, Świadomość znaczenia aktywności ruchowej w społeczeństwie, w opinii ludzi starszych aktywnych fizycznie, Politechnika Opolska. Opole

Drabik J., 1995, Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, część 1, Gdańsk.

Drabik J., 1996, Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych. Wyd. AWF, Gdańsk.

Łobocki M.: 2009 , Metody i techniki badań pedagogicznych. Warszawa

Kozdroń E., 2004, Program rekreacji ruchowej osób starszych. Skrypt dla studentów wychowania fizycznego i instruktorów rekreacji ruchowej. Wyd. AWF, Warszawa

Kozdroń E., 2006, Rekreacja ruchowa osób „trzeciego wieku” (W:) Zarys teorii rekreacji ruchowej (red.) A. Dąbrowskiego, Warszawa.

Król K., Maroszek-Szymala A., 2010, Aktywność ruchowa dojrzałych kobiet: moda czy konieczność. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 1.

Kuński Henryk, 2003, Trening zdrowotny osób dorosłych, Warszawa.

Łobocki M., 2005, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków.

Murawska-Ciałowicz E., Zatoń M. (red), 2005, Znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia, Wyd. AWF, Wrocław

Napierała M., 2004, Turystyka lekarstwem na młodość, "zeszyty naukowe", tom 1, Bydgoszcz.

Olszewski H., 1999, Aktywność ruchowa w życiu osób starzejących się : badania z perspektywy kompetencji kulturowej. Przegląd Psychologiczny, nr 4.

Parnicka U., 2004, Aktywność ruchowa - to zdrowa jesień życia. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 4.

Pilch T., 2010, Zasady badań pedagogicznych. Warszawa

Pilch T., Bauman T., 2001, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001.

Sieńko-Awierianów E., Stępień-Słodkowska M., Łubkowska W. 2012, Wpływ uprawiania Nordic Walking na jakość życia kobiet z nadwagą i otyłością. (w:) red. M. Sokołowski, A. Kaiser, J. Brzozowski, Holistyczna koncepcja zdrowia w turystyce i rekreacji, Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań, Seria: Monografie No. 5/12.

Stefaniak M., 2009, Nordic Walking w programowaniu aktywności fizycznej osób starszych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 11.

Szczerbiski R., Karczewski J., Szpak A., Karczewska Z., 2007, Aktywność fizyczna i zajęcia sedenteryjne, Cz. I.

Sztumski J.: 1995, Wstęp do metod i technik badań pedagogicznych. Katowice

Internet:

www.emvit.pl/pl/Wiedza2/Aktywny-senior

www.emvit.pl/pl/Wiedza2/Zacheta-do-aktywnosci-fizycznej

http://naobcasach.pl/nie-siedz-w-domu


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)