Aktywność fizyczna i niektóre jej uwarunkowania wśród młodzieży licealnej = Physical activity and some of its conditions amongst secondary-school youth

Ewelina Kozłowska, Anna Kowalczyk, Agnieszka Marzec

Abstract


Kozłowska Ewelina, Kowalczyk Anna, Marzec Agnieszka. Aktywność fizyczna i niektóre jej uwarunkowania wśród młodzieży licealnej = Physical activity and some of its conditions amongst secondary-school youth. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):386-396. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.30957

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30957

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A386-396

https://pbn.nauka.gov.pl/works/624653

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 13.09.2015.

Aktywność fizyczna i niektóre jej uwarunkowania wśród młodzieży licealnej

 

Physical activity and some of its conditions amongst secondary-school youth

 

Ewelina Kozłowska1, Anna Kowalczyk2, Agnieszka Marzec3

 

1Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2 Studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3Zakład Dietetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lubinie

 

 

Adres do korespondencji / Address for correspondence

mgr Ewelina Kozłowska

Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin

e-mail: ewelina.kozlowska@umlub.pl

 

 

Streszczenie

 

Wprowadzenie i cel pracy. Aktywność fizyczna stanowi jeden z kluczowych warunków zdrowego stylu życia. Niestety, jak wynika z analiz zaledwie 30% dzieci i młodzieży podejmuje czynności ruchowe, których rodzaj, częstotliwość i intensywność zaspokajają potrzeby fizjologiczne organizmu. Celem pracy jest poznanie aktywności fizycznej młodzieży licealnej oraz niektórych jej uwarunkowań.

Materiał i metoda. Badania zostały przeprowadzone wśród 174 uczniów uczęszczających do liceum ogólnokształcącego w Zamościu. Materiał badawczy uzyskano techniką ankietowania z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, a następnie poddano analizie statystycznej nieparametrycznym testem χ2 Pearsona.

Wyniki. Chłopcy częściej spędzają wolny czas uprawiając sport (p=0,005), częściej ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego (p=0,044) oraz przeznaczają większą ilość czasu na jednorazowe ćwiczenia fizyczne (p=0,000). Wśród dziewcząt wiodącym motywatorem ruchu jest zrzucenie lub utrzymanie prawidłowej masy ciała, natomiast wśród chłopców - przyjemność płynąca z aktywności ruchowej (p=0,012). Istotne znaczenie w kontekście zwiększenia aktywności fizycznej wśród uczniów zamieszkujących tereny wiejskie ma czynnik związany z dostępem do infrastruktury sportowej w okolicy zamieszkania. Natomiast wśród mieszkańców miast wiodącą rolę odgrywa dysponowanie odpowiednią ilością czasu (p=0,027).

Wnioski. Dziewczęta stanowią grupę licealistów szczególnie zagrożoną niedoborem aktywności ruchowej. Programy promujące aktywny tryb życia powinny być ukierunkowane na kształcenie umiejętności czerpania przyjemności z ruchu oraz efektywnego zarządzania czasem wolnym. Niedostateczna liczba obiektów rekreacyjnych na terenach wiejskich stanowi istotny czynnik ograniczający dodatkową aktywność fizyczną adolescentów.

 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, wychowanie fizyczne, motywy, bariery, młodzież licealna.

 

 

 

Summary

 

Introduction and work aim. Physical activity constitutes one of key conditions for a healthy lifestyle. Unfortunately, as it results from the analyses only 30% of children and youth undertake physical activities, which type, frequency and intensity meets physiological needs of the body. An aim of the work is to analyze the physical activity of secondary-school youth and some of its conditions.

Material and Method. Examinations were conducted amongst 174 pupils attending to comprehensive secondary school in Zamość. Research material was obtained with surveys technique using the author's questionnaire form, and next subjected to statistical analysis with nonparametric Pearson’s χ2 statistical test.

Results. Boys more often spend their free time practicing sport (p=0.005), more often exercise during physical lessons (p=0.044), and spend more time on one-off exercise (p=0.000). Amongst girls the leading motivator is to lose or keep correct body weight, however amongst boys – pleasure of physical activity (p=0.012). An important in the context of increasing physical activity amongst pupils living in the countryside is a factor associated with the access to sport infrastructure in the area of residence. However, amongst residents of cities an important is appropriate amount of time (p=0.027).

Conclusions. Girls constitute a group of secondary-school pupils particularly threatened with deficiency of physical activity. Programs promoting an active lifestyle should be directed to educate the ability of drawing pleasure from movement and effective time management. Insufficient number of recreational objects on country areas constitutes an important factor that limits the additional physical activity of adolescents.

 

Keywords: physical activity, physical education, motives, restrictions, secondary-school youth.


Keywords


aktywność fizyczna, wychowanie - fizyczne, motywy, bariery, młodzież licealna, physical activity, physical education, motives, restrictions, secondary-school youth.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Kuński H. Medycyna aktywności ruchowej dla pedagogów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 1999.

Allison DB, Fontaine KR, Manson JE, Stevens J, VanItallie TB. Annual deaths attributable to obesity in the United States. JAMA. 1999; 282 (16): 1530-1538.

EU Working Group “Sport and Health” (2008) EU Physical Activity Guidelines. http://ec.europa.eu/sport/library/policy_documents/eu-physical-activity-guidelines-2008_en.pdf (dostęp: 2015.08.15).

Kohl HW. Physical activity and cardiovascular disease: evidence for a dose response. Med Sci Sports Exerc. 2001; 33 (6): 472-483.

Drabik J. Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Cz. I. Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane AWF; 1995.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 – 2015. Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. Nr 90 / 2007.

Special Eurobarometer 412. Sport and physical activity. Wave EB80.2 – TNS Opinion & Social. Badanie przeprowadzone na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury w 2013 r. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_412_en.pdf (dostęp: 2015.07.24.).

Badanie specjalne Eurobarometru 72.3. Sport i aktywność fizyczna. TNS Opinion & Social. Badanie przeprowadzone na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury w 2009 r. http://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/10347/original/Eurobarometr_pl.pdf?1334720685 (dostęp: 2015.07.26.).

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 – 2015. Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. Nr 90 / 2007.

Świderska-Kopacz J, Marcinkowski JT, Jankowska K. Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ich wybrane uwarunkowania. Cz. V. Aktywność fizyczna. Probl Hig Epidemiol. 2008; 89(2): 246-250.

Higgins JW, Gaul C, Gibbons S, Van Gyn G. Factors influencing physical activity levels among Canadian youth. Canadian Journal of Public Health. 2003; 94(1): 45-51.

Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 r. Warszawa; 2014. https://www.nik.gov.pl/plik/id,6922.pdf (dostęp: 2015.07.26).

Kozłowska E, Kowalczyk A, Rząca M, Kocka K. Uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego a rozwój kultury fizycznej po zakończeniu etapu edukacyjnego. Journal of Education, Health and Sport. 2015; 5(4): 355-365.

Witana K, Szpak A. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne aktywności fizycznej młodzieży szkół średnich w Białymstoku. Probl Hig Epidemiol. 2009; 90(1): 42-46.

Curyło M. Zachowania zdrowotne młodzieży w wieku licealnym z małego miasta. Ann Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. 2005; Sectio D, suppl. XVI: 272-276.

Marcysiak M, Zagroba M, Ostrowska B, Wiśniewska E, Marcysiak M, Skotnicka-Klonowicz G. Aktywność fizyczna a zachowania żywieniowe dzieci i młodzieży powiatu ciechanowskiego. Probl Pielęg. 2010; 18(2): 176–183.

Talaei M, Rabiei K, Talaei Z, Amiri N, Zolfaghari B, Kabiri P i wsp. Physical activity, sex and socioeconomic status: A population based study. ARYA Atheroscler. 2013; 9(1): 51–60.

Walicka-Cupryś K, Ćwirlej A, Kużdżał A, Zawadzka D. Aktywność fizyczna młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Young Sport Sci. 2010; 2: 32-39.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)