Rola wychowania fizycznego w budowaniu świadomości w zakresie aktywności fizycznej uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy = The role of physical education to build awareness of physical activity students Gymnasium named John Paul II in Mrocza

Agata Jędrzyńska, Mirosława Szark-Eckardt, Michalina Kuska, Walery Zukow

Abstract


Jędrzyńska Agata, Szark-Eckardt Mirosława, Kuska Michalina, Zukow Walery. Rola wychowania fizycznego w budowaniu świadomości w zakresie aktywności fizycznej uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy = The role of physical education to build awareness of physical activity students Gymnasium named John Paul II in Mrocza. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):317-336. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.30926

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30926

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A317-336

https://pbn.nauka.gov.pl/works/624239

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 08.09.2015.

 

Rola wychowania fizycznego w budowaniu świadomości

w zakresie aktywności fizycznej uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy

 

The role of physical education to build awareness of physical activity students Gymnasium named John Paul II in Mrocza

 

Agata Jędrzyńska1, Mirosława Szark-Eckardt2, Michalina Kuska2, Walery Zukow2

 

1Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Geografii

2Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Kultury Fizycznej

 

Streszczenie

Tematem pracy jest wpływ uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego na proces budowania świadomości w zakresie aktywności fizycznej. Badana grupa to uczniowie klas trzecich Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy. Celem, jaki przyświecał podjęciu tego tematu było zbadanie, w jakim stopniu uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego wpływa na ogólny rozwój młodego człowieka w określonym wieku szkolnym oraz określenie stosunku nastolatków do podejmowania aktywności fizycznej. W przypadku uczniów klas trzecich gimnazjum – a założyć można, że problem dotyczy także pozostałych poziomów nauczania – duża część uczniów rezygnuje z czynnego udziału w lekcjach wf, najczęściej z błahych powodów. Nakłada się to na okres dojrzewania, a więc trudny czas dla uczniów pod względem zmian zachodzących w ich psychice. To także trudny czas dla rodziców i wychowawców, wymagający od nich znacznej uwagi i zrozumienia źródeł zachowań młodych ludzi. Wychowanie fizyczne bez wątpienia ma ogromne znaczenie w ogólnym procesie wychowawczym. Dlatego ważne jest, by na poszczególnych szczeblach edukacji uczniowi nabyli pożądane nawyki w zakresie aktywności fizycznej i świadomości prozdrowotnej, gdyż w późniejszym życiu, w przypadku zaniedbań w tym obszarze, trudniej będzie je w sobie wzbudzić.

Z przeprowadzonych analiz można wywnioskować, że młodzież ma w sobie potencjał fizyczny i intelektualny, by w dorosłym życiu być aktywnymi i zdrowymi ludźmi. Jednak warunkiem tego jest świadome kreowanie nawyków, które w przyszłości będą to warunkować.

 

Słowa kluczowe: wychowanie fizyczne, aktywność fizyczna, kultura fizyczna, świadomość, edukacja, styl życia, zdrowie.

 

Abstract

The theme of the work is the impact of participation in physical education classes on the process of building awareness of physical activity. The test group is a third grade students Gymnasium named John Paul II in Mrocza. The goal, which prevailed during the adoption of this theme was to examine the extent to which participation in the classes of physical education affects the overall development of a young man in a particular school and the determination of the ratio of teenagers to make physical activity.

In the case of third-country students in grades Gymnasium – and you can bet that the problem also applies to the other levels of learning – a large part of students resigns from active participation in lessons of wf, the most trivial of reasons. Imposes on puberty, so a tough time for students in terms of changes in their psyche. It's also a difficult time for parents and educators, requires them to substantial attention and understanding the sources of the behavior of young people. Physical education no doubt is of the utmost importance in the overall educational process. Therefore, it is important that the various levels of education the student in terms of physical activity habits desirable bought and awareness of preventive treatment, because later on in life, in the case of neglect in this area, it will be harder in itself arouse.

From the analysis it can be concluded that young people have the potential physical and intellectual, to adulthood to be active and healthy people. However, this condition is conscious of creating habits that in the future it will be condition.

 

Keywords: physical education, physical activity, physical culture, consciousness, education, lifestyle, health.


Keywords


wychowanie fizyczne, aktywność fizyczna, kultura fizyczna, świadomość, edukacja, styl życia, zdrowie, physical education, physical activity, physical culture, consciousness, education, lifestyle, health.

Full Text:

PDF

References


Barankiewicz J., 1998, Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego, (red.) Zuchora J., WSiP, Warszawa.

Bielski J., 2005, Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego: podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych, Kraków

Drabik J., 1995, Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, AWF im. J. Śniadeckiego, Gdańsk.

Gracz J., Sankowski T., 2007, Psychologia aktywności sportowej, AWF im. E. Piaseckiego, Poznań.

Kiełbasiewicz-Drozdowska I., 2001, Zarys rozwoju rozwoju refleksji teoretycznej nad problematyką rekreacji, [w:] Teoria i metodyka rekreacji (zagadnienia podstawowe), Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Siwiński W., AWF, Poznań.

Łobocki M., 2005, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków.

Pilch T., 2010, Zasady badań pedagogicznych. Warszawa.

Pilch T., Bauman T., 2001, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Sztumski J.: 1995, Wstęp do metod i technik badań pedagogicznych. Katowice.

Tarnowki M., Sieńko-Awierianów E., Łubkowska W., O potrzebie uwzględniania edukacji regionalnej i krajoznawstwa w procesie kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego i animatorów rekreacji ruchowej i ekoturystyki, [w:] J. Eider (red.), Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Toczek-Werner S., 1998, Znaczenie rekreacji ruchowej i turystyki w życiu współczesnego człowieka, [w:] Podstawy rekreacji turystyki, (red.) Toczek-Werner S., AWF, Wrocław.

Urniaż J., Jurgielewicz-Urniaż M., 2004, Znaczenie aktywności fizycznej i edukacji fizycznej w życiu współczesnego człowieka, [w:] Aktywność fizyczna potrzebą twórczego życia, (Red.) Czerwiński J., Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Olsztyn.

Winiarski R.W., 1989, Wstęp do teorii rekreacji, Wydawnictwo Skryptowe nr 100, Kraków.

Zuchora K., 1974, Wychowanie fizyczne naszych dni, Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)