Rehabilitacja - od starożytności do współczesności = Rehabilitation from antiquity to modernity

Piotr Biegański, Emilia Polewska

Abstract


Biegański Piotr, Polewska Emilia. Rehabilitacja - od starożytności do współczesności = Rehabilitation from antiquity to modernity. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):363-374. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.30936

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30936

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A363-374

https://pbn.nauka.gov.pl/works/624273

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 12.09.2015.

 

Rehabilitacja - od starożytności do współczesności

Rehabilitation from antiquity to modernity

 

Piotr Biegański, Emilia Polewska

 

1. Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii,

Zakład Ergonomii i Wysiłku Fizycznego

Department of Hygiene, Epidemiology and Ergonomics,

Division of Ergonomics and Physical Effort

 

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Collegium Medicum UMK in Bydgoszcz

 

Adres: M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. (52) 585 36 15, e-mail: kizhigieny@cm.umk.pl

 

                        2. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a                                   Educational Center No. 1 Louis Braille                                   Adres: Z. Krasickiego 1, 85-008 Bydgoszcz
                        tel. (52) 322-17-87, e-mail: louis@braille.bydgoszcz.pl  Streszczenie Pierwsze wzmianki dotyczące rehabilitacji sięgają czasów Chińskiego cesarza Hoong - Ti  - 3 tys. lat p.n.e. Formy wykorzystywane w późniejszych latach jak leczenie światłem, ciepłem, wodą czy bodźcami manualnymi stanowią podwaliny dzisiejszej pracy z ciałem prowadzonej przez fizjoterapeutów. Wraz z rozwojem ludzkości wiedza na temat ciała i jego funkcjonowania zwiększała się aż do gwałtownego rozwoju rehabilitacji w wieku XX poprzez utworzenie usystematyzowanego systemu kształcenia, prowadzenia badań naukowych, powstanie metod usprawniania pacjentów. Summary The first mention of rehabilitation dates back to the Chinese emperor Hoong - Ti - 3 thousand years BC. Forms used in later years as the treatment of light, heat, water or manual work are the cornerstones of today's manual body work carried out by physiotherapists. With the development of human knowledge about the body and functions increased until the rapid development of rehabilitation in the XX century through the creation of a structured system of education, research, the creation of treatment therapy. Słowa kluczowe: historia rehabilitacji, rehabilitacja.Key word: history of rehabilitation, rehabilitation.

Keywords


historia rehabilitacji; rehabilitacja, history of rehabilitation, rehabilitation.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo

K. Milanowska, Rehabilitacja medyczna, Warszawa, 2001, s. 9-14.

Z. Śliwiński, A. Sieroń, Wielka Fizjoterapia, 2014, s. 1-11.

K. Milanowska, Kinezyterapia, 2001, s. 10-15.

S. Wilk, Historia rehabilitacji, Warszawa, 1999.

F. Kaltenborn, Kręgosłup badanie i manualne mobilizacje, tłum. M. Dębski, Toruń, 1998.

A. Kwolek, Rehabilitacja Medyczna, Wrocław, 2003, t. I, s. 1-7.

A. Kalinowski, Helena Kuczalska - prekursorka szkół kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego w Polsce, "Kultura Fizyczna", 1981, nr 3, s. 22-24.

J. Kiwerski, Rehabilitacja - wczoraj, dziś, jutro, Nowa Med., nr 4, z. 8, 3-6.

A. Straburzyńska - Lupa, G. Strabużyński, Fizjoterapia, Warszawa, 2006, s. 73-75;323-325, 377, 439-441.

S. Jandziś, M. Kiljański, M. Migała, Historia Polskiej rehabilitacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2013, s. 124.

A. Zagłoba - Kaszuba, J. Huber, Zarys rozwoju metod rehabilitacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem techniki proprioceptywnego ułatwienia nerwowo - mięśniowego opartego na badaniach neurofizjologicznych, Nowiny Lek., nr 77, z. 5, s. 385-391.

M. Bilińska, G. Biliński, T. Ciesielski, Wykorzystanie koncepcji Bobath w zwalczaniu spastyczności, "Rehabilitacja", 2013, nr 2, s. 14-18.

G. Dytrych, Kontrowersje wokół metody Vojty, "Neurologia Dziecięca", 2008, nr 33, s. 59-62.

A. Zembaty, Rodowód historyczny fizjoterapii, Post. Rehabil, 1991, nr 5, z. 1, s. 17-23.

P. Biegański, A. Radzimińska, I. Bułatowicz, Wpływ kinesiotapingu na długość mięśni kulszowo - goleniowych u kobiet w wieku 16-19 lat. Journal of Health Sciences, 2014, vol. 4, nr 9, s. 101 – 108.

T. Myers, Taśmy anatomiczne i meridiany mięśniowo - powięziowe dla terapeutów manualnych i specjalistów leczenia ruchem, tłum . M. Wytrążek, Warszawa, 2015, s. 1-17.

K. Weber - Nowakowska, M. Gębska, A. Wiatrak, Fizjoterapeuta zawód znany czy nieznany? Wiedza mieszkańców województwa zachodnio pomorskieg ona temat fizjoterapii. Doniesienia wstępne." Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie", 2013, nr 5, z. 2, str.138-142.

M. Łakomski, K. Kędziora - Kornatowska, M. Podhorecka, Prawne podstawy zawodu fizjoterapeuty i potrzeba ustawy o zawodzie. Część III Konieczność wydania ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. "Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja", 2014, nr 56, str. 48-52.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)