Trendy konsumenckie a wydajność mleczna i zawartość białka w mleku krów rasy Holsztyńsko–Fryzyjskiej = Consumer trends in relationto milk yield and protein content in milk of dairy Holstein-Friesian cows

Milena Górecka, Oliwia Duszyńska-Stolarska, Angelika Habel, Maria Bogdzińska

Abstract


Górecka Milena, Duszyńska-Stolarska Oliwia, Habel Angelika, Bogdzińska Maria. Trendy konsumenckie a wydajność mleczna i zawartość białka w mleku krów rasy Holsztyńsko–Fryzyjskiej = Consumer trends in relationto milk yield and protein content in milk of dairy Holstein-Friesian cows. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):251-257. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18559

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%286%29%3A251-257

https://pbn.nauka.gov.pl/works/565795

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18559

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 10.06.2015.

 

Trendy konsumenckie a wydajność mleczna i zawartość białka w mleku krów rasy Holsztyńsko-Fryzyjskiej

 

Consumer trends in relationto milk yield and protein content in milk of dairy Holstein-Friesian cows

 

Milena Górecka, Oliwia Duszyńska-Stolarska, Angelika Habel, Maria Bogdzińska1

1University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Department of Genetics and General Animal Breeding

 

Streszczenie

Bydło mleczne jest hodowane głównie z uwagi na duże ilości pozyskiwanego mleka, które jest bogate w białko. Produkowane mleko jest ważne w diecie dzieci, młodzieży i osób starszych. Posiada ono niezbędne składniki do budowy kości i regeneracji komórek. Wydajność mleczna, razem z zawartością białka w mleku są najważniejszym parametrem klasyfikującym jego przydatność. Jednym z gatunków bydła mlecznego jest rasa Holsztyńsko – Fryzyjska. Obejmuje ono bydło czarno – białe i czerwono – białe pochodzenia krajowego i zagranicznego oraz potomstwo pochodzące z kojarzenia pomiędzy odmianami barwnymi. Badanie obejmowało grupę o odmianie HO – czyli bydło tylko odmiany czarno – białej. Ta grupa obejmowała dwa stada: jedno  wolnowybiegowe, gdzie badaniami objęto 149 krów i drugie – alkierzowe o liczebności 150 sztuk. Średnia wydajność mleczna w pierwszej grupie to 8988 kg mleka w 305-dniowej laktacji, natomiast w drugiej grupie wynik ten kształtował się na poziomie 8421,74 kg mleka. Celem badania było wykazanie wpływu wybranych czynników na wydajność mleczną i zawartość białka w mleku. W tym doświadczeniu był to system utrzymania oraz kolejność laktacji.

 

Słowa kluczowe: wydajność mleczna, zawartość białka, bydło mleczne

Summary

Dairy cattle are breeding for the ability to produce large quantities of milk which is plentiful of protein. Produced milk is an important in the diet of children, youth and the elderly. It has necessary factors to build bones and regenerate cells. Milk yield, together with a protein content in milk is the most important parameter determining the profitability of farming. One of the species of dairy cattle are Holstein – Friesian cows. They are include black-and-white and red-and-white domestic and foreign origin and offspring from the mating between varieties of colored cattle. The research was conducted on herd HO variety of Holstein – Friesian breed – it means the only black-and-white cattle domestic and foreign origin and their offspring. This group consisted of two herds. One of it - 149 cows in a free range housing system and the second – 150 cows kept indoor. The average milk yield in first group is 8988 kg of milk per 305-day lactation and in the second group it’s 8421,74 kg of milk. The aim of this study is to demonstrate the influence of selected factors on milk yield and protein content in milk of cows. In this research as selected factors were housing system and lactation sequence.

 

Key words: milk yield, protein content, dairy cows.


Keywords


zawartość białka, bydło mleczne, wydajność mleczna, milk yield, protein content, dairy cows.

Full Text:

PDF

References


Litwińczuk Z., Szulc T. i in. Hodowla i użytkowanie bydła. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa 2005

Kapela K., Guliński P. Jakość cytologiczna mleka produkowanego w różnych typach obór. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 2007 t. 3, nr 1, 109 – 114

Ziemiński R., Ćwikła A. Wpływ systemu utrzymania krów na wydajność i jakość higieniczną mleka. LXXI Zjazd PTZ w Bydgoszczy 2006. Sekcja Chowu i Hodowli Bydła. Komunikaty naukowe, zesz. I. str. 40

Litwińczuk Z., Szulc T. Hodowla i użytkowanie bydła. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa 2005

Guliński P. i in. Próba określenia związków pomiędzy liczbą komórek somatycznych a wybranymi cechami użytkowości mlecznej krów. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 2003, 69.

Wroński M., Jarmuż W., Skrzypek R. Factors associated with the levels of somatic cells and microorganisms in bulk tank milk. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2007. vol. 57,4.

Bogucki M., Sawa A. Wydajność dobowa i jakość mleka jako efekt współdziałania genotypu i wybranych czynników pozagenetycznych. Acta ScientiarumPolonorum. Zootechnika 2002.

Stenzel R., Chabuz W., Ciastek K., Żelezik M. Wpływ wybranych czynników środowiskowych i genotypu na jakość i skład chemiczny mleka pozyskiwanego w gospodarstwach prywatnych Lubelszczyzny. AnnalesUniversitatisMariae Curie – Skłodowska 2003.

Antkowiak I. i in. Wpływ kolejnej laktacji i jej fazy na użytkowość mleczną krów ras jersey i polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej. Medycyna Weterynaryjna 2007, 63.

Litwińczuk Z. i in. Kondycja i produkcyjność krów simentalskich w gospodarstwach mlecznych w Bieszczadach. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 2003, 68.

Ocena i Hodowla Bydła Mlecznego. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Region Oceny Bydgoszcz z/s w Minikowie. 2014

Górska A. i in. Zmiany w zawartości białka i tłuszczu w mleku krów czarno – białych i czerwono – białych w zależności od stadium laktacji i pory roku. LXXI Zjazd PTZ w Bydgoszczy. Sekcja Chowu i Hodowli Bydła. Komunikaty naukowe, 2006, zesz. I. str. 12

Dorynek Z. i in. Zawartość komórek somatycznych w mleku krów holsztyńsko – fryzyjskich oraz jej wpływ na użytkowość mleczną. Acta Scientiarium Zootechnika, 2002, 1(1 - 2), 53 – 62

Dorynek Z. i in. Liczba komórek somatycznych w mleku i jej wpływ na użytkowość mleczną krów utrzymywanych systemem alkierzowym i wolnostanowiskowym. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. CCCL, Zootechnika 54, 2002, 19 – 27

Pytlewski J. i in. Wpływ systemu utrzymania i wybranych czynników na zawartość komórek somatycznych w mleku krów czarno – białych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCL, Zootechnika 54, 2002, 35 – 45

Górska A. i in.Jakość mleka krów utrzymywanych w gospodarstwach indywidualnych województwa Podlaskiego. Roczniki Naukowe Zootechniki, 2003, suplement 17, 853 - 855

Neja W., Sawa A. Cytological quality of milk from cows kept In different types of pens according to the season of the year. ArchivDummerstorf, 2006, 49, 238 - 243

Rogożnicki D. Wpływ czynników środowiskowych i genetycznych na cechy jakości mleka pozyskiwanego od krów z terenu powiatu łukowskiego w latach 2004 – 2007. Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach. 2010

Bohdanowicz – Zazula M., i in. Zmienność składu i parametrów technologicznych mleka krów żywionych w systemie TMR w zależności od pory roku, okresu laktacji i poziomu wydajności. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 2003, 69, 197 – 204

Borkowska D., Januś E. Wpływ poziomu produkcji, systemu utrzymania krów i rodzaju stosowanej aparatury udojowej na liczbę komórek somatycznych w mleku. Przegląd Mleczarski, 2002, 9, 417 - 420

Guliński P. i in. Zmiany zawartości mocznika w mleku w zależności od wybranych czynników środowiskowych. Medycyna Weterynaryjna, 2008, 64 (4A), 465 - 468

Gnyp J. i in. Wydajność mleka krów, jego skład i jakość cytologiczna w zależności od niektórych czynników środowiskowych. AnnalesUniversitatisMariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia. 2006, Vol. XXIV, 3

Kołacz R. Dobrostan Zwierząt a postęp genetyczny. Przegląd Hodowlany, 2006, 9, 8 - 11

Nałęcz – Tarwacka T. i in. Wpływ dawki pokarmowej na zawartość składników frakcji tłuszczowej mleka krów. MedycynaWeterynaryjna, 2009, 65 (7), 487 – 491


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)