Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na aktywność ruchową pracowników biurowych = The impact of selected sociodemographic factors on motor activity of the office workers

Ewelina Kozłowska, Anna Kowalczyk, Marcin Rząca, Katarzyna Kocka

Abstract


Kozłowska Ewelina, Kowalczyk Anna, Rząca Marcin, Kocka Katarzyna. Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na aktywność ruchową pracowników biurowych = The impact of selected sociodemographic factors on motor activity of the office workers. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):141-156. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18418

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%286%29%3A141-156

https://pbn.nauka.gov.pl/works/564474

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18418

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 05.06.2015.

 

Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na aktywność ruchową pracowników biurowych

 

The impact of selected sociodemographic factors on motor activity of the office workers

 

Ewelina Kozłowska1, Anna Kowalczyk2, Marcin Rząca3, Katarzyna Kocka3

 

1Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

3Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

STRESZCZENIE

Wprowadzenie i cel pracy: Regularna aktywność fizyczna jest szczególnie ważna u ludzi narażonych na długotrwały bezruch wynikający m.in. z rodzaju wykonywanej pracy. Celem pracy było poznanie socjodemograficznych uwarunkowań aktywności ruchowej w grupie zawodowej pracowników biurowych.

Materiał i metody: Przeprowadzono sondaż diagnostyczny wśród 937 pracowników zatrudnionych w biurach na terenie województwa lubelskiego. Zastosowano technikę ankietowania z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Zależność statystyczną pomiędzy aktywnością respondentów a wybranymi cechami socjodemograficznymi sprawdzono przy użyciu testu χ2 Pearsona.

Wyniki: Wśród pracowników stwierdzono zróżnicowaną aktywność ruchową ze względu na płeć, wiek, stan cywilny, jak i miejsce zamieszkania. Czynna forma spędzania czasu wolnego dominuje wśród pracowników w wieku 35-45 lat (p=,0004) oraz osób po rozwodzie (p=,041). Mężczyźni (p=,014) oraz osoby w wieku 35-45 lat (p=,006) i mieszkańcy miast wojewódzkich (p=,021) częściej deklarują regularne podejmowanie minimum jednej formy aktywności fizycznej.

Wnioski: Osoby poniżej 35 lat, jak i powyżej 45 lat, zamieszkujące tereny typowo rolnicze, samotne ze szczególnym uwzględnieniem grupy kobiet, wymagają podjęcia ukierunkowanych działań aktywizujących w środowisku pracy. Objęcie tych grup wsparciem informacyjnym może prowadzić do zwiększenia skuteczności realizowanych w miejscu pracy programów promocji zdrowego stylu życia. Jednym ze sposobów zwiększenia efektywności działań prozdrowotnych może być organizacja szczególnych form promowania aktywności z uwzględnieniem zróżnicowania preferencji ruchowych w obrębie poszczególnych grup socjodemograficznych.

 

Słowa kluczowe: aktywność ruchowa, promocja zdrowia, pracownicy administracyjni.

 

 

ABSTRACT

Introduction an work aim: Regular physical activity is particularly important for people exposed to long-lasting immobility resulting among others from the type of work. An aim of work was to find out the sociodemographic determinants of physical activity in the professional group of office workers.

Material and Methods: Diagnostic survey was conducted amongst 937 office workers employed in the Lublin Voivodeship. Survey technique was applied with a use of the author's questionnaire form. Statistical relation between the activity of respondents and chosen sociodemographic features was tested using the Chi2 Pearson test.

Results: Amongst employees a diversified motor activity was stated due to sex, age, marital status as well as place of residence. Dynamic form of spending the leisure time dominates among employees at the age of 35-45 years old (p=,0004) and persons after divorce (p=,041). Men (p=,014) and those aged 35 to 45 years (p=,006), as well as residents of voivodeships (p=,021) more often declare a minimal one form of regular physical activity.

Conclusions: Persons under 35 and above 45 years, residents of typically agricultural areas, lonely with particular reference to women's groups, require directed activation measures in the workplace. Providing these groups with an information support may lead to greater efficiency in promotion of a healthy lifestyle programs in the workplace. One possibility to increase the effectiveness of healthy activities can be an organization of special forms to promote the activity, including diversification of motor preferences within individual sociodemographic groups.

 

Keywords: physical activity, health promotion, administrative personnel.


Keywords


aktywność ruchowa, promocja zdrowia, pracownicy administracyjni.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Drabik J. Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa - cz. I. Wydawnictwo Uczelniane AWF. Gdańsk 1995.

Nelson ME, Rejeski WJ, Blair SN i wsp. Physical activity and public health in older adults: recommendation from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. J. Am. Heart Assoc. 2007; 116: 1–12. http://www.ncoa.org/improve-health/center-for-healthy-aging/content-library/ACSM-AHA_physical_activity.pdf (dostęp: 2015.03.20).

Hallal P, Andersen L, Bull F i wsp. Global physical activity levels: surveillance progress, pitfalls, and prospects. Lancet. 2012; 380: 247-257.

Raport z badań Ergotest: Ergonomia stanowiska komputerowego. http://expressmassage.pl/wpcontent/uploads/2012/08/raport_ergotest_2007.pdf, ( dostęp: 2015.03.20).

Puciato D, Rozpara M, Mynarski W i wsp. Aktywność fizyczna dorosłych mieszkańców Katowic a wybrane uwarunkowania zawodowe i społeczno-ekonomiczne. Med Pr. 2013; 64: 649–657.

Owen N, Bauman A, Brown W. Too much sitting: a novel and important predictor of chronic disease risk? Br J Sports Med. 2009; 43: 81-83.

Wilmot EG, Edwardson CL, Achana FA i wsp. Sedentary time in adults and the association with diabetes, cardiovascular disease and death: Systematic review and meta-analysis. Diabetologia. 2012; 55: 2895-2905. http://dx.doi.org/ 10.1007/s00125-012-2677 (dostęp: 2015.04.01).

Puchalski K, Korzeniowska E, Iwanowicz E. Postawy pielęgniarek służby medycyny pracy wobec promocji zdrowia zatrudnionych. Med Pr. 2007; 58: 485-499.

Pyżalski J, Wojtaszczyk P. Aktywność lekarzy służby medycyny pracy w zakresie promowania zdrowia pracujących. Med Pr. 2004; 55: 227-232.

Engbers L, van Poppel M, Paw M i wsp. Worksite health promotion programs with environmental changes: a systematic review. Am J Prev. Med 2005; 29: 61–70.

Proper K, Koning M, van der Beek A i wsp. The effectiveness of worksite physical activity programs on physical activity, physical fitness, and health. Clin J Sport Med. 2003; 13: 106–17.

Woźniak B, Tobiasz-Adamczyk B, Brzyska M. Promocja zdrowia wśród osób starszych w Polsce w świetle badań przeprowadzonych w projekcie healthPROelderly – wypracowanie opartego na faktach przewodnika dotyczącego promocji zdrowia wśród osób starszych. Probl Hig i Epidemiol. 2009, 90: 459-464.

Bednarowska Z, Perwel S. Samochód najpopularniejszym środkiem transportu w dojazdach do pracy. Raport z ogólnopolskich badań konsumenckich. PMR Research. 2012 http://www.research-pmr.com/pl/a33/samochod-najpopularniejszym-srodkiem-transportu-w-dojazdach-do-pracy (dostęp: 2015.03.04).

Golaszewski T. The limitations and promise of health education in managed care. Health Educ Behav. 2000; 27: 402–416.

Gebhardt DL, Crump CE. Employee fitness and wellness in the workplace. Am Psychol. 1990; 45: 262-272.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)