Geo– . Geografia. Dzień geografa – mapa wizerunkiem świata. Geo-. Geography. Day of the geographer - map image of the world

Kazimierz Harłoziński, Ryszard Dorożyński

Abstract


Harłoziński Kazimierz, Dorożyński Ryszard. Geo– . Geografia. Dzień geografa – mapa wizerunkiem świata. Geo-. Geography. Day of the geographer - map image of the world. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):368-372. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.17889

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%282%29%3A368-372

https://pbn.nauka.gov.pl/works/561526

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17889

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 26.04.2015. Revised 18.05.2015. Accepted: 23.05.2015.

 

GEO-

GEOGRAFIA

DZIEŃ GEOGRAFA – MAPA WIZERUNKIEM ŚWIATA

Geo-. Geography. Day of the geographer - map image of the world

 

Kazimierz Harłoziński, Ryszard Dorożyński

 

Instytut Geografii, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Streszczenie

 

Geografia ma przedrostek geo- co oznacza, że to dziedzina nauki i praktyki związana genetycznie z Ziemią. Współcześnie dysponuje Ona wiąż doskonalonym zasobem narzędzi badawczych i technologii opracowywania danych. Mogą one dostarczać wiele pakietów różnorodnych informacji o analizowanej przestrzeni w czasie rzeczywistym. Mapa jest wizerunkiem świata, jest również zwierciadłem dziejów ludzkości. Język graficzny mapy to uniwersalny nośnik danych o przestrzeni geograficznej. Ma niewątpliwą zaletę, a mianowicie, jest zrozumiały przez wszystkich ludzi bez względu na język jakim się oni posługują.

 

Słowa kluczowe: Ziemia, przestrzeń, geografia, mapa, kartografia, teledetekcja, GIS, skala, współrzędne, nawigacja.

 

 

 

 

Abstract

 

Geography has the prefix geo- which means that it's science and practice related genetically to the ground. Today it has a bind developing research tools resource and technology development of data. They can provide many packages a wide variety of information about the space in real time. The map is a picture of the world, it is also a reflection of the history of mankind. The graphic language of maps is a universal medium of geographical space. Has the undoubted advantage, namely, it is understood by all people, regardless of what language they speak.

 

Keywords: Earth, space, geography, map, mapping, remote sensing, GIS, scale, coordinates navigation.


Keywords


Ziemia, przestrzeń, geografia, mapa, kartografia, teledetekcja, GIS, skala, współrzędne, nawigacja, Earth, space, geography, map, mapping, remote sensing, GIS, scale, coordinates navigation.

Full Text:

PDF

References


http://dawnemapy.com.pl/

http://geoforum.pl/

http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/

http://mapy.muzeum-polskie.org/o-kolekcji/pocztki-kartografii-polskiej.html

http://www.bn.org.pl/zbiory/zbiory-kartograficzne

http://www.bu.kul.pl/kazimierz-kozica-historia-kartografii,art_10678.html

http://www.esri.pl/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)