Zachowania zdrowotne młodzieży licealnej w doświadczaniu choroby = Health behaviors of secondary-school youth in experiencing disease

Ewelina Kozłowska, Anna Kowalczyk, Agnieszka Marzec

Abstract


Kozłowska Ewelina, Kowalczyk Anna, Marzec Agnieszka. Zachowania zdrowotne młodzieży licealnej w doświadczaniu choroby = Health behaviors of secondary-school youth in experiencing disease. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):243-252. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.17649

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A243-252

https://pbn.nauka.gov.pl/works/560180

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17649

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.02.2015. Revised 27.04.2015. Accepted: 08.05.2015.

 

Zachowania zdrowotne młodzieży licealnej w doświadczaniu choroby

 

Health behaviors of secondary-school youth in experiencing disease

 

 

Ewelina Kozłowska1(a,b,c,d,e), Anna Kowalczyk2(d,e), Agnieszka Marzec3(a,f)

 

1Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3Zakład Dietetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lubinie

 

(a) koncepcja badań

(b) zebranie materiału do badań

(c) analiza statystyczna

(d) opracowanie tekstu

(e) opracowanie piśmiennictwa

(f) merytoryczny nadzór nad ostateczną wersją artykułu

 

Publikacja finansowana ze środków własnych autorów.

 

 

Adres do korespondencji/ Adress for correspondence

Mgr Ewelina Kozłowska

Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin

tel. 517760214

e-mail: ewelina.kozlowska@umlub.pl

 

Streszczenie

 

Wprowadzenie i cel pracy: Sposób reagowania od chwili dostrzeżenia przez chorego pierwszych oznak nieprawidłowości w funkcjonowaniu swojego organizmu może istotnie wpływać na przebieg choroby i niejednokrotnie przesądzać o możliwości skutecznego powrotu do zdrowia. Celem przeprowadzonej analizy było poznanie zachowań zdrowotnych młodzieży licealnej w obliczu obserwowanych symptomów choroby.

Materiał i metoda: Przeprowadzono badanie ankietowe wśród 174 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Zgromadzony materiał badawczy poddano analizie statystycznej nieparametrycznym testem statystycznym χ2 Pearsona. Dla wnioskowania statystycznego przyjęto poziom istotności 0,05

Wyniki: Blisko połowa badanych (47%) zgłasza zauważone objawy po paru dniach, tygodniu lub dopiero w ostateczności, gdy stają się zbyt uciążliwe. Ankietowani zwlekają z powiadomieniem o nich z nadzieją, że same ustąpią (61%), ze względu na brak czasu rodziców i lekceważenie przez nich płynących sygnałów (19%) oraz w celu uniknięcia wizyt u lekarza (16%). Aż 72% uczniów ukrywa przed rodzicami, opiekunami lub lekarzem zauważone oznaki choroby.

Wnioski: Licealiści doświadczając dolegliwości zdrowotnych związanych z rozwijającym się procesem chorobowym wykazują liczne zachowania o charakterze bionegatywnym. Istnieje potrzeba wdrożenia w szkołach działań ukierunkowanych na wzrost udziału zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej. Kształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw zdrowotnych, nabywanie wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki chorób to najistotniejsze elementy nowoczesnej medycyny szkolnej.

 

Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, objawy chorobowe, prewencja wtórna, młodzież licealna.

 

Abstract

 

Introduction and work aim: Reaction from the moment of noticing by the sick person of first irregularity symptoms in body function can significantly affect the course of disease and often forejudge about possible successful recovery. An aim of conducted analysis was to study the health behaviors of secondary-school youth in face of observed disease symptoms.

Material and Method: Diagnostic survey was conducted amongst 174 students of the secondary school from Zamość. The diagnostic survey was an applied method with a use of author's questionnaire form. Obtained material was subjected to statistical analysis with nonparametric Pearson’s test χ2. For statistical inference the significance level of < 0.05 was adopted.

Results: Nearly half of respondents (47%) reported observed symptoms after a few days, week or only as a last resort, when they become too troublesome. Respondents drag off with notifying about them in a hope that they alone will go away (61%), due to lack of parent’s time and disregard of signals (19%), as well as in order to avoid visits at the doctor (16%). As much as 72% of students hide disease symptoms before their parents, careers or the doctor.

Conclusions: Secondary-school students experiencing medical problems associated with developing pathological process show numerous of behaviors about bio-negative character. There is a need to implement in schools activities aimed to increase the participation in health education classes. Development of appropriate health attitudes among young people, acquisition of knowledge and skills from prevention scope is the most important elements of modern medicine school.

 

Keywords: health behaviors, symptoms, secondary prevention, secondary-school youth.


Keywords


zachowania zdrowotne; objawy chorobowe; prewencja wtórna; młodzież licealna; health behaviors; symptoms; secondary prevention; secondary-school youth.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Żołnierczuk – Kieliszek D. Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem. W: Kulik T. B, Pacian A, (red) Zdrowie Publiczne. Warszawa: PZWL; 2014: s. 75-113.

Heszen I, Sęk H. Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN; 2007.

Ogińska – Bulik N, Zadworna – Cieślak M. Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania podmiotowe i rodzinne. Warszawa: Difin; 2011.

Ponczek D, Olszowy I. Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(2): 260-268.

Tobiasz-Adamczyk B, Szafraniec K, Bajka J. Zachowania w chorobie. Opis przebiegu choroby z perspektywy pacjenta. Kraków: Collegium Medicum UJ; 1999.

Jagielska G. Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji; 2010.

Polskie Badania Internetu. Sondaż PBI „serwisy o zdrowiu” 2011. http://pbi.org.pl/raporty/zdrowieserwisy.pdf (dostęp: 2015.04.22).

World Health Organization. European strategy for child and adolescent health and development, Regional Office for Europe. Copenhagen: 2005. (EURO/05/5048378).

Namysłowska I. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce – stan rozwoju opieki psychiatrycznej i zadania na przyszłość. Postępy Nauk Medycznych. 2013; 26 (1): s. 4–9.

Komunikat CBOS 2010. Stosowanie leków bez recepty. (BS/143/2010).

Szyszka M. Funkcjonowanie rodziny w sytuacji choroby. W: Płonka-Syroka B, Skrzypek M, (red.). Doświadczenie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, Wrocław: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich; 2010: s. 311 – 322.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)