Uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego a rozwój kultury fizycznej po zakończeniu etapu edukacyjnego

Ewelina Kozłowska, Anna Kowalczyk, Marcin Rząca, Katarzyna Kocka

Abstract


Wprowadzenie i cel pracy: Regularna aktywność fizyczna stanowi integralny element właściwego stylu życia, niezbędny do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Uznaje się ją za najlepszą niefarmakologiczną metodę pierwotnej i wtórnej prewencji większości schorzeń stanowiących współcześnie główną przyczynę śmierci – tzw. chorób cywilizacyjnych. Celem pracy jest określenie związku między uczestnictwem w lekcjach wychowania fizycznego w dzieciństwie a aktywnością ruchową w życiu dorosłym.

Materiał i metoda: Badaniem została objęta grupa 937 losowo wybranych pracowników biurowych zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Zależność statystyczną pomiędzy aktywnym uczestnictwem na lekcjach wychowania fizycznego a aktywnością ruchową w życiu dorosłym sprawdzano przy użyciu testu χ2 Pearsona.

Wyniki: Respondenci systematycznie ćwiczący na lekcjach w-f częściej podejmują czynną formę odpoczynku w życiu dorosłym (p<0,0003). Ich aktywność fizyczna jest istotnie częściej motywowana dbałością o zdrowie (p=0,002) oraz przyjemnością płynącą z aktywnego trybu życia (p=0,029). Ankietowani ćwiczący na w-f z przymusu tylko nieznacznie rzadziej podejmują aktywność fizyczną w życiu dorosłym w odniesieniu do osób ćwiczących na lekcjach chętnie i systematycznie (69% i 74%).

Wnioski: Aktywne uczestnictwo w lekcjach w-f zwiększa prawdopodobieństwo udziału w kulturze fizycznej po zakończeniu etapu edukacyjnego. Właściwy stosunek do aktywności i nawyki związane z ruchem nabyte w fazie progresywnej wpływają na utrwalenie i przejawianie ich w dalszych etapach ontogenezy człowieka.

Keywords


wychowanie fizyczne; aktywność fizyczna; pracownicy administracyjni

Full Text:

PDF (Polski)

References


Drabik J. Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa - cz. I. Gdańsk: Wyd. Uczelniane AWF; 1995.

Chabros E, Charzewska J, Rogalska-Niedźwiedź M, Wajszczyk B, Chwojnowska Z, Fabiszewska J. Mała aktywność fizyczna młodzieży w wieku pokwitania sprzyja rozwojowi otyłości. Probl Hig Epidemiol. 2008; 89(1): 58-61.

Komunikat z badań CBOS. Polak zadbany ‒ troska o sylwetkę i własne ciało. BS/130/2009. Warszawa; 2009. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_130_09.PDF (dostęp: 2015.01.27).

Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące aktywności fizycznej. Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie. Bruksela; 2008. 25-26. http://ec.europa.eu/sport/library/policy_documents/eu-physical-activity-guidelines-2008_pl.pdf (dostęp: 2015.01.26).

Drabik J. Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych cz. II. Gdańsk: Wyd. Uczelniane AWF; 1996.

Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 r. Warszawa; 2014. www.nik.gov.pl/plik/id,6922.pdf (dostęp: 2015.01.26).

Leszczyńska A. Sport to Zdrowie. Refleksje o aktywności fizycznej Polaków. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 45; 2013: 179-189.

Ministerstwo Sportu. Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku. Warszawa; 2007. http://gaszowice.pl/dokumenty/pozytek/strategia_rozwoju_sportu_2007_2015.pdf (dostęp: 2015.01.24).

Najwyższa Izba Kontroli. Informacja o wynikach kontroli wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych. Warszawa; 2010. http://www.nik.gov.pl/plik/id,1942,vp,2355.pdf (dostęp: 2015.01.29).

Bielski J. Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Kraków: Impuls; 2005.

Chromiński Z. Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych; 1987.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)