Rola komunikacji lekarz-pacjent w przewlekłej niewydolności serca = The role of communication doctor-patient in chronic heart failure

Łukasz Wołowiec, Agnieszka Surowiec, Małgorzata Wołowiec, Bartosz Kochański, Krystian Kałużny, Anna Plaskiewicz, Alicja Krakowska, Walery Zukow

Abstract


Wołowiec Łukasz, Surowiec Agnieszka, Wołowiec Małgorzata, Kochański Bartosz, Plaskiewicz Anna, Kałużny Krystian, Krakowska Alicja, Zukow Walery. Rola komunikacji lekarz-pacjent w przewlekłej niewydolności serca = The role of communication doctor-patient in chronic heart failure. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4):335-344. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.17213

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%284%29%3A335-344

https://pbn.nauka.gov.pl/works/556082

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17213

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.02.2015. Revised 27.03.2015. Accepted: 10.04.2015.

 

Rola komunikacji lekarz-pacjent w przewlekłej niewydolności serca

The role of communication doctor-patient in chronic heart failure

 

Łukasz Wołowiec1, Agnieszka Surowiec1, Małgorzata Wołowiec2, Bartosz Kochański3, Anna Plaskiewicz3, Krystian Kałużny3, Alicja Krakowska3, Walery Zukow4

 

1Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki i Terapii Niewydolności Serca, II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2Koło Naukowe Psychologii Zarządzania, Katedra Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

3Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Streszczenie

 

Niewydolność serca (NS) zdefiniowano klinicznie jako zespół, w którym u chorego występują typowe objawy podmiotowe (np. duszność, obrzęki wokoł kostek i zmęczenie) oraz przedmiotowe (np. podwyższone ciśnienie w żyłach szyjnych, trzeszczenia nad polami płucnymi oraz przemieszczenie uderzenia koniuszkowego) wynikające z nieprawidłowości budowy i czynności serca. Szacuje się, że w samej tylko  Europie ilość osób dotkniętych przez niewydolność serca wynosi 15 milionów, a liczba ta stale się powiększa z powodu lepszego leczenia ostrych incydentów wieńcowych i starzenia się populacji. NS jest związana z częstymi hospitalizacjami, wizytami w oddziale pomocy doraźnej i niską jakością życia, ale poprawa samoopieki wśród pacjentów z tej grupy wiąże się również z poprawą ich stanu klinicznego. Pomimo ciągłego wprowadzania do medycyny innowacji technologicznych, niezmiennie główna część codziennego procesu terapeutycznego nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością serca dokonuje się w domu pacjenta i obejmuje swoistą samoopiekę. Pacjenci, którzy angażują się w terapię mają mniej objawów kliniczych, lepsze możliwości funkcjonalne i większą jakość życia.

Edukacja pacjenta jest więc ważnym elementem umożliwiającym pacjentowi przestrzeganie wyznaczonego leczenia i prowadzenie skutecznej samoopieki. Zmiany w stylu życia, niezbędne dla pacjentów z niewydolnością serca są często związane z kompleksowym modelem leczenia, ograniczeniem spożycia soli, płynów i alkoholu, zwiększeniem aktywności fizycznej, profilaktyką zakażeń i monitorowaniem objawów wskazujących na pogorszenie stanu klinicznego, czyli zwiększonej duszności, masy ciała i obrzęków. Komunikacja i podejmowanie decyzji między lekarzem, a pacjentem z NS nie zostały dotychczas dokładnie zbadane. Celem pracy było omówienie wyników badań dotyczących komunikacji lekarz - pacjent w grupie chorych na przewlekła niewydolnością serca i ogólnych problemów związanych z tą jednostką chorobową.

 

Abstract

 

Heart failure (HF) is defined, clinically, as a syndrome in which patients have typical symptoms (e.g. breathlessness, ankle swelling, and fatigue) and signs (e.g. elevated jugular venous pressure, pulmonary crackles, and displaced apex beat) resulting from an abnormality of cardiac structure or function. It is estimated that 15 million people are affected by HF in Europe, and this figure is enlarging due to the improved treatment of acute coronary events and ageing of the population. HF is associated with frequent hospital admissions, emergency department visits, and low quality of life but better self-care among patients has been shown to improve patients’ outcomes. Even with innovations in technology, most of the day-to-day care for chronic HF is done by the patient at home and involves self-care. Patients who engage in self-care have fewer symptoms, better functional capabilities and better Health-Related Quality of Life (HRQL). Patient education is an important component in enabling the patient to comply with the prescribed treatment and carry out self-care. The life-style changes needed for patients with heart failure are adherence to an often complex medical treatment, restricted intake of salt and fluids, alcohol restriction, modified physical activity, infection prophylaxis and monitoring of symptoms indicating deterioration, such as increased shortness of breath, weight. Communication and decision-making between clinicians and HF patients have not been well studied. The aim of this study was to discuss the results of the research dealing with a communication doctor - patient in patients with chronic heart failure and general problems associated with this syndrome.

 

Słowa kluczowe: niewydolność serca (NS), komunikacja lekarz-pacjent.

 

Keywords: heart failure (HF), communication doctor-patient.


Keywords


niewydolność serca (NS), komunikacja lekarz-pacjent, heart failure (HF), communication doctor-patient.

Full Text:

PDF (Polski)

References


McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD i wsp. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart. Eur Heart J 2012;33:1787–847.

Juenger J, Schellberg D, Kraemer S i wsp. Health related quality of life in patients with congestive heart failure: comparison with other chronic diseases and relation to functional variables. Heart 2002;87: 235–41.

Massie BM, Shah NB. The heart failure epidemic: magnitude of the problem and potential mitigating approaches. Curr Opin Cardiol 1996:221–6.

Cowie MR, Mosterad A, Wood DA i wsp. The epidemiology of heart failure. Eur Hear J 1997;18:208–25.

Kannel WB. Incidence and Epidemiology of Heart Failure. Hear Fail Rev 2000;5:167–73.

Rywik SL i wsp. Heart failure in patients seeking medical help at outpatients clinics. Part I. General characteristics. Eur J Hear Fail 2000;2:413–21.

Stewart S, MacIntyre K, Hole DJ i wsp. More “malignant” than cancer? 5-year survival following a first admission with heart failure. Eur J Hear Fail 2001;3:315–22.

Kalogeropoulos A, Georgiopoulou V, Kritchevsky SB i wsp. Epidemiology of incident heart failure in a contemporary elderly cohort: the health, aging, and body composition study. Arch Intern Med 2009;168:708–15.

Berry C, Murdoch DR. Economics of chronic heart failure. Eur J Hear Fail 2001;3:283–91.

Lloyd-Jones D Adams RJ, Todd M i wsp. Heart disease and stroke statistics 2010 update: a report from the American Heart Association. Circulation 2010;121:46–215.

Cook C, Cole G, Asaria P i wsp. The annual global economic burden of heart failure. Int J Cardiol 2014;171:368–76.

Stewart S. Financial aspects of heart failure programs of care. Eur J Heart Fail 2005;7:423–8.

Gierczyński J, Gryglewicz J, Karczewicz E, Zalewska H. Niewydolność serca – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych. Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego. Warszawa 2013.

David L, Sackett i wsp. Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ 1996;312:71–2.

Krumholz HM, Butler J, Miller J i wsp. Patients Hospitalized With Heart Failure 1998:958–64.

Harding R, Selman L, Beynon T i wsp. Meeting the communication and information needs of chronic heart failure patients. J Pain Symptom Manage 2008;36:149–56.

Kommuri NV, Johnson ML, Koelling TM. Relationship between improvements in heart failure patient disease specific knowledge and clinical events as part of a randomized controlled trial. Patient Educ Couns 2012;86:233–8.

Jaarsma T, Strömberg A, Ben Gal T i wsp. Comparison of self-care behaviors of heart failure patients in 15 countries worldwide. Patient Educ Couns 2013;92:114–20.

DeWalt D, Pignone M, Malone R i wsp. Development and pilot testing of a disease management program for low literacy patients with heart failure. Patient Educ Couns 2004;55:78–86.

Dickson VV, Melkus GD, Katz S i wsp. Building skill in heart failure self-care among community dwelling older adults: results of a pilot study. Patient Educ Couns 2014;96:188–96.

Karlsson MR, Edner M, Henriksson P i wsp. A nurse-based management program in heart failure patients affects females and persons with cognitive dysfunction most. Patient Educ Couns 2005;58:146–53.

Thomas M, Hariharan M, Rana S i wsp. Medical Jargons as Hindrance in Doctor–Patient Communication. Psychol Stud (Mysore) 2014;59:394–400.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)