Znaczenie terapii zajęciowej w domach pomocy społecznej = The importance of occupational therapy in social welfare homes

Katarzyna Pietkun, Joanna Siminska, Karol Ogurskowski, Krystyna Nowacka

Abstract


Pietkun Katarzyna, Siminska Joanna, Ogurskowski Karol, Nowacka Krystyna. Znaczenie terapii zajęciowej w domach pomocy społecznej = The importance of occupational therapy in social welfare homes. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4):195-204. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16768

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%284%29%3A195-204

https://pbn.nauka.gov.pl/works/554265

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16768

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.02.2015. Revised 27.03.2015. Accepted: 05.04.2015.

 

ZNACZENIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

The importance of occupational therapy in social welfare homes

Pietkun Katarzyna, Siminska Joanna, Ogurskowski Karol, Nowacka Krystyna

Katedra i Klinika Rehabilitacjii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Streszczenie

Terapia zajęciowa łączy zarówno rehabilitację medyczną jak i społeczną, jest ona także formą, która uzupełnia rehabilitację psychologiczną i fizjoterapię. Terapia zajęciowa oddziałuje na aktywność psychiczną ale także w dużym stopniu pozwala rozwijać zdolności manualne. Nagły rozwój terapii zajęciowej datuje się na lata 90 ubiegłego wieku, gdzie stała się ona bardzo pomocna w placówkach o różnych profilach, a w szczególności w domach pomocy społecznej, szkołach integracyjnych itp. Terapia zajęciowa na za zadanie uświadomienie uczestnikom, ze proste zadanie takie jak: codzienna praca, zabawa zwykłe zadania mają wpływ na cały proces terapeutyczny. Odgrywa to szczególną rolę w procesie profilaktyki zdrowotnej, promowaniu współuczestnictwa w życiu społecznym, poprawie kontaktów interpersonalnych  osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

Słowa kluczowe: terapia zajęciowa, rehabilitacja społeczna, dom pomocy społecznej.

 

Abstract

Occupational therapy combines both social and medical rehabilitation, she is also a form of, which complements the psychological rehabilitation and physiotherapy. Occupational therapy to mental activity, but also to a large extent to develop manual dexterity. Sudden development of occupational therapy dates back to the mid-1990s of the last century, where it has become very helpful in schools with different profiles, and, in particular, social welfare homes, schools, integration, etc. Occupational therapy on the task of becoming aware of the participants, with a simple task such as daily work, fun simple tasks have an impact on the therapeutic process. It plays a particular role in the process of health prevention, promotion of participation in social life, the improvement of interpersonal contacts of people with varying degrees of disability.

Keywords: occupational therapy, social rehabilitation, social welfare home.

Keywords


terapia zajęciowa, rehabilitacja społeczna, dom pomocy społecznej, occupational therapy, social rehabilitation, social welfare home.

Full Text:

PDF

References


Bac A. Bednarczuk G., Kulis A., Kucharczyk B. Charakterystyka terapii zajęciowej jako profesji oraz specyfika pracy terapeuty zajęciowego. Postępy rehabilitacji 2011 (2),

Baum E. Terapia zajęciowa. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008, 5 – 6, 10 ,37, 48 – 49, 53, 54 -55, 58

Ciczkowski W. Pomoc społeczna [w:] Lalak D., Plich T., Elementarne pojęcie pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Wydawnictwo Akademickie „Żak” Warszawa 1999, 196

Encyklopedia XXI wieku, tom IV, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Warszawa 2007, 673 – 677

Gościniak J. Rola terapii zajęciowej w funkcjonowaniu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Praca magisterska. Włocławek 2013

Gramlewicz B., Gramlewicz M. Warsztaty terapii zajęciowej w opiniach terapeutów [w:] Kucyper K., Stankowski A., (red) Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej., Bielsko – Biała 2008, 153 – 154

Hammond A., : Jaka jest rola terapeuty zajęciowego? Najlepsze praktyki i badania reumatologii klinicznej 2004 (18), 491 - 505

Konieczna E. J. Artterapia w teorii i praktyce. Oficyna Edukacyjna „ Impuls” Kraków 2003, 27,42 – 44, 59, 62, 68 – 71

Kott T. Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2002, 31

Kozaczuk L. Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej: przewodnik metodyczny. Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 1999, 14 – 17, 40

Łobocki M. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, wydawnictwo naukowe PWN, Kraków 1999, 103

Olszewska B. Choreoterapia jako forma usprawniania osób niepełnosprawnych [w:] Pańczyk J. (red.) Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku, tom III, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 212

Pasek T., Kempiński M., Pasek J., Micha R., Pitsch T., Sieroń A., Postępowanie fizjoterapeutyczne w geriatrii. Fizjoterapia Polska, 2007 (7), 455-464

Perrin T., Rola terapeuty zajęciowego. Psychiatria 2005 (4) 93- 94

Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej. Wydawnictwo zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław / Warszawa 1997, 67

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku

w sprawie domów pomocy społecznej, Dz.U. 2005 Nr 217, poz. 1837

Sikora P. Dom pomocy społecznej [w:] Brągiel J., Badory S. (red. ) Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Uniwersytet Opolski, Opole 2005, 565 – 570

www.sejm. Gov.pl/prawo/konst/polski/kon1ht,/2.04.2013


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)