Functional Movement Screen (FMS) - kompleksowy system oceny funkcjonalnej pacjenta = Functional Movement Screen (FMS) - a comprehensive system for the functional evaluation of the patient

Bartosz Kochański, Anna Plaskiewicz, Krystian Kałużny, Monika Dylewska, Ola Płoszaj, Magdalena Hagner-Derengowska, Walery Zukow

Abstract


Kochański Bartosz, Plaskiewicz Anna, Kałużny Krystian, Dylewska Monika, Płoszaj Ola, Hagner-Derengowska Magdalena, Zukow Walery. Functional Movement Screen (FMS) - kompleksowy system oceny funkcjonalnej pacjenta = Functional Movement Screen (FMS) - a comprehensive system for the functional evaluation of the patient. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4):90-101. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16626

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%284%29%3A90-101

https://pbn.nauka.gov.pl/works/553239

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16626

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.01.2014. Revised 27.03.2015. Accepted: 27.03.2015.

 

Functional Movement Screen (FMS) - kompleksowy system oceny funkcjonalnej pacjenta

Functional Movement Screen (FMS) - a comprehensive system for the functional evaluation of the patient

 

Bartosz Kochański1,Anna Plaskiewicz1, Krystian Kałużny1,Monika Dylewska2, Ola Płoszaj2, Magdalena Hagner-Derengowska3, Walery Zukow4

 

1) Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2) Bydgoska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz

3) Katedra Neuropsychologii Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4) Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

 

Streszczenie

 

System oceny funkcjonalnej - Functional Movement Screen (FMS) został stworzony przez Graya Cooka oraz Lee Burtona w 1995 roku. FMS jest koncepcją, która umożliwia kompleksową analizę jakości podstawowych wzorców ruchowych, ocenę ryzyka kontuzji oraz stwierdzenie istnienia ograniczeń i asymetrii. Test FMS złożony jest z 7 prób (głęboki przysiad, przeniesienie kończyny dolnej nad płotkiem, przysiad w wykroku, ruchomość obręczy barkowej, aktywne uniesienie wyprostowanej kończyny dolnej, ugięcie ramion w podporze, stabilność rotacyjna tułowia). W pracy zaprezentowano test Functional Movement Screen, jako kompleksowy system oceny funkcjonalnej pacjenta.

 

Słowa kluczowe: Functional Movement Screen, FMS, ocena funkcjonalna, rehabilitacja.

 

Abstract

 

Functional Movement Screen (FMS) was created by Gray Cook and Lee Burton in 1995. FMS is a concept that allows comprehensive analysis of the quality of basic movement patterns, risk assessment and finding of injury to the limitations and asymmetries. FMS test consists of 7 samples (deep squat, hurdle step, in-line lunge, shoulder mobility, active straight leg raise, trunk stability push up, rotational stability). The paper presents the Functional Movement Screen test, as a comprehensive system of functional assessment of the patient.

 

Key words: Functional Movement Screen, FMS, functional assessment, rehabilitation.


Keywords


Functional Movement Screen, FMS, ocena funkcjonalna, rehabilitacja, Functional Movement Screen, FMS, functional assessment, rehabilitation.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Cook G., Burton L., Hoenboom B.: The use of fundamental movements as an assessment of function – Part 1. NAJSPT, 2006; 1:62-72.

Cook G., Burton L., Hoenboom B.: Pre-participation screening: The use of fundamental movements as an assessment function – Part 2. NAJSPT 2006; 1:132-139.

Kiesel K., Plisky PJ., Voight ML.: Can serious injury in professional football be predicted by preaseason Functional Movement Screen? North Am J Sport Phys Ther. 2007; 2: 147-158.

Functionalmovement.com

Rzepka R.: Mikołajec K.: Wykorzystanie treningu funkcjonalnego w przygotowaniu motorycznym. Współczesny trening siły mięśniowej. AWF Katowice 2009, 24(2): 271-306.

Cook G., Burton L.: Functional Movement Screen. In: Voight M I wsp. Musculosceletal Inteventions: Techniques for Therapeutic Exercise. MacGraw Hill Medical. 2007; 279-299.

Cook G.: Athletic body in balance. Human Kinetics 2003.

Foran B.: High performance sports conditioning. Human Kinetics Publishers. Champaign IL, 2001.

Minick KI I wsp. Interrater reliability of the functional movement screen. J Strength Cond Res. 2010; 24(2):479-486.

Lockie R, Schultz A, Callaghan S, Jordan C, Luczo T, Jeffriess M: A preliminary investigation into the relationship between functional movement screen scores and athletic physical performance in female team sport athletes. Biol Sport. 2015 Mar;32(1):41-51.

Zalai D, Panics G, Bobak P, Csáki I, Hamar P: Quality of functional movement patterns and injury examination in elite-level male professional football players. Acta Physiol Hung. 2014 Dec 6:1-9.

Agresta C, Slobodinsky M, Tucker C: Functional movement ScreenTM--normative values in healthy distance runners. Int J Sports Med. 2014 Dec;35(14):1203-7

Szymczyk D., Oleksy Ł., Wróbel K., Opaliński G.: Możliwości oceny funkcjonalnej piłkarzy nożnych z wykorzystaniem testu FMSTM (Functional Movement ScreenTM) – doniesienia wstępne. Dostęp - Sportiva.pl

Peate WF i wsp. Core strength: A New model for injury prediction and prevention. J Occ Med and Tox. 2007.

Teyhen D.S. et al. The Functional Movement Screen: A Rellabillity Study. Journal of Orthopedic & Sports Physical Theraphy 2012; 42 (6).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)